Ambulante Begeleiding

Op 1 augustus 2003 is de wet op Leerling Gebonden Financiering in werking getreden (de Rugzak).
Als een kind een cluster 3-indicatie heeft, staan de ouders voor een belangrijke keus.
Ouders van een kind met een handicap, beperking of langdurige ziekte hebben dan de keus uit speciaal onderwijs, of regulier onderwijs met ambulante begeleiding van het speciaal onderwijs. Hierdoor is het steeds vaker mogelijk om het kind met een lichamelijk, verstandelijk of meervoudige handicap of een chronische ziekte op een school in de buurt waar het opgroeit te plaatsen.
De ambulante begeleiding van REC Noord-Holland cluster 3 wil actief meewerken aan deze integratiegedachte. Als ouders hun kind in het regulier basisonderwijs willen plaatsen, kunnen zij zich aanmelden voor ambulante begeleiding via een van de speciaal onderwijs scholen.

Wat is Rugzak Ambulante Begeleiding?
Dat is meedenken en meewerken met de (basis)scholen zodat de schoolperiode voor het betreffende kind zo goed mogelijk verloopt.
De ambulant begeleider begeleidt de leerkracht, de leerling en het schoolteam.

Hij/zij doet dit, afhankelijk van de vraag, bijvoorbeeld door:
 • het geven van informatie over de aard van de beperking en/of ziekte en de consequenties daarvan voor het onderwijs
 • het geven van voorlichting over en het adviseren bij de keuze van remediërende programma's, leer- en hulpmiddelen
 • het adviseren bij het maken van het handelingsplan op basis van de handelingsgerichte diagnostiek
 • het uitvoeren van observaties en de bespreking daarvan
 • het adviseren en begeleiden van aanvragen voor aanpassingen (meubilair, computers e.d)
 • het helpen bij het ontwikkelen van speciale programma's
 • het coördineren van de specifieke zorg rondom de leerling
 • het meedenken en adviseren over de toekomstmogelijkheden van de leerling.
    
Wanneer start Ambulante Begeleiding?
Ouders kunnen zich, na hun keuze voor regulier onderwijs, via een van de scholen of het telefonische meldpunt (020-5849950), aanmelden voor het verkrijgen van ambulante begeleiding.
   
Begeleidingsplan
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ambulante begeleiding wordt vastgelegd in het begeleidingsplan. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de (basis)school, de ouders en in (in het voortgezet onderwijs) het kind zelf.
In dit begeleidingsplan wordt aandacht besteed aan specifieke onderwijsvragen en worden oplossingsmogelijkheden aangegeven.
De ambulant begeleider, de school en de ouders overleggen regelmatig met elkaar over het functioneren van de leerling en de voortgang in de uitvoering van het begeleidingsplan.
De school maakt een handelingsplan waarin het handelen rondom de leerling op school wordt vastgelegd.
  
Welke vormen van Ambulante Begeleiding kennen we nog meer
 • RAB (Reguliere Ambulante Begeleiding). Dit is de ambulante begeleiding zoals hierboven beschreven staat.
 • PAB (Preventieve Ambulante Begeleiding). Dit is een kortdurende begeleiding (2 tot 5 keer) die zich veelal expliciet richt op een specifiek probleem. Om te weten of uw kind hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de coördinator van de dienst Ambulante Begeleiding.
 • TAB (Terugplaatsingbegeleiding). Deze begeleiding wordt automatisch geboden wanneer de leerling van de school voor speciaal onderwijs teruggaat naar het reguliere onderwijs, omdat er niet langer sprake is van een indicatie. 
 • REC dienstverlening. Dit zijn producten die bestaan uit cursussen, workshops en leer- en hulpmiddelen. Ze zijn bedoeld als een handreiking aan de    (basis)scholen.
 • Ambulante begeleiding binnen Regionale Opleidingen Centra (ROC's). Ook studenten met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte kunnen binnen de ROC's ambulant begeleid worden. Dit is echter wel op basis van bekostiging uit zorgmiddelen die het ROC ter beschikking staan.
         
Informatie
Dienst Ambulante Begeleiding Cluster 3, Arnold Dermout Cramer (directeur), tel: 020-5849950 of 020-3987753