Organisatie

Wie doet wat?

In onze school werken onderwijsassistenten, groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, een directeur en specialisten, die specifieke zorg geven aan de kinderen. Ook zijn er medewerkers bij de school betrokken die enkele dagdelen per week het team ondersteunen.

 

Directie

 • De Gerhardschool heeft een éénhoofdige directie. Samen met de zorgcoördinator en de twee teamleiders vormen zij het management team (MT) van de school.
Onderwijsgevend personeel
 1. Groepsleerkrachten: de groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs, onderhouden de contacten met de ouder(s) en/of verzorger(s) en hebben de directe verantwoording over hun groep.
 2. Groepsondersteunende leerkrachten: de groepsondersteunende leerkrachten geven extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast vervangen zij een groepsleerkracht bij verlof, ziekte of afwezigheid.
 3. Vakleerkracht bewegingsonderwijs: iedere groep heeft tweemaal per week bewegingsonderwijs. Deze vakleerkracht is 4 dagen per week op school.
 4.  

Onderwijsondersteunend personeel

 1. Leerkrachtondersteuner: zij ondersteunen de leerkrachten bij het verzorgen van het onderwijs in de groepen. Daarnaast kunnen zij een, onder supervisie, een groep vervangen.
 2. Administratief medewerkster: deze stafmedewerker ondersteunt de directie in het verzorgen van de leerlingenadministratie en het financieel beheer. Daarnaast verzorgt zij de nieuwsbrief, neemt zij de telefoon aan en is zij contactpersoon voor wat betreft ouderbijdrage. Zij is tevens beheerder van onze website.
 3. Conciërge: deze stafmedewerker verricht klein technisch onderhoud, verzorgt koffie en thee, staat voor en na schooltijd bij de poort om de kinderen welkom te heten. Hij is eerste aanspreekpunt voor de chauffeurs van de busje. Tevens is de conciërge Preventiemedewerker. 

 Specialisten

 1. Teamleiders: de twee teamleiders (onderbouw en bovenbouw) zijn gespecialiseerde leerkrachten. Zij zorgen voor de begeleiding en coaching van de nieuwe leerkrachten en van de leerkrachten die al langer op school werken. De teamleiders houden ook het leerlingvolgsysteem bij, hierin worden de leervorderingen van de leerlingen bijgehouden. De twee bouwcoördinatoren maken deel uit van het MT van de school.
 2. Logopedist: de logopedist is deskundig op het gebied van spraak en taal. De meeste leerlingen worden bij plaatsing onderzocht. Als het nodig is wordt een kind onder schooltijd behandeld. Ook ondersteunt en adviseert de logopedist de groepsleerkrachten op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. Daarnaast is onze logopedist gespecialiseerd in het signaleren en behandelen van leesproblemen en dyslexie.

Extra ondersteuning

 1. Zorgcoördinator: de zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het onderwijs en de zorg op school en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden. De zorgcoördinator is onderdeel van het MT, is voorzitter van de leerlingbesprekingen en is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB).
 2. Schoolmaatschappelijk deskundige: de schoolmaatschappelijk deskundige is in dienst van de school. Zij heeft zitting in de CvB. Zij begeleidt ouders en leerkrachten op maatschappelijk gebied. Ze is deskundig in het geven van adviezen ten aanzien van ouderbegeleiding en ten aanzien van plaatsingsmogelijkheden voor kinderen.
 3. Psycholoog: De psycholoog en de orthopedagoog richten zich op het verstandelijk functioneren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag van leerlingen. Zij zijn lid van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school.
 4. Schoolarts: De schoolarts is in dienst van de GG&GD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste signalering, diagnosticering en advisering betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. De schoolarts heeft zitting in de Commissie van Begeleiding.
 5. Schooltandarts: Deze is in dienst van de Schooltandartsendienst en bezoekt 2 keer per jaar de school. Ouders moeten toestemming geven voor de halfjaarlijkse controle en behandeling. Kijk voor meer informatie op  www.jeugdtandverzorging.nl .
 6. Gecertificeerde bedrijfshulpverleners: de school heeft 8 gecertificeerde bedrijfshulpverleners.