Leerlingzorg

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen de hoogst haalbare resultaten behalen, volgen we een cyclus waarin we eerst doelen stellen, daarna aan de doelen werken, dan toetsen of de doelen behaald zijn, dan de toetsresultaten analyseren en als laatste nieuwe doelen stellen. We doen dit voor de belangrijkste leergebieden (mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, praktische redzaamheid, sociaal- en emotionele vorming, zintuiglijke ontwikkeling, expressie, leren leren en wereldoriëntatie).

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Twee keer per jaar wordt er getoetst en wordt vastgesteld of de leerlingen de gestelde doelen behaald hebben. We maken hiervoor gebruik van de CED leerlijnen. Daarnaast worden er Cito toetsen gebruikt uit het regulier onderwijs en Citotoetsen voor het zmlk onderwijs. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem en daarna geanalyseerd.
Op grond van de analyse wordt bepaald of een leerling goed op de geplande ontwikkelingslijn zit of wat er moet gebeuren om hem weer op de lijn te krijgen.

Zorgsysteem
Om er voor te zorgen dat ieder kind de juiste aandacht, hulp en ondersteuning krijgt biedt de school de volgende zaken:
 • Leerlingbesprekingen
  Twee keer per jaar zijn er leerlingbesprekingen n.a.v. de analyse van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem, het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig: de orthopedagoge en de interne begeleider en de leerkracht. Soms worden hierbij ook ouders uitgenodigd. Het functioneren van het kind in de groep, het onderwijsleerproces wordt hierbij besproken.
 • CvB-bespreking
  Elke 14 dagen is er een bespreking van de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Toelatingen, handelingsgerichte diagnostiek, verwijzingen, acute problematiek wordt met CvB leden van school en leerkracht besproken.
 • Interne Begeleider
  De interne begeleider houdt het leerlingvolgsysteem bij en zorgt voor de begeleiding van de leerkrachten op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch gebied.
  De resultaten van de kinderen worden twee keer per jaar geëvalueerd om te kijken welke vorderingen er gemaakt zijn en waar de aandachtspunten voor de komende periode liggen.
 • Cordaan
  Leerlingen die een extra individuele begeleiding nodig hebben worden door medewerkers van Cordaan begeleid. Hiervoor is een CIZ-beschikking voor intensief begeleide leerling (IBL) nodig.