Leerlingzorg

Over de zorg
Om onze kinderen een goede begeleiding te geven streven wij ernaar elke medewerker binnen de school daarbij te betrekken. We noemen dat ook wel "de zorg voor kinderen". Aangezien elke medewerker een eigen deskundigheid heeft, zijn er afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling bij deze begeleiding.

De Mr de Jonghschool is een school die gespecialiseerd is in het werken met kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. De school hanteert een zorgmodel op drie niveaus:

1. Algemeen (de werkwijze in de verschillende groepen)
2. Specifiek (de ondersteuning aan individuele leerlingen door specialisten)
3. Extern (ondersteuning van buiten de school)


Waarin onderscheiden wij ons van andere scholen?
In de groepen zitten doorgaans niet meer dan twaalf kinderen. Iedere groep heeft minstens één groepsleerkracht en een aantal groepen heeft naast de groepsleerkracht een leerkrachtondersteuner of een stagiaire ter beschikking. De school volgt zoveel als mogelijk dezelfde programma’s als op een reguliere school, maar er is ook veel tijd gereserveerd voor zorg
en opvoeding.

Veel van de kinderen op onze school hebben moeite om op een goede manier met elkaar en/of volwassenen om te gaan. In de groepen wordt dagelijks tijd vrijgemaakt om te leren hoe het kind met boosheid en teleurstelling kan omgaan en hoe het kind rekening kan houden met de gevoelens van andere kinderen en volwassenen. Daarvoor wordt onder andere het programma Leefstijl gebruikt. De kinderen worden elke dag aangespoord om op een andere manier te denken als het even mis dreigt te gaan. Gewenst gedrag wordt op deze manier benadrukt.

De medewerkers van de school bieden de kinderen regelmaat en structuur gedurende de schooldag. In het begin vinden de kinderen dat lastig maar onze medewerkers zijn gewend om met deze, soms heftige, weerstand om te gaan. Dagelijks wordt door de medewerkers grenzen gesteld aan ongewenst gedrag. Daarnaast streven de medewerkers er naar om een vertrouwensband met het kind op te bouwen zodat het kind zich thuis voelt op school. Vanuit die band met het kind wordt het onderwijsleerproces opgestart of hervat. Dat is een moeilijk en langdurig proces maar uiteindelijk geeft het resultaat. Het kind komt beter in z’n vel te zitten, voelt zich zekerder en kom stap voor stap tot leren.

De ouders en verzorgers zijn voor ons belangrijke partners in de opvoeding. Daarom komt de groepsleerkracht zeker één keer per schooljaar op huisbezoek om te praten over de ontwikkeling
van het kind.

De school beschikt over een team van specialisten dat zowel ondersteuning biedt aan de groepsleerkrachten als aan individuele leerlingen


Begeleiding
De teamleiders zorgen voor de coaching en begeleiding van de groepsleerkrachten. De school heeft een logopedist die individuele therapie geeft, maar ook ondersteuning biedt bij de taallessen in alle groepen. Elke groep heeft drie keer in de week gymnastiekles van een specialist. De creatief therapeute werkt individueel met kinderen en biedt tevens klassikale ondersteuning. De fysiotherapeute oefent met kleine groepjes kinderen de motorische vaardigheden.

In de Commissie van Begeleiding (CvB) werken een psycholoog, een gedragsdeskundige, schoolmaatschappelijk deskundige en een schoolarts samen, onder leiding van een Zorgcoördinator. Deze coördinator organiseert twee keer per jaar de leerlingbesprekingen waarin afspraken gemaakt worden over het leerprogramma van elk kind. De afspraken worden vastgelegd in een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). De zorgcoördinator onderhoudt nauwe contacten met externe hulpverlening als gezinsvoogden en behandelcentra.