Aanmelding en toelating

Wanneer u uw zoon/dochter bij ons op school aan wilt melden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons via 020-6111213 of een mail sturen aan aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl

  • Op 14 februari 2020 is er een voorlichtingsmiddag voor nieuwe leerlingen. U kunt zich aanmelden voor deze middag door een mail te sturen aan < aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl >. Vanzelfsprekend is uw zoon/dochter van harte welkom. De voorlichtingsmiddag begint op 14 februari 2020 om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.
  • Op woensdag 22 januari 2020 is onze jaarlijkse Open Middag. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom op het Orion College Drostenburg.
Aanmeldprocedure

Aanmeldingen komen telefonisch of via het mailadres (aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl) binnen bij administratie;

Administratie brengt de belangrijkste informatie in kaart (leeftijd, advies vorige school, niveau, welk leerjaar, profiel, TLV ja/nee geldig tot en met, wie heeft het gezag), verstuurd het toestemmingsformulier en geeft aan bij ouders dat het belangrijk is om snel het formulier te ondertekenen en op te sturen;

Ouders moeten toestemming geven voor het opvragen van informatie, middels het plaatsen van een handtekening. Wanneer ouders gescheiden zijn en beide gezag hebben dan zijn zij verantwoordelijk voor die twee handtekeningen.

Wanneer ouders geen toestemming geven dan kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Wanneer het toestemmingsformulier bij de administratie binnen is gekomen dan vragen de GD het dossier op bij de vorige school;

A Wanneer het dossier onvolledig is m.b.t. tot de stoornis/
handicap dan wordt de diagnose bij ouders opgevraagd door de GD;

B Wanneer het dossier onvolledig is m.b.t. de didactische ontwikkeling dan neemt de GD contact op met de vorige school (methode, hoofdstuk etc). Dit gebeurt in samenspraak met de teamleider. Dit geldt alleen voor de VMBO/ Havo leerlingen. Ook kan de GD de ouders benaderen voor IQ gegevens;

Wanneer het dossier compleet is (in het toestemmingsformulier is opgenomen om welke documenten het gaat) plannen de GD een kennismakingsgesprek in met TL, leerlingen en ouders. Bij intensieve hulpverlening en/ of voogdij dan worden zij ook uitgenodigd. Bij de doorstroomklassen is hier altijd nog een begeleider bij aanwezig.

Doel van het kennismakingsgesprek is ingaan op de vragen van de leerling/ ouder, stilstaan bij de vragen van de GD/ TL n.a.v. het dossier en/ of didactische gegevens, het bespreken van de voorwaardes, de betrokkenheid van hulpverlening (doorstroomklassen) en de procedure m.b.t. het aannamebeleid;

CvB 1: De GD brengt de leerling in bij het CvB. Tijdens dit CvB wordt besproken of een leerling voldoet aan de inclusiecriteria* en dus of de leerling wel/ niet geplaatst kan worden bij ons op school;

A Wanneer het CvB heeft besloten dat een leerling geplaatst kan worden, dan laat de GD dit weten aan de administratie en zij sturen een aanmeldformulier naar de ouders;

B 1 Wanneer het CvB heeft geconcludeerd dat er nog twijfel is of de leerling hier gezien zijn/ haar stoornis en/ of handicap geplaatst kan worden dan gaat de GD observeren op school of neemt contact op met de zorginstelling/ behandelaar.

B 2 Wanneer het CvB heeft geconcludeerd dat de leerling hier wel geplaatst kan worden maar het is nog niet duidelijk welke klas/ niveau het beste zal zijn dan kan er een IQ onderzoek en/ of TOA toetsen worden afgenomen (dit kan zowel thuis als op school). Er wordt al wel een aanmeldformulier toegestuurd;

CvB 2: De GD brengt de leerling in bij het CvB. Tijdens dit CvB worden de resultaten verkregen na onderzoek gedeeld en besloten of de leerling hier geplaatst kan worden.


Trajectbegeleiding

Het Orion College kan de school voor primair of voortgezet onderwijs en ouders in het voortraject begeleiden bij de dossiervorming en de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. School of ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de intaker en GZ psycholoog van het Orion College. In Amsterdam wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Onderwijs Schakelloket (OSL), onderdeel van het samenwerkingsverband VO Amsterdam en Diemen.

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen eveneens bij het doorlopen van een zorgvuldige toewijzing- en toelatingsprocedure o.a. door het beschikbaar stellen van deskundigen. Die deskundige kan, als het zwaartepunt leerproblematiek betreft, de GZ-psycholoog van het Orion College zijn.

De deskundigen van het samenwerkingsverband kunnen in de toewijzingsprocedure twee rollen vervullen:

1.Consult: Zij zijn adviseurs voor scholen die ondersteuning wensen bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, een adequate aanpak voor extra ondersteuning (mogelijk met schoolexterne expertise), en de mogelijke verwijzing naar VSO of Transferium. Deze consultfunctie is dus aan de orde in de fase voorafgaand aan (een verzoek om) een toelaatbaarheidsverklaring. De vraag van de school luidt dan: “Adviseer ons over ondersteuningsbehoefte en of mogelijkheden voor passende ondersteuning binnen of buiten onze school”.

2. Deskundig advies: bij het beoordelen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring laat het samenwerkingsverband zich (verplicht) adviseren door een orthopedagoog of psycholoog.

Indien dat van toepassing is, schakelt het samenwerkingsverband een tweede deskundige gerelateerd aan de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling in voor advies over toelaatbaarheid tot het VSO of Transferium.
 

Contactgegevens Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Bezoekadres
Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 37600
1030 BA Amsterdam