Aanmelding en toelating

Leerlingen met een cluster 4 indicatie kunnen worden toegelaten. 
De aanmelding en de Cluster 4 aanvraag loopt via een centraal loket VIA Amsterdam (verwijzing, indicatie en advies). VIA zorgt er voor dat een dossier compleet wordt gemaakt.

Wanneer het dossier in orde is, wordt het naar de Commissie van Indicatiestelling (CvI) opgestuurd. De CvI geeft een indicatie voor cluster 4.

De Commissie van Begeleiding (CvB) van de E.J. van Detschool bespreekt dan of het kind op onze school het juiste onderwijs- en zorgaanbod kan krijgen. Deze commissie geeft een advies aan de directie. In veel gevallen vindt een aanmeldingsgesprek plaats waarin de onderwijs- en zorgbehoefte van het kind worden besproken. De ouders worden altijd geïnformeerd over de zaken die nog geregeld moeten worden (o.a. vervoer) en over het wennen op de school. Na plaatsing vindt er meestal binnen 6 weken een kennismakingsgesprek plaats.

We gaan uit van het principe van 1 kind 1 plan, waarin zowel de onderwijsdoelen als de zorgdoelen worden opgenomen. De leerling wordt bij plaatsing op de E.J. van Detschool automatisch ingeschreven bij de polikliniek van de Bascule divisie SOz. Het gaat om een vrijwillige hulpverlening die in overleg met de ouders en de school wordt geboden.

De toelatingseisen voor de E.J. van Detschool, cluster 4
1. Er moet sprake zijn van een ontwikkelingspsychopathologie zoals omschreven in de DSM-IV-R of de ICD -10.
2. Er moet sprake zijn van ernstige sociaal-emotionele problemen en / of ernstige gedragsproblemen die zich voordoen in de schoolsituatie en in de thuissituatie.
3. Er moet bemoeienis zijn of zijn geweest van een jeugdhulpverleningsinstantie en / of een kinderpsychiatrische voorziening.
4. De algemene leervoorwaarden bij een kind ontbreken als gevolg van gedrag. 
5. Er zijn onvoldoende mogelijkheden vanuit de zorgstructuur van het regulier onderwijs en / of de zorgsector.
6. Er moet sprake zijn van een IQ van 70 of hoger. 

Wanneer niet aan alle eisen wordt voldaan kan de CvI een uitzondering maken, bijvoorbeeld als er een sterk vermoeden bestaat van een ontwikkelingspsychopathologie, waarvan het vaststellen nog niet mogelijk blijkt. Sommige leerlingen kunnen met hun problemen niet goed terecht op andere scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Zij hebben de veiligheid nodig van een kleine school met veel extra faciliteiten en een intensieve orthopedagogische en orthodidactische aanpak.

Er kan dan gekozen worden voor een observatie- of gastplaatsing.
Een aantal weken nadat een kind is geplaatst, wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Dit plan wordt door de ouders en de directie ondertekend. Het is belangrijk dat de school en de ouders met elkaar tot overeenstemming komen. Tijdens kinderbesprekingen, handelingsplan besprekingen, rapportbesprekingen, besprekingen van de commissie van begeleiding worden de schoolvorderingen en de ontwikkelingen geëvalueerd en de doelen bijgesteld en met de ouders besproken.


Ċ
M.Ketting@orion.nl,
30 nov. 2012 01:10
Ċ
M.Ketting@orion.nl,
30 nov. 2012 01:10