Organisatie

Naast de directie werken in onze school groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en specialisten, die specifieke zorg geven aan de kinderen. Ook zijn er medewerkers bij de school betrokken, die enkele dagdelen per week het team ondersteunen.

Directie
De directie van de Mr de Jonghschool bestaat uit de directeur en de zorgcoördinator.

Groepsleerkrachten
Er werken ongeveer 12 groepsleerkrachten op onze school, verdeeld over 9 groepen. Zij verzorgen het onderwijs, onderhouden contacten met ouders en verzorgers en hebben de directe verantwoordelijkheid voor hun eigen groep.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een, daarvoor speciaal opgeleide, vakleerkracht. De leerlingen hebben 3 maal per week bewegingsonderwijs. In deze lessen wordt aandacht besteed aan spel en gymnastiek. 

Onderwijsondersteunend personeel
 • Conciërge
  De conciërge heeft een breed takenpakket. Het accent ligt op huishoudelijk werk en technisch onderhoud in de school. Hij is tevens de bedrijfshulpverlener en is in het bezit van de noodzakelijke EHBO-diploma’s. Bij een onverhoopt ongeval zal door hem deskundige hulp worden verleend.
 • Schoolmanagement assistent
  De schoolmanagement assistent ondersteunt onder andere de directie in het verzorgen van de leerling-administratie en het financieel beheer.
Specialisten
 • Teamleiders
  De teamleiders dragen zorg voor de coördinatie en ondersteuning van de onderwijsleerprocessen in de groepen. Daarnaast zijn deze medewerkers verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem en de opbrengsten binnen hun groepen.
  De teamleiders vormen samen met de directie en de onderwijs en zorgcoördinator het managementteam.
Extra ondersteuning
 • Zorgcoördinator
  De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het onderwijs en de zorg op school en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden. De zorgcoördinator is voorzitter van de leerling-besprekingen en is tevens voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB).
  De zorgcoördinator vormt samen met de directie en de intern begeleiders het managementteam.
 • Leerkrachtondersteuners                                                                                                           De leerkrachtondersteuners ondersteunen de leerkrachten bij het dagelijks lesgeven. De steun is van didactische-en pedagogische aard.
 • Instroomcoördinator
  De instroomcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en afhandeling van alle ODR/Herstart trajecten binnen de school. Tevens verzorgt hij de aanname van leerlingen en beoordeelt de dossiers
 • Schoolmaatschappelijk deskundige
  Eén schoolmaatschappelijk deskundige is in dienst van de school, de andere bij Altra. Enkele dagen per week begeleiden zij leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen op sociaal-maatschappelijk gebied. Zij zijn deskundig in het geven van adviezen, ten aanzien van plaatsingsmogelijkheden van kinderen en hebben zitting in de Commissie van Begeleiding van de school.
 • Schoolarts
  De schoolarts is in dienst van de GG&GD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste signalering, diagnosticering en advisering, betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.
  De schoolarts heeft zitting in de Commissie van Begeleiding.
 • Fysiotherapeut
  De fysiotherapeut werkt in overleg met schoolarts en/of huisarts aan de grove en de fijne motoriek van het kind. 
 • Logopedist
  De logopedist houdt zich bezig met begeleiding en verbetering van de (mondelinge) taalvaardigheid en communicatie van de leerlingen.
 • Schooltandarts
  De schooltandarts is in dienst van de Amsterdamse Schooltandartsendienst en bezoekt twee keer per jaar de school. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van een controle en/of behandeling door de schooltandarts.
 • Psycholoog / Orthopedagoog 
  De psycholoog en de orthopedagoog richten zich op het verstandelijk functioneren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag van leerlingen. Zij zijn lid van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school.
 • De school heeft vijf gecertificeerde bedrijfshulpverleners en twee gecertificeerde preventiemedewerkers.