Aanmelding en toelating

Algemeen

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig om op een school voor speciaal onderwijs geplaatst te kunnen worden.

Het Samenwerkingsverband (SWV) waar de huidige school van uw kind toe behoort kan zo’n verklaring afgeven. Als uw kind naar een MOC Kabouterhuis of naar een vergelijkbare instelling gaat, dan kan deze verwijzer de verklaring voor uw kind aanvragen. U kunt ook rechtstreeks het Samenwerkingsverband van uw gemeente benaderen.

Het aanvragen van een TLV kan 6 tot 10 weken duren.

De Toelaatbaarheidsverklaring wordt voor één of meer jaren afgegeven. Dit hangt samen met de problematiek en de hulpvraag van het kind. Het verlengen van de TLV vindt in overeenstemming met u plaats. Samen met u en de betrokken deskundigen bekijkt de school jaarlijks welke ondersteuning uw kind nodig heeft en op welke plek dat het beste geboden kan worden.


Van Detschool

Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de school.

U kunt dan een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding door de school.

Na aanmelding bespreekt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van de Van Detschool of het kind op onze school het juiste onderwijs- en zorgaanbod kan krijgen. Deze commissie bekijkt ook of er meer informatie nodig is om tot plaatsing te kunnen overgaan. Een bezoek aan de huidige (school)plek behoort dan tot de mogelijkheden.


Voor plaatsing

Als er leerlingenvervoer nodig is dan kunt u dat met de administratie van de school bespreken. De criteria voor leerlingenvervoer kunt u vinden op de website van de gemeente. Vervoer aanvragen kan pas als de Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en de startdatum op de van Detschool bekend is.

Het is belangrijk om met het kind kennis te komen maken met de school en met de leerkracht, voordat het kind gaat starten. Dit kunt u met de zorgcoördinator of teamleider afspreken.


Na plaatsing

De leerkracht is de contactpersoon voor vragen over de dagelijkse gang van zaken.

In de eerste weken na plaatsing zult u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met de schoolmaatschappelijk werker en door de schoolarts voor een intakegesprek.

Na 6 weken is het eerste Ontwikkelingsperspectiefplan OPP) klaar, waarin de onderwijs- en ondersteuningsdoelen zijn opgenomen en krijgt u een uitnodiging om dat te komen bespreken.


Heeft u vragen over aanmelden, toelating of plaatsing belt u dan gerust met de administratie van de school.