Leerlingenzorg

Uw kind onze zorg

Op onze school worden de leerlingen regelmatig onderzocht en getest om een goed beeld te krijgen van de extra aandacht en zorg die zij nodig hebben. 
  • Uw kind wordt na de kennismaking op de locatie besproken in de Commissie van Begeleiding. De commissie bestaat uit de directeur, teamleider, de schoolpsycholoog en de zorgcoördinator. In de  commissie bespreken we de eventuele extra zorg die uw kind nodig zou hebben.
  • Als er geen recente gegevens zijn, test onze orthopedagoog en/of de psycholoog nieuwe leerlingen om ervoor te zorgen dat de aansluiting van de oude op de nieuwe school zo soepel mogelijk verloopt. 
  • De orthopedagoog brengt advies uit over het gewenste onderwijsaanbod en de begeleiding. 
  • De zorgcoördinatrice is een belangrijke schakel tussen de school en ouders. Via haar worden er zo nodig zorg- en hulpverleningsinstanties ingeschakeld.
  • De schoolarts onderzoekt de leerlingen en is verantwoordelijk voor de medische zorg.
  • Voor leerlingen met een lichamelijke beperking of handicap die buiten schooltijd fysiotherapie hebben, bestaat de mogelijkheid deze therapie op school te laten plaats hebben. 
  • De creatief therapeute biedt een werkvorm aan waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldend materiaal. Hiermee probeert ze zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beleveniswereld van de leerling. Ze werkt ook veel met structuur. Hierdoor weet de leerling duidelijk wat er verwacht wordt en zijn er regels/afspraken. De leerling krijgt hier de ruimte om emoties/belevingen een plek te geven en/of te oefenen met nieuwe vaardigheden en gedrag. Deze extra begeleiding zorgt uiteindelijk voor dat de leerling goed mee kan doen in de klas of op zijn stage en is voor enkele leerlingen. De CvB verwijst door naar deze vorm van extra ondersteuning. 
  • Een keer per jaar komt de groepsleerkracht of mentor van uw kind op afspraak bij u op huisbezoek. Dan kunnen zaken die niet op een ontwikkelingsperspectief (OOP) aan de orde komen, uitgebreid besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan vrijetijdsbesteding, inschrijving woonvoorziening, logeerplekken en andere zaken die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar ‘om de school heen’ hangen.Comments