Contactpersoon

Gedragscode
De gedragscode van Orion bevat naast een aantal algemene gedragsregels ook specifieke  gedragsregels wat betreft: s
eksuele intimidatie, a
gressie en (verbaal)geweld, di
scriminatie en kleding

Klachtenregeling
De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene bespreken.

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf in goed overleg met ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Als het gesprek met de directie niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids), de externe en onafhankelijke klachtencommissie waarbij Orion is aangesloten (LKC) of de Geschillencommissie passend onderwijs.

Interne vertrouwenspersonen
Op iedere school is een interne contactpersoon werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon van onze school zijn:

- Jerney van Gennip (voorzitter)
- Gladys Koorndijk
- Vera Jap
- Jacqueline Derby
- Arthur Wilson
Voor contact met de vertrouwens groep van onze school belt u 020 - 368 10 71 of mailt u naar j.vangennip@orion.nl

Externe vertrouwenspersoon Orion
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Orion,
mevrouw van Leeuwen (06 - 31 63 15 53, bvanleeuwen@hetabc.nl).Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Comments