Over de school

Uitgangspunten en prioriteiten
Onze missie luidt: ’Het bieden van openbaar speciaal onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar (uit Amsterdam en omgeving) die een verstandelijke beperking hebben’. 

De Van Koetsveldschool biedt onderwijs, ondersteuning en zorg aan kinderen die veel moeite hebben met het programma van de basisschool. De leerlingen behoren tot de groep zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Ook kinderen met een complexe problematiek (meervoudig gehandicapten (MG) met een IQ tot 35) kunnen toegelaten worden. Leerlingen die een extra individuele begeleiding nodig hebben wordt door medewerkers van Cordaan begeleid. Hiervoor is een CIZ-beschikking voor intensief begeleide leerling (IBL) nodig. 

Ons schoolbestuur Orion heeft voor onze doelgroep ook een afdeling voor leerlingen van 13-20 jaar. Zij kunnen terecht op het Orion CollegeDe school is gehuisvest in Amsterdam-Watergraafsmeer. Onze leerlingen komen overwegend uit de oostelijke helft van Amsterdam en de regio direct daarbuiten.

Andere omgeving = betere ontwikkeling
Onze leerlingen ondervonden in het basisonderwijs doorgaans belemmeringen in hun ontwikkeling door hun verstandelijke beperking. Zij hebben een grote leerachterstand en/of een ontwikkelingsachterstand. Hiervoor biedt de school een gespecialiseerd onderwijsaanbod. De leerlingen hebben daarnaast vaak hulp en begeleiding bij hun lichamelijke verzorging nodig. Ook daar kan de school in voorzien. Een onafhankelijke commissie beslist wie wordt toegelaten.

Goed speciaal onderwijs
Ieder kind dat speciaal onderwijs bij ons volgt, wordt geholpen door een uitgebreid team van ervaren professionals die opbrengstgericht onderwijs, kindgerichte ondersteuning en passende zorg kunnen verzorgen. Ook de ouders helpen wij waar mogelijk. We werken voortdurend aan het onderhouden en verbeteren van onze kwaliteit door individuele- en teamscholingen voor de teamleden te organiseren. Daarnaast onderhouden we ons kwaliteitssysteem door regelmatige evaluaties en zo nodig bijstelling van ons systeem. 

De individuele leerling staat centraal. De mogelijkheden van de leerling bepalen grotendeels de inhoud, vormgeving en het tempo van het leerprogramma. Voor ieder kind wordt direct na plaatsing een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat aangeeft wat het hoogst haalbare uitstroomniveau van de leerling zal zijn wanneer hij/zij de school verlaat. Het onderwijsaanbod is vervolgens opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we alles in het werk stellen om de geplande ontwikkelingslijn te volgen en het vastgestelde uitstroomniveau ook daadwerkelijk te bereiken.

Ook aan de sociale zelfredzaamheid van de leerlingen wordt planmatig gewerkt. Kinderen leren zoveel mogelijk vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. 

In de school wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. We bieden enerzijds veiligheid en structuur en anderzijds uitdaging en gelegenheid tot initiatief.

Onze visie
Om opbrengstgericht te kunnen werken volgen we een kwaliteitscyclus die regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt. De cyclus bestaat uit vier vaste onderdelen: Plannen, Uitvoeren, Controleren en BijstellenTijdens het werken met de kinderen bevorderen de teamleden bij ieder kind het gevoel van autonomie (het kind ervaart dat het dingen zelfstandig kan) competentie (het kind ervaart dat het dingen goed kan) en relatie (het kind ervaart dat het door anderen gewaardeerd wordt en dat anderen graag contact met hem of haar maken).

Om onze kwaliteit hoog te houden zorgen we er voor dat:
  • Teamleden laten merken dat zij plezier hebben in het werken met onze leerlingen; 
  • Teamleden verantwoordelijk kunnen zijn voor het bereiken van de hoogst haalbare opbrengsten van de leerlingen;
  • Teamleden zelf zorgen voor hun professionele ontwikkeling;
  • Teamleden ook de ontwikkeling van elkaar bevorderen door professionele feedback te geven en te ontvangen.