Voor ouders

Alle belangrijke informatie kunt u terug vinden in onze schoolgids. U kunt een exemplaar aanvragen bij onze administratie of inzien op deze site (zie de startpagina). Een aantal onderwerpen hebben we alvast voor u hier op een rij gezet:
 
Ziek en afmelden
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, bent u verplicht om voor 09:00 uur ‘s ochtends naar school te bellen. Ook als uw kind later komt vragen wij u de reden aan ons door te geven. Dit kan telefonisch 020 - 6651811 of via gerhardschool@orion.nl. Wanneer uw kind ongeoorloofd afwezig is, wordt er contact met u opgenomen. Al het verzuim, zonder toestemming van de directie, zijn we verplicht aan de leerplichtambtenaar door te geven.

 

Verlof

U kunt voor een aantal gelegenheden verlof aanvragen voor uw kind. Dit zijn verlofdagen voor bijvoorbeeld een huwelijk of een uitvaart. Als het mogelijk is moet dit verlof 4 weken van tevoren schriftelijk bij de directie worden aangevraagd. De directie zal uw verzoek in behandeling nemen en u een antwoord geven. Als het nodig is zal de directie toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van het stadsdeel. Mocht uw verzoek door de directie worden afgewezen, dan kunt u bij de leerplichtambtenaar in beroep gaan. De zorgcoordinator van de school kan u alle informatie over verlof geven. Voor meer informatie over verlof zie www.bureauleerplichtplus.nl  

  

  

Aangepast vervoer

Een groot aantal kinderen op de Gerhardschool komt met een busje of een taxi naar school. Team leerlingenvervoer (voor de stad Amsterdam) of de gemeente waarin u woont, bepaalt of uw kind met een taxi of een busje vervoerd wordt. De afstand van het woonadres naar school en de leeftijd van het kind spelen daarbij een rol. Er wordt altijd eerst gekeken of er een mogelijkheid is dat ouders/verzorgers het kind zelf naar school brengen. Is dit niet mogelijk, zal dit aangetoond moeten worden. De school heeft geen invloed op de beslissing van de gemeente. Een vergoeding voor bovenstaande vormen van vervoer moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij Team Leerlingenvervoer of op school. De aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden. Alle informatie over wie er voor het leerlingenvervoer in aanmerking komt en hoe u een aanvraag hiervoor indient, vindt u in de brochure Amsterdams Leerlingenvervoer. U kunt deze brochure gratis opvragen bij Team leerlingenvervoer. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de internetsite van de gemeente Amsterdam, zie https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerlingenvervoer/

 

Wanneer neemt u zelf contact op met het busbedrijf?

ü  Als uw kind ziek is en als uw kind weer beter is.

ü  Als u klachten heeft over het vervoer.

ü  Als het busje te laat is.
 

Contactgegevens Connexxion (voor leerlingen die in Amsterdam wonen)

Telefoon Connexxion: 020 - 6 333 943

 

Contactgegegevens Team Leerlingenvervoer Amsterdam

Telefoon: 020 - 251 8300

E-mail algemeen: leerlingenvervoer@amsterdam.nl

Website: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerlingenvervoer/

 

 

Voor een telefoonnummer van de vervoerders voor de leerlingen van buiten Amsterdam kunt u contact opnemen met de school. Voor vragen over de aanmelding van uw kind bij het leerlingenvoer of bij problemen in het vervoer waarbij u er met het vervoersbedrijf niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Team leerlingenvervoer Amsterdam. 

 
  

Klachtenprocedure

Als een leerling of ouder vindt dat het gedrag of een beslissing van medewerkers van de school of het schoolbestuur onterecht is, kan deze een klacht indienen. U kunt dit ook doen als u vindt dat er iets had moeten gebeuren en de school (of een medewerker) dit heeft nagelaten. Voor de medewerkers van de school geldt eveneens dat zij een klacht kunnen indienen over de school of het bestuur.

Natuurlijk is het verstandig om eerst uw vraag, ongerustheid of klacht met de betreffende medewerker te bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf in goed overleg met de ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Op school ligt een exemplaar van de klachtenregeling ter inzage. In het kort komt deze regeling op het volgende neer: Als het gesprek met de directie niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur of bij de externe en onafhankelijke klachtencommissie waarbij het schoolbestuur verplicht is aangesloten.

Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw Klaartje Kuitenbrouwer. Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Als u niet goed weet met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken, kunt u altijd contact opnemen met de speciaal aangestelde contactpersoon van de school zelf. Dat geldt ook voor situaties waarin u in eerste instantie niet terecht kan bij de betrokken medewerker of directie van de school. De contactpersoon zal u dan adviseren met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken. De contactpersoon gaat vertrouwelijk om met uw informatie en handelt zelf geen klachten af.

  • De contactpersonen van de Gerhardschool zijn: mevrouw H. Oudshoorn en dhr. H. van der Lee. Zij zijn op school bereikbaar.
  • De externe vertrouwenspersoon van Orion is: mevrouw Klaartje Kuitenbrouwer (06 - 316 31 549, kkuitenbrouwer@hetabc.nl).

 

Stichting Orion

 
Het schoolbestuur: stichting Orion

Stichting Orion is sinds 1 januari 2005 het schoolbestuur van het Openbaar Speciaal Onderwijs in Amsterdam. Naast de Gerhardschool vallen nog 12 andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam onder stichting Orion. De stichting heeft als doel om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan leerlingen, die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkeling. Orion wil op al haar scholen bereiken, dat er een goede afstemming is tussen het onderwijs en de zorg, die nodig is voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

 
Samenwerking binnen Orion

Op verschillende gebieden wordt er samengewerkt binnen stichting Orion. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, ICT, personeel, financiën en bijvoorbeeld op het gebied van het ontwikkelen van tevredenheidsonderzoeken.

 

Meer informatie is te vinden op www.orion.nl