Naar Regulier onderwijs

Naar regulier onderwijs
Het streven van de school is om zo veel mogelijk leerlingen terug te plaatsen op een school in de eigen woonomgeving. In overleg met de Inspectie van het onderwijs bieden wij leerlingen de mogelijkheid voor een traject partiële integratie (PI). Hierin nemen een aantal leerlingen van onze school op de woensdag deel aan het onderwijs op een reguliere school in de eigen woonomgeving. Het doel is tweeledig, er wordt onderzocht of een overstap naar de reguliere school mogelijk is en het draagt bij aan de mogelijkheid voor een leerling zich te handhaven in de horende wereld. Bovendien participeren zij dan ook in hun eigen woonomgeving.

Als ouders hun kind de overstap willen laten maken van onze school naar het reguliere onderwijs, is het raadzaam en adviseren wij om dit na groep 4 te doen. Op deze manier kan de leerling eerst op het Speciaal Onderwijs leren lezen. Het proces van het leren lezen vraagt bij een leerling met een auditieve handicap een specifieke aanpak. Op het moment dat een slechthorende leerling het lezen beheerst, wordt zijn/haar wereld groter en is hij/zij in staat allerlei geschreven informatie te vergaren. Dit betekent een sprong voorwaarts in de ontwikkeling van zijn/haar zelfstandigheid. 

Daarnaast moet een leerling in staat zijn om dingen die hij niet goed hoort na te vragen, sociaal en emotioneel in balans te zijn en voldoende taalniveau te hebben. Belangrijk aandachtspunt in de overstap naar het reguliere onderwijs is ook dat de leerling zelfstandig met zijn/haar hoorapparatuur om kan gaan. Om die reden wordt in groep 5 meestal het definitieve uitstroomprofiel vastgesteld.

Bij uitstroom naar het reguliere onderwijs geeft de Professor Burgerschool een advies wat de onderwijsbehoefte van de desbetreffende leerling is. Ouders bepalen of de uitstroom plaatsvindt.