Betrokkenheid

Samenwerking tussen de school en ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen de ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen en het team van Gerhardschool. Een goede samenwerking tussen ouders aan de ene kant en school aan de andere kant is van essentieel belang om tot gewenste resultaten te komen.

 

Oudercontacten

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd voor alle ouders. Gedurende het jaar houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in ieder geval op een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het opstellen en evalueren van de doelen zoals die worden vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Voor iedere leerling wordt twee maal per jaar één gesprek gepland met ouders; u ondertekent dan ook het OPP. Wij verwachten van ouders die niet meer bij elkaar zijn dat zij gezamenlijk dit gesprek kunnen voeren. Het gesprek op school over de ontwikkelingen van uw kind vindt de school van groot belang en is voor de ouders verplicht. Daarnaast zijn alle medewerkers ook graag bereid om een afspraak voor een tussentijds gesprek te maken.

Ook krijgen leerlingen twee maal per jaar een rapport. Alle leerlingen krijgen in januari/februari en juni/juli een schoolrapport. De rapporten worden met de leerlingen besproken en zij krijgen de rapporten mee naar huis. Er vindt geen rapportgesprek met ouders plaats. 

 

Huisbezoeken

Een goede communicatie met u als ouder, is voor onze school een voorwaarde om successen met de kinderen te kunnen boeken. Daarom streven wij er naar om een optimaal contact met u te hebben. De groepsleerkracht maakt minimaal één keer per jaar met u een afspraak voor een huisbezoek. Daarnaast heeft de groepsleerkracht uitgebreid telefonisch contact met u. Als het nodig is, kunt u ook op school worden uitgenodigd.

 

Tijdens het huisbezoek worden de vorderingen van het leren en het gedrag van uw kind besproken. Ook de thuissituatie wordt besproken. Uw inbreng wordt daarbij op prijs gesteld. Natuurlijk kunt u altijd zelf contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind als u informatie wilt, als u vragen heeft of als u belangwekkende mededelingen hebt.

 

Als u tijdens het schooljaar algemene vragen of opmerkingen heeft kunt u de leerkrachten op werkdagen telefonisch het best bereiken tussen 14:30 en 16:00 uur.


Nieuwsbrief 

Elke maand krijgen de kinderen een informatiebulletin (nieuwsbrief) mee naar huis. Hierin staan de verschillende activiteiten genoemd, vrije dagen en actuele bijzonderheden.

 

Schoolkrant 

De Gerhardschool heeft ook een schoolkrant en verschijnt tweemaal per schooljaar, voor de Kerst en Zomervakantie.