Leerlingenzorg

Zorgstructuur

Elke leerling in school heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan de leerdoelen beschreven en wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en vervolgens besproken met de leerling en ouders. Dit gebeurt in de leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden voorgezeten door de zorgcoördinator. Verder zijn in ieder geval de leerkracht, de teamleider en de orthopedagoog aanwezig. De plannen worden vastgesteld door de Commissie van Begeleiding (CvB).


De school heeft een zorgteam dat bestaat uit de zorgcoördinator en twee orthopedagogen. Ondersteunend aan de zorgstructuur in school is er ook nog een schoolmaatschappelijk deskundige die zich bezig houdt met beroepskeuze-assessment en oriëntatie op vervolgopleidingen en zijn er nog medewerkers voor de achterwacht. Met regelmaat zijn er zorgoverleggen waarin leerlingen besproken kunnen worden waar extra zorgen over zijn. Voor deze leerlingen kunnen we extra begeleiding, ondersteuning en onderzoek inzetten in samenwerking met diverse jeugdhulpverleningsinstanties. Soms is dit in school en soms is dit buiten school of thuis. Binnen school werken we met een aantal vaste partners vanuit de SJSO.


ATOS biedt begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag en schoolse vaardigheden

Cordaan biedt individuele begeleiding in school

Care Express / Opvoedpoli biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling


Daarnaast werken we nog samen met:

  • Spirit biedt de voorlichtingslessen 'Liefde is...' en Qpido, een begeleidingstrajecten gericht op de seksuele ontwikkeling

  • Jongeren die het kunnen biedt naschoolse activiteiten

  • Be Aware biedt voorlichting op het gebied van verslaving en middelengebruik

  • Scharlakenkoord geeft de training 'Beware of Loverboys'

  • De jeugdagenten bieden voorlichting om te voorkomen dat leerlingen in aanraking komen met politie en justitie 


Een keer per maand heeft het zorgteam een groter zorgoverleg, het Zorg Advies Team (ZAT). Hierbij zijn ook de schoolarts en de leerplichtambtenaar aanwezig.Overzicht van de ondersteuning van Orion College Amstel


A. De kracht van de school

Het Orion College Amstel is voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en werkhouding, waarbij externaliserend gedrag voorop staat. Onderliggend is er vaak sprake van angsten, een laag zelfbeeld, traumatische ervaringen of somberheid. Het OCA is een kleine school (±120 leerlingen). Het basisaanbod in school bestaat uit een vaste klas met een vaste groepsleerkracht. De groepsgrootte is maximaal 12. Het grootste deel van de lessen wordt gevolgd in het eigen lokaal. Er wordt gewerkt met een vast rooster met iedere dag dezelfde les- en pauzetijden. In de pauzes is er toezicht en ook op de route van school naar de metro. In school en in de klassen hangen zichtbare school- en klassenregels. Er wordt les gegeven in sociale vaardigheden en omgaan met boosheid. Er is veel aandacht voor het terugbrengen van stress bij leerlingen door middel van time-out mogelijkheden in en buiten de klas, beschikbaarheid van anti-stress materiaal en lessen over het brein. Omdat leerlingen een vaste groepsleerkracht hebben, kan deze de ontwikkeling goed volgen en ook nauw contact onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang op school. De school heeft een uitgebreid aanbod van extra begeleiding, behandeling en onderzoek in samenwerking met een aantal vaste partners in school (Altra ATOS, Cordaan en de Opvoedpoli/Care Express), verder werken wij nauw samen met leerplicht en de schoolarts. Wij hebben leerlingen binnen school met niveau praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k. Er kan geen vmbo diploma behaald worden, maar wel een MBO entreediploma (niveau 1) en een praktijkdiploma. Bij aanmelding van elke leerling wordt een intakegesprek gevoerd om aanvullend op het schooldossier zicht te krijgen op de sterke kanten, de leerpunten en de ondersteuningsbehoefte. 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan? 

Taal 


Bij start wordt een nulmeting gedaan en jaarlijks wordt een voortgangsmeting gedaan met een toets die los staat van de methode. Er wordt gewerkt met een leerlijn en waar nodig kan afgeweken worden van de leerlijn (aangepast tempo, alternatieve methode)  

Dyslexie


Leerlingen kunnen eventueel verlengde toetstijd krijgen en er zijn hulpmiddelen aan te schaffen zoals een daisy-speler. Dit gaat in overleg met de teamleider.  

Rekenen 

Hierbij geldt hetzelfde als bij taal. 

Dyscalculie


Geen specifiek aanbod. In overleg met de teamleider kan wel bekeken worden welke ondersteuning nodig is en welke aanpassingen nodig zijn. 


Ondersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan? 

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij hebben geen aanbod op dit gebied. Wij hebben leerlingen met een leervermogen maximaal op niveau vmbo-k. 

Disharmonische intelligentie

Er is veel mogelijkheid om per vak op het eigen niveau van de leerling aan te sluiten. Verder hebben wij van alle leerlingen het intelligentieprofiel in kaart met zicht op sterke en zwakke kanten en kunnen we ook in school intelligentieonderzoek uitvoeren. 


Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan? 

Motivatie en concentratie

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor time-out in en buiten de klas. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen zoals wiebelkussens, geluidwerende koptelefoons, een afgeschermde werkplek en stressverlagend materiaal zoals stressballen. Er wordt afwisselend theoretisch en praktisch gewerkt. De mentor kan gesprekken voeren met leerling en/of ouders over de motivatie en indien nodig kan ook vanuit het zorgteam of de zorgpartners een specifieke training of behandeling aangeboden worden. 

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

In de lessen wordt ook aandacht besteedt aan leer- en oplossingsstrategieën. Er is geen specifiek extra aanbod op dit gebied, maar in overleg met het zorgteam kan er op maat bekeken worden wat extra nodig is. 


Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan? 

Sociale vaardigheden


Er staan lessen sociale vaardigheden op het lesprogramma door middel van de methode Tops!.

Angst en stemming (incl. faalangst)  

In het eerste leerjaar worden leerlingen geselecteerd om een faalangsttraining te volgen. Verder kunnen het zorgteam of de zorgpartners onderzoek doen naar of behandeling en begeleiding geven bij angst- en stemmingsproblemen.  

Omgaan met grenzen


Dit is één van de belangrijkste doelen van ons type onderwijs en omgaan met grenzen zit verweven in het gehele onderwijs en in de gehele school. Punt A. geeft al een uitgebreide beschrijving van de school. 

Middelengebruik en verslaving

Jaarlijks worden er voorlichtingslessen Be aware verzorgd. 


Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Hoe werkt de school hieraan? 

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Er kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen. Er zijn enkele voorzieningen zoals een lift en een invalidetoilet.


Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan? 

Ondersteuning thuis/vrije tijd

De docent gaat jaarlijks op huisbezoek om meer zicht te krijgen op de thuissituatie en vrije tijd en daarmee beter rekening te kunnen houden met eventuele belemmeringen op dit gebied, maar ook beter gebruik te kunnen maken van bevorderende factoren op dit gebied

leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) kunnen begeleid worden door Altra ATOS. Zij werken in en vanuit school. 

Leerlingen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten van Jongeren die het Kunnen. 

 

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan? 

Seksuele vorming


In alle leerjaren wordt jaarlijks een lessenserie gegeven over liefde en seksualiteit. Verder verzorgd Qpido een spreekuur op school waarin alle leerlingen terecht kunnen met hun vragen. Voor leerlingen met een intensievere vraag kan er begeleiding van Qpido ingezet worden.