Aanmelding en uitstroom

Aanmelding en toelating

Wanneer u na het lezen van alle informatie op deze website overweegt om uw kind op onze school aan te melden, kunt u contact opnemen met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geeft de directeur u uitgebreide informatie over de school, kunt u uitleggen wat de kenmerken van uw kind zijn en krijgt u een rondleiding door de school. Tijdens het gesprek krijgt u ook uitleg over de aanmeldingsprocedure. 

Om uw kind bij onze school aan te melden, vult u het aanmeldingsformulier van de school in. Hierin worden allerlei gegevens over het kind en de ouders gevraagd. Ouders tekenen daarnaast een verklaring waarmee zij de school toestemming geven om informatie op te vragen bij de voorgaande instelling of school waar het kind gezeten heeft. Ook wordt ouders gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee bij het Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam Diemen PO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd kan worden. Pas als een leerling een TLV heeft mag hij/zij geplaatst worden en ontvangt de school de bekostiging van het rijk.

Wij raden u aan om uw kind tijdig bij onze school aan te melden. Houdt u er rekening mee dat een procedure voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring maximaal 10 weken kan duren.

Bij de aanmeldingsprocedure hoort verder dat uw kind uitgenodigd wordt om gedurende een of een aantal dagdelen mee te draaien in een van onze groepen. Tijdens die dagdelen wordt door de school bekeken hoe hij/zij functioneert en of de leerling in de betreffende groep past.

Daarna wordt de leerling in de Commissie voor de Begeleiding (CvB) besproken. Indien de CvB een positief besluit neemt, worden ouders geïnformeerd over de startdatum en in welke groep de leerling geplaatst wordt.


De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft een geldigheid van één of meer schooljaren. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt opnieuw bekeken of uw kind nog steeds speciaal onderwijs nodig heeft, of met welke begeleiding uw kind terug kan naar een andere school.

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring niet (opnieuw) wordt afgegeven, dan bekijkt het samenwerkingsverband samen met u en, indien van toepassing de school waar uw kind op zit, wat dan het beste onderwijsarrangement voor uw kind zal zijn.


Uitstroom
Wanneer leerlingen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, stromen zij uit. De CvB formuleert dan voor elke leerling een schooladvies en begeleidt de ouders bij het maken van een schoolkeuze en de aanmelding. Daarna zorgen wij voor een uitgebreide overdracht van informatie, zodat op de vervolgschool een goede start gemaakt kan worden.

Ook tussentijdse uitstroom komt voor. Tijdens een leerlingbespreking, zoals wij die twee keer per jaar houden, kan naar voren komen dat een leerling zich zo ontwikkelt dat hij/zij het advies krijgt voor een overstap naar een andere school of instelling. Ook hierbij begeleiden wij dan de ouders bij het maken van een schoolkeuze en de aanmelding. Daarna zorgen wij voor een uitgebreide overdracht van informatie, zodat op de vervolgschool of instelling een goede start gemaakt kan worden.

Voor alle leerlingen die uitstromen blijven wij gedurende 2 jaar de ontwikkelingen volgen. Hierdoor kunnen wij zien of wij het juiste advies gegeven hebben en beoordelen of wij de leerlingen voldoende hebben voorbereid op de vervolgschool.