Klachten en integriteit

Codes en regelingen binnen stichting Orion:
 • Gedragscode Orion
 • Privacy Statement
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Functionaris gegevensbescherming (FG)
 • Gedragscode
 • Integriteitscode
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
 • Klachtenregeling
 • Regeling melden vermoeden misstanden ("Klokkenluidersregeling")

Gedragscode Orion

De algemene gedragscode beschrijft de gedragsregels die gelden voor alle medewerkers die bij Orion zijn aangesteld of personen die op welke wijze dan ook in de school of bij de organisatie betrokken zijn. De algemene gedragscode is afgeleid van de waarden en normen die Orion hanteert. Naast deze algemene gedragscode stelt de school schoolregels op die voor de kinderen begrijpelijk zijn en overeenkomen met de gedragscode. Zie het document onderaan deze pagina.

De gedragscode van Orion bevat ook specifieke gedragsregels wat betreft: seksuele intimidatie, agressie en (verbaal)geweld, discriminatie en kleding. Zie het document onderaan deze pagina.


Gedragscode gebruik social media

Stichting Orion is zich ervan bewust dat veel collega’s, zowel privé als zakelijk, participeren in sociale media. Het is daarom belangrijk dat de invloed van sociale media niet wordt onderschat en op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Want alles wat een medewerker online zegt – of het nu in woorden of met beelden is – kan Stichting Orion beïnvloeden. Daarom heeft Stichting Orion als aanvulling op de algemene gedragscode voor al haar personeel een gedragscode voor het gebruik van social media opgesteld. Zie het document onderaan deze pagina.


Integraal veiligheidsbeleid

Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij in en om de school met elkaar omgaan en in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Zie het document onderaan deze pagina.
Een van de hoofdstukken uit dit beleidsdocument gaat over schorsen en verwijderen van leerlingen. Hiervoor is een aparte procedure opgesteld. Zie het document onderaan deze pagina.


Privacy Statement

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting Orion de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die zijn vastgelegd in het Privacy StatementZie het document onderaan deze pagina.


Functionaris gegevensbescherming (FG)

Vanaf augustus 2019 is Orion een samenwerking aangegaan met BMGrip. Zij helpen ons om aantoonbaar te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). De rol van Functionaris Gegevensbescherming wordt waargenomen worden door Sjoerd van de Meerendonk.
Vragen aan de FG lopen in principe via Marjolein Duchateau en/of Peter van Wingerden.
Zie het document onderaan deze pagina.


Integriteitscode

In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd.
De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Orion.
De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.
U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop. Zie het document onderaan deze pagina.


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorgen om een kind de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wij hebben voor ons protocol een keurmerk ontvangen van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Wat is de meldcode?
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. 
De vijf stappen zijn:

Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis: per jan. 2019 zijn professionals verplicht te werken met
een afwegingskader; beslissen of melden noodzakelijk is (afweging 1) en beslissen of zelf hulp
organiseren (ook) mogelijk is (afweging 2).

De voorkeur gaat ernaar uit om de ouder(s) in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de zorgen die
we over een kind hebben en hen te motiveren om hulp te accepteren. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een
beslissing genomen om wel of niet te melden bij VT (Veilig Thuis). De genomen stap wordt daarna, evenals
het kind, gemonitord.

Aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. 
Zie het document onderaan deze pagina.


Klachtenregeling

De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de directeur van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf in goed overleg met ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Als het gesprek met de directie niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids), de externe en onafhankelijke klachtencommissie waarbij Orion is aangesloten (LKC) of de Geschillencommissie passend onderwijs.

Interne contactpersoon klachtenregeling
Op iedere school is een interne contactpersoon klachtenregeling werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon is op school te bereiken.

Externe vertrouwenspersoon Orion
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion: Evelien Brouwer, bereikbaar via telefoonnummer 06-31631611 en per email via ebrouwer@hetabc.nl. Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen.
Postadres:
Onderwijsgeschillen
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Landelijke Klachtencommissie
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillencommissie passend onderwijs
De Geschillencommissie passend onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen. Deze geschillencommissie behandelt geschillen tussen ouders en scholen/schoolbesturen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief.
Postadres: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Geschillencommissie passend onderwijs
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Zie het document onderaan deze pagina.

Regeling melden vermoeden misstanden ("Klokkenluidersregeling")

Deze regeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.
Een vermoeden van een misstand kunt u melden bij de bestuurder of bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand de bestuurder betreft.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)
Om vermoedens van een misstand te bespreken kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) van Orion, Klaartje Kuitenbrouwer (06 - 316 31 549, kkuitenbrouwer@hetabc.nl).

Zie het document onderaan deze pagina.

Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
St. Orion,
31 jan. 2013 01:21
Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
Dea Mooij,
11 aug. 2014 07:55
Ċ
Dea Mooij,
12 jul. 2016 03:01
Ċ
St. Orion,
5 jan. 2013 04:05