Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen hoort iedere school een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin dienen zowel ouders als personeel zitting te hebben. De directie mag geen deel uitmaken van de MR. Onze school hoort een MR te hebben van 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR heeft inspraak in het beleid van de school en het schoolbestuur. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ouders en/of personeelsleden instemming of advies uit brengen. 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De MR overlegt met de schooldirectie (en het schoolbestuur) over belangrijke documenten en beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Besteding van het geld
  • Het formatieplan voor het volgend schooljaar
  • Het schoolplan en de schoolgids
Notulen en agenda's MR vergadering
De notulen van de MR vergaderingen zijn op school in te zien.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leden van de MR. U kunt op school de leden van de MR persoonlijk aanspreken, u kunt hen ook benaderen per e-mail: ks.mr@orion.nl of een briefje leggen in het postvak van de MR in de gang op school.
 
Samenstelling van de MR  
Oudergeleding
- Mevrouw Hanny Bons-Schipper, moeder van Sara Bons (groep Kikker)
- Mevrouw Tessa van Dorp, moeder van Unai Chen (groep Vogel)
- De heer L. Stuurman, vader van Lowie (groep Pauw)

Personeelsgeleding
- Mevrouw Leonie Agterberg, leerkracht
- Mevrouw Urmila Munshi, leerkracht
- Mevrouw Mariam Bakhuis - el Bouchaibi