Onderwijs

Onderwijs algemeen
Alle methodes die worden gebruikt op de Gerhardschool voldoen aan de kerndoelen. ICT staat niet apart op het lesrooster, maar is verweven in het dagelijkse onderwijsaanbod. De methodes die worden gebruikt op de Gerhardschool komen ook terug in onze op maat gemaakte digitale leeromgeving. De volgende methodes worden gebruikt: 
 • Kleuters: Schatkist 
 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen 
 • Voortgezet technisch lezen: Estafette 
 • Nederlandse taal: Staal 
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 
 • Spelling: Staal 
 • Schrijven: Schrijftaal 
 • Rekenen: RekenRijk 
 • Burgerschap en sociale integratie: Leefstijl 
 • Leren leren: Blits! 
 • Engels: groove.me 
 • Aardrijkskunde: Wijzer door de wereld 
 • Geschiedenis: Wijzer door de tijd 
 • Techniek: Wijzer door Natuur en Techniek 
 • Verkeer: Verkeersplein Amsterdam

In ons onderwijs en onze opvoeding wordt het streven naar competentie, relatie en autonomie van kinderen gestimuleerd en bevestigd door de kinderen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te schenken. Als aan deze basisbehoeften tegemoet gekomen wordt, kan een leerling komen tot een actieve en gemotiveerde leerhouding.

 

Groepsleerkrachten worden bij hun werk ondersteund door de staf van de school, specialisten en de teamleiders. Dit zorgvuldig op elkaar afgestemde onderwijs- en hulpverleningsaanbod moet ertoe bijdragen dat uw kind goed onderwijs krijgt, plezier in school en leren heeft en uiteindelijk een goede aansluiting kan krijgen bij allerlei vormen van vervolgonderwijs.


Activiteiten
Naast het reguliere onderwijsaanbod worden gedurende het schooljaar verschillende activiteiten aangeboden. Hieronder een overzicht van de activiteiten, zoals die door het jaar heen aan bod zullen komen:

Gymnastiek

Iedere groep heeft twee maal per week gymnastiek in onze nieuw aangebouwde gymzaal. Ze krijgen deze les van onze vakleerkracht.

Handvaardigheid
Iedere groep krijgt wekelijks handvaardigheid van onze vakleerkracht. Oudere groepen krijgen één maal per week één uur. Jongere groepen krijgen twee maal per week 45 minuten.

Buitenspelen
Onze leerlingen spelen twee maal per dag in kleine groepen buiten. 
We hebben een prachtig, schoon en veilig speelterrein aan de achterzijde van de school. Leerkrachten spelen mee met onze leerlingen of ze geven actief leiding aan verschillende spelvormen.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek maakt (ieder najaar) onderdeel uit van ons lesaanbod. Er wordt een kraam ingericht op school passend bij het thema van de kinderboekenweek. Ook worden er activiteiten georganiseerd die passen binnen het thema van de kinderboekenweek.

Kunst, cultuur en muziek

Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten op school en soms ook buiten school. Djembé spelen, Art4elkaar, musea bezoek etc.

Schooltuin
Aan de rand van ons schoolplein hebben wij de beschikking over tuinen. De Gerhardschool is aan het bekijken in hoeverre wij deze tuinen kunnen betrekken bij ons natuuronderwijs.

Mediatheek
In onze mediatheek kunnen leerlingen wekelijks boeken ruilen. Er staan ook 5 computers. Hierop kunnen leerlingen in kleine groepjes aan werkstukken werken. Ook wordt er aan kleine groepjes computerles gegeven.

Sint, Kerst, Pasen, Koningsspelen

Schoolreis / schoolverlatersactiviteiten
Ieder jaar wordt er aan het einde van het schooljaar een schoolreis georganiseerd! Alle leerlingen gaan mee op schoolreis behalve de schoolverlaters uit de bovenbouw, die hebben in hun laatste schoolweek een week vol activiteiten. Dit kan in de vorm zijn van een schoolkamp of een activiteitenweek onder schooltijd. Het is een onderdeel van het onderwijsleerprogramma. Wel wordt voor het schoolreisje en voor de activiteiten van de schoolverlaters aan de ouders/verzorgers een eigen bijdrage gevraagd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.