Leerlingenzorg

Zorgstructuur

Elke leerling in school heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan de leerdoelen beschreven en wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Dit plan wordt drie keer per jaar geëvalueerd en vervolgens besproken met de leerling en ouders. Dit gebeurt in de leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden voorgezeten door de zorgcoördinator. Verder zijn in ieder geval de leerkracht, de teamleider en de orthopedagoog aanwezig. De plannen worden vastgesteld door de Commissie van Begeleiding (CvB).


De school heeft een zorgteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, twee orthopedagogen en de schoolmaatschappelijk deskundige. Dit zorgteam heeft wekelijks overleg over leerlingen waar extra zorgen over zijn. Voor deze leerlingen kunnen we extra begeleiding, ondersteuning en onderzoek inzetten in samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties. Soms is dit in school en soms is dit buiten school of thuis. Binnen school bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Rots en Water; een weerbaarheidstraining gegeven door de gymleerkracht

  • Faalangstreductietraining 'Je bibbers de baas'

  • Spirit biedt de voorlichtingslessen 'Liefde is...' en Qpido, een begeleidingstrajecten gericht op de seksuele ontwikkeling

  • Cordaan biedt individuele begeleiding in school

  • Jongeren die het kunnen biedt naschoolse activiteiten

  • De Jellinek biedt voorlichting op het gebied van verslaving en middelengebruik

  • Scharlakenkoord geeft de training 'Beware of Loverboys'

  • ATOS biedt begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag en schoolsevaardigheden

Een keer per maand heeft het zorgteam een groter zorgoverleg, het Zorg Advies Team (ZAT). Hierbij zijn ook de schoolarts en de leerplichtambtenaar aanwezig.

Aanpak

De leerlingen krijgen les in een groep van 10 tot 12 leerlingen. Zij hebben een vaste groepsleerkracht die de algemene vakken verzorgt. De leerlingen blijven het grootste gedeelte van de schooldag in hun eigen lokaal. Alleen de vaklessen worden gevolgd in een andere ruimte en bij een andere leerkracht. Er is twee keer per dag een pauze van 15 minuten en er zijn geen tussenuren. De leerlingen mogen onder schooltijd niet van het schoolterrein af zonder toestemming van de leerkracht. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur in de pedagogische aanpak en het klassenmanagement. In het klassenmanagement komt dit terug door duidelijk opgestelde en zichtbare klassen- en schoolregels. Voor de meeste leerlingen is een de-escalerende pedagogische aanpak van groot belang. De leerkracht onderhoudt veel contact met de ouder(s)/verzorger(s). Hij of zij komt bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar op huisbezoek. Vanaf de derde klas lopen leerlingen stage en de leerkracht komt regelmatig op stagebezoek.