Leerlingenzorg

Zorgstructuur

Elke leerling in school heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan de leerdoelen beschreven en wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en vervolgens besproken met de leerling en ouders. Dit gebeurt in de leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden voorgezeten door de zorgcoördinator. Verder zijn in ieder geval de leerkracht en de teamleider aanwezig. De plannen worden vastgesteld door de Commissie van Begeleiding (CvB).


De school heeft een intern zorgteam. Dit bestaat uit twee zorgcoördinatoren op de hoofdlocatie en een zorgcoördinator op de nevenvestiging. Ondersteunend aan de zorgstructuur in school is er ook nog een schoolmaatschappelijk deskundige die zich bezig houdt met beroepskeuze-assessment en oriëntatie op vervolgopleidingen en zijn er nog medewerkers voor de achterwacht. Met regelmaat zijn er zorgoverleggen waarin leerlingen besproken kunnen worden waar extra zorgen over zijn. Voor deze leerlingen kunnen we extra begeleiding, ondersteuning en onderzoek inzetten in samenwerking met diverse jeugdhulpverleningsinstanties. Soms is dit in school en soms is dit buiten school of thuis. Binnen school werken we met een aantal vaste partners vanuit de SJSO.


Cordaan biedt individuele begeleiding in school

Care Express biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling

Levvel biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling


Daarnaast werken we nog samen met:

  • Levvel biedt de voorlichtingslessen 'Liefde is...' en Qpido begeleidingstrajecten gericht op de seksuele ontwikkeling

  • Jongeren die het kunnen biedt naschoolse activiteiten

  • Be Aware biedt voorlichting op het gebied van verslaving en middelengebruik

  • Scharlakenkoord geeft de training 'Beware of Loverboys'

  • De jeugdagenten bieden voorlichting om te voorkomen dat leerlingen in aanraking komen met politie en justitie 


Een keer per maand heeft het zorgteam een groter zorgoverleg, het Zorg Advies Team (ZAT). Hierbij zijn ook de schoolarts en de leerplichtambtenaar aanwezig.Overzicht van de ondersteuning van Orion College Amstel


Welke leerroutes worden er aangeboden?

Verwijzend naar het doelgroepenregister bieden wij de volgende leerroutes aan: 

Leerroute 3: Beschut werk* 

Leerroute 4: Arbeid

Leerroute 5: Arbeid met certificaten MBO entree

Leerroute 6: MBO niveau 2-3-4**  


* Leerroute 3 bieden we aan voor leerlingen waarbij er naast leerproblematiek sprake is van een intensieve ondersteuningsbehoefte op gebied van gedrag en werkhouding. Is dat niet het geval dan is het onderwijs op een ZML school vaak beter passend. 

** Leerroute 6 bieden we aan tot aan MBO niveau 2.  


A. De kracht van de school

Het Orion College Amstel is voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en werkhouding, waarbij externaliserend gedrag voorop staat. Onderliggend is er vaak sprake van angsten, een laag zelfbeeld, traumatische ervaringen of somberheid. Het OCA is een kleine school (±130 leerlingen). Het basisaanbod in school bestaat uit een vaste klas met een vaste groepsleerkracht. De groepsgrootte is maximaal 12. Het grootste deel van de lessen wordt gevolgd in het eigen lokaal. Er wordt gewerkt met een vast rooster met iedere dag dezelfde les- en pauzetijden. In de pauzes is er toezicht en ook op de route van school naar de metro. In school en in de klassen hangen zichtbare school- en klassenregels. Er wordt les gegeven in sociale vaardigheden en omgaan met boosheid. Er is veel aandacht voor het terugbrengen van stress bij leerlingen door middel van time-out mogelijkheden in en buiten de klas, beschikbaarheid van stressverlagend materiaal en lessen over het brein. Omdat leerlingen een vaste groepsleerkracht hebben, kan deze de ontwikkeling goed volgen en ook nauw contact onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang op school. De school heeft een uitgebreid aanbod van extra begeleiding, behandeling en onderzoek in samenwerking met een aantal vaste partners in school (Cordaan, de Care Express en Levvel). Verder werken wij nauw samen met leerplicht en de schoolarts. Wij hebben leerlingen binnen school met niveau praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k. Er kan geen vmbo diploma behaald worden, maar wel een MBO entreediploma (niveau 1) en een praktijkdiploma. Bij aanmelding van elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd om aanvullend op het schooldossier zicht te krijgen op de sterke kanten, de leerpunten en de ondersteuningsbehoefte. 

