Medezeggenschap

Op de Mr de Jonghschool is een MR actief, bestaande uit een personeels- en een oudergeleding. De personeelsgeleding heeft 3 leden. De oudergeleding heeft momenteel 3 leden.
De MR heeft structureel overleg met de directie van de school en geeft instemming of advies over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school, zoals omschreven in de wet op de medezeggenschap.

Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de GMR van Orion. Sinds augustus 2008 is deze op de volgende manier ingericht:
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de onder bestuur staande scholen uit de clusters 3 en 4.
Elk cluster levert voor zowel het SO als het VSO twee vertegenwoordigers; een ouder en een personeelslid. 
Indien de vaste vertegenwoordiger een vergadering niet kan bijwonen, wordt voor (vaste) vervanging gezorgd. De vervanger heeft geen stemrecht.

Naast de vertegenwoordiging vanuit de clusters wordt een (externe) voorzitter en secretaris aan de GMR toegevoegd.
De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden gekozen door de personeel- en oudergeledingen van de onder bestuur staande scholen.

Er is geen verplichting dat de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad lid zijn van
een medezeggenschapsraad van de onder het bestuur staande scholen.
Deze raad bespreekt, geeft instemming of advies over de reglementen en beleidsstukken of plannen
die door het bestuur worden opgesteld.