Leerlingzorg

Veel leerlingen die op de Van Detschool zitten, hebben achterstanden of problemen op
verschillende ontwikkelingsgebieden, (m.n. sociaal emotioneel, taal en motoriek) of hebben
specifieke leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie. Voor deze leerlingen is er een speciaal
onderwijs-zorg aanbod nodig gericht op het beter functioneren op school.

Bij het zorgaanbod staat het functioneren op school centraal. Leerlingen die disfunctioneren
binnen school of disfunctioneerden bij aanmelding op de Van Detschool komen in aanmerking
voor geïndiceerde intensieve zorg en een therapeutisch behandelklimaat. Het therapeutisch
behandelklimaat is gericht op het aanleren van ontbrekende vaardigheden op het gebied van
taakgerichtheid, omgaan met autoriteit / volwassenen, omgaan met de sociale schoolsituatie in
de klas, tijdens gymnastiek en op het schoolplein. Er wordt een competentiegerichte aangepaste
omgeving geboden.

We gaan uit van wat de leerlingen kunnen en wat ze nog aangeleerd moeten krijgen om goed op
school te kunnen functioneren.

De Van Detschool biedt leerlingen een handelingsgericht en competentiegericht
pedagogisch leerklimaat, met een continuüm van onderwijs.
Het vaste zorgaanbod, zowel individueel als in een groep) op school is gericht op
ondersteuning van vaardigheden die nodig zijn om op school te kunnen functioneren.
Er is sprake van een blijvend aangepast pedagogisch leerklimaat.

Op de website van Orion www.orion.nl vindt u het basiszorgprofiel voor alle Orion scholen. Hierin
staat beschreven wat alle scholen van Orion aanbieden aan speciale onderwijszorg.
In de bijlage is het onderwijs zorg aanbod opgenomen van de Van Detschool.