Over de school

Onze missie :
De Mr. de Jonghschool is een school voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs waarbij aandacht is voor de ondersteuningsbehoeften die zij hebben als gevolg van ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij verzorgen goed doelgericht onderwijs binnen een veilig schoolklimaat waarin zorg en onderwijs elkaar versterken. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van de leerling. We stellen het als onze kernopdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een goede en gelukkige plek in de samenleving op alle leefdomeinen waarin zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

De gedragsproblemen doen zich niet alleen voor op school, maar ook thuis, op straat en op de sportvereniging. De Mr de Jonghschool probeert als onderwijsinstelling samen met ouders/verzorgers de juiste hulp te bieden. Dat kan door enerzijds goed onderwijs aan kinderen te geven en anderzijds door opvoedkundige ondersteuning aan ouders en kinderen te bieden. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers aan de ene kant en school aan de andere kant is van essentieel belang om tot de gewenste resultaten te komen.

Het klimaat van de school
Ons uitgangspunt is, dat wij een pedagogisch klimaat creëren, waarin de kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Zij ervaren dat hun meester of juf vertrouwen heeft in hun goede wil en in hun mogelijkheden. Een klimaat, waarin er voor gezorgd wordt dat alle kinderen worden uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren, terwijl zij daarbij de ondersteuning ontvangen, waaraan zij op dat moment behoefte hebben.

De school creëert een klimaat waarin kinderen en leerkrachten op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit gaat niet vanzelf. Daar zijn afspraken en regels voor nodig. Veel van de kinderen (en ook de ouders/verzorgers) zijn blij met die regels en afspraken, omdat het hen regelmaat, veiligheid en voorspelbaarheid biedt. 
Het klimaat binnen de school is niet alleen belangrijk voor het aanleren van schoolvakken als rekenen en taal, maar ook voor het aanleren van beter gedrag bij de kinderen.

Rechten van het kind
De scholen van Orion gebruiken het Internationaal Verdrag voor de Rechten voor het Kind als richtlijn. Dit verdrag is op
20 november 1989 door de Verenigde Naties vastgesteld en is bijna door alle landen van de wereld ondertekend. In dit verdrag staan 54 rechten die gelden voor alle kinderen in de hele wereld. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op bescherming, voeding, gezondheidszorg en onderwijs.

Orion vindt de waarden gelijkheid, vrijheid, respect en veiligheid erg belangrijk. Deze waarden zijn uit dit verdrag afgeleid. Bij deze waarden horen normen. De waarden en normen zijn uitgangspunt voor de school- en gedragsregels.

In onze algemene gedragscode staat beschreven hoe de medewerkers van Orion en iedereen die bij Orion betrokken is, zich moet gedragen. Daarnaast zijn er duidelijke schoolregels voor de kinderen en de ouders/verzorgers.