Vervolgonderwijs

Coördinator voortgezet onderwijs

Omdat de verwijzingsprocedure naar het voortgezet onderwijs een zeer belangrijke aangelegenheid is, heeft de Gerhardschool een coördinator voortgezet onderwijs aangesteld. Dit is mevrouw A. Smits. Zij is ook teamleider van de bovenbouw. 


Procedure verwijzing voortgezet onderwijs

Als kinderen twaalf jaar zijn, zullen ze in de meeste gevallen onze school verlaten en naar een school gaan voor Voortgezet Onderwijs of Voorgezet Speciaal Onderwijs (in sommige gevallen kan op verzoek van ouders en/of op aanraden van de Gerhardschool voor een jaar schoolverlenging worden gekozen). Aan het begin van het schooljaar wordt u op school uitgenodigd voor een ouderavond over het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

 

Entreetoets

Op het moment dat uw kind de schoolverlatersleeftijd heeft bereikt, zal de procedure voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs beginnen. Voor de zomervakantie heeft uw kind wellicht dan al deelgenomen aan de Entreetoets.

 

Kernprocedure (LAT, CAP, SEM) en landelijke Citotoets

De schoolverlaters zullen worden getoetst volgens de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. Een aantal leerlingen zal deelnemen aan de leerachterstandentoets, ook wel de LAT-toets. De meeste leerlingen doen mee aan het capaciteitenonderzoek (Nederlandse Differentiatie Toets), ook wel de CAP-toets. Een enkele leerling zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sociaal-emotioneel onderzoek. De zogenaamde SEM-toets. Daarnaast zal een aantal leerlingen in april meedoen aan de landelijke CITO-eindtoets.

 

De test- en toetsgegevens die op deze manier worden verzameld zijn medebepalend bij het formuleren van het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies komt tot stand door een samenwerking tussen de school en de Commissie van Begeleiding. In dat advies wordt zowel naar de gedragsontwikkelingen als naar de leermogelijkheden van de leerling gekeken. De uitslag van de landelijke CITO-toets wordt pas bekend na het definitieve adviesgesprek voortgezet onderwijs. Belangrijk is dat er tijdens het laatste schooljaar een goede communicatie is tussen school en de ouders van een schoolverlater, zodat ouders steeds op de hoogte zijn van de stappen die worden gezet.  

 

Wanneer onze kinderen eenmaal op een vervolgschool zitten, wordt de Gerhardschool op de hoogte gehouden van hun ontwikkelingen. Mochten er problemen of vragen zijn, dan vindt er overleg plaats.