Naar ander onderwijs

Verwijzing naar basisonderwijs of naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs

Wanneer tussentijds of na herindicatie blijkt dat uw kind niet langer aangewezen is op ZMLK-onderwijs, zullen we uw kind doorverwijzen naar de op dat moment meest geschikte school. Dit kan bij voorbeeld een school voor (speciaal) basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs zijn. Bij de overstap naar de andere school zullen we ouders zoveel mogelijk ondersteunen. Uiteraard wordt een verwijzing eerst met de ouders besproken. De ouders dienen daarna zelf hun kind op die andere school aan te melden. Voor de nieuwe school verzorgen we een onderwijskundig rapport met daarin de gegevens van het meest recente herhalingsonderzoek op onze school.

Het komt ook voor dat wij ouders het advies zullen geven, hun kind aan te melden bij een Kinder Dag Centrum. Dat gebeurt als uw kind niet (meer) past binnen de schoolse omgeving, of niet in staat is ons onderwijsleerproces te volgen.