Naast onze hoofdlocatie bij Amstel hebben wij nog een kleine nevenvestiging bij de Urban Talent Academy. Hier hebben wij twee klassen voor leerlingen met een affiniteit met sport en vaak ook een doorstroom richting een sportopleiding. In het rooster is meer focus op sport.   


B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Het Orion College Amstel werkt met de ondersteuningspiramide om weer te geven welke zorg we bieden aan leerlingen. Het overgrote deel van de leerlingen willen we kunnen bedienen met de basisondersteuning, het gaat hier om aanbod wat beschikbaar is voor alle leerlingen. Daar bovenop zijn er leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning in lichte tot intensieve mate. 

Ondersteuningsbehoefte bij leren en ontwikkelen

Hoe werkt de school hieraan?

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

In de lessen wordt aandacht besteedt aan leer- en oplossingsstrategieën. 

In overleg met het zorgteam kan er op maat bekeken worden wat extra nodig is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Motivatie en concentratieWij bieden verschillende mogelijkheden voor time-out in en buiten de klas. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen zoals wiebelkussens, geluidwerende koptelefoons, een afgeschermde werkplek en stressverlagend materiaal zoals stressballen. Er wordt afwisselend theoretisch en praktisch gewerkt. De mentor kan gesprekken voeren met leerling en/of ouders over de motivatie en indien nodig kan ook vanuit het zorgteam of de zorgpartners een specifieke training of behandeling aangeboden worden.

Taal (oa NT2 en dyslexie)Voor alle leerlingen wordt bij start een nulmeting gedaan en jaarlijks wordt een voortgangsmeting gedaan met een toets die los staat van de methode. Er wordt gewerkt met een leerlijn en waar nodig kan voor leerlingen afgeweken worden van de leerlijn (bijv. aangepast tempo, alternatieve methode). 

Voor leerlingen met dyslexie of leesproblemen is eventueel verlengde toetstijd mogelijk en er zijn hulpmiddelen aan te schaffen zoals een daisy-speler en speciale computerprogramma’s. Voor leerlingen met NT2 problematiek zijn individuele lesprogramma's mogelijk op de computer. Dit gaat in overleg met de teamleider. 

Rekenen (oa dyscalculie)Hierbij geldt hetzelfde als bij taal.

Voor leerlingen met dyscalcullie is geen specifiek aanbod. In overleg met de teamleider kan wel bekeken worden welke ondersteuning nodig is en welke aanpassingen nodig zijn.

Meer- en hoogbegaafdheid


Wij hebben geen aanbod op dit gebied. Wij hebben leerlingen met een leervermogen maximaal op niveau vmbo-k.  

Disharmonische intelligentie


Er is veel mogelijkheid om per vak op het eigen niveau van de leerling aan te sluiten. Verder hebben wij van alle leerlingen het intelligentieprofiel in kaart met zicht op sterke en zwakke kanten en kunnen we ook in school intelligentieonderzoek uitvoeren. 

SamenwerkingspartnersDe begeleider passend onderwijs (BPO’er) ondersteunt het docententeam in het handelen op het gebied van de leerontwikkeling (leerstijlen van de leerlingen en onderwijsstijlen van de docenten). Dit is in samenwerking met de teamleider. 


Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoe werkt de school hieraan? 

Sociale vaardigheden

Er staan lessen sociale vaardigheden op het lesprogramma door middel van de methode Tops!.

Angst en stemming (incl. faalangst)  


Het zorgteam of de zorgpartners kunnen onderzoek doen naar of behandeling en begeleiding geven bij angst- en stemmingsproblemen.

In het eerste leerjaar wordt een faalangsttraining geboden aan geselecteerde leerlingen.  

Omgaan met grenzenDit is één van de belangrijkste doelen van ons type onderwijs en omgaan met grenzen zit verweven in het gehele onderwijs en in de gehele school. Bij punt A. vind je al een uitgebreide beschrijving van de structuur in de school. 

Middelengebruik en verslaving

Jaarlijks worden er voorlichtingslessen Be aware verzorgd in het tweede leerjaar. 

Ondersteuning thuis/vrije tijd


De docent gaat jaarlijks op huisbezoek om meer zicht te krijgen op de thuissituatie en vrije tijd en daarmee beter rekening te kunnen houden met eventuele belemmeringen op dit gebied, maar ook beter gebruik te kunnen maken van bevorderende factoren op dit gebied

Het zorgteam en de zorgpartners kunnen lichte ondersteuning bieden op gebied van opvoedondersteuning of kunnen adviseren en doorverwijzen voor meer intensieve opvoedondersteuning. 

Leerlingen kunnen vanuit school deelnemen aan naschoolse activiteiten van Jongeren die het Kunnen. 

SamenwerkingspartnersBinnen de scholen voor speciaal onderwijs wordt gewerkt met de ‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO). Dit is jeugdhulp voor leerlingen en hun ouders direct toegankelijk gemaakt op school. Binnen school zijn hulpverleners beschikbaar, zonder aparte verwijzing. Binnen OCA zijn de partners Cordaan, de Care Express en Levvel.


Ondersteuning bij communicatie

Hoe werkt de school hieraan?

Gebruik gebaren en/of picto’s


De meerderheid van onze leerlingen heeft geen ondersteuning nodig door middel van gebaren en picto’s. Indien nodig kan voor individuele leerlingen wel gebruik worden gemaakt van picto’s.  

AndersWel hebben veel leerlingen baat bij visuele ondersteuning van talige informatie. Je moet dan denken aan zichtbare regels en afspraken, roosters, schema’s etc. Daarnaast wordt ook wel gebruik gemaakt van visueel materiaal zoals posters, boosheidsmeters, emoji’s etc.

Veel leerlingen hebben moeite met de regels en afspraken op school en we werken vaak met afsprakenkaarten, doelenkaarten, fasekaarten om dit inzichtelijk te maken. 

SamenwerkingspartnersMet name Cordaan heeft veel expertise op het gebied van leerlingen met een lage begaafdheid waarbij het gebruik van pictogrammen en het visueel maken van informatie vaak nodig is. Zij passen dit veel toe in de begeleiding van hun leerlingen. 


Ondersteuning bij fysieke situatie

Hoe werkt de school hieraan? 

Motorische beperking /beperkte mobiliteit


Er kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen. Er zijn enkele voorzieningen zoals een lift en een invalidentoilet. Behoeftes zullen in de intake in kaart gebracht moeten worden en er zal dan bekeken worden wat er nodig is. 

Slechtziendheid / Slechthorendheid


Er kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van software die de leerstof voorleest via de Ipad. Behoeftes zullen in de intake in kaart gebracht moeten worden en er zal dan bekeken worden wat er nodig is. 

SamenwerkingspartnersOp het OCA hebben we geen specifieke samenwerkingspartners op het gebied van fysieke beperkingen. De schoolarts kan betrokken worden om te adviseren op dit gebied. 


Ondersteuning bij medische situatie

Hoe werkt de school hieraan? 

Chronisch ziekEr kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen. Behoeftes zullen in de intake in kaart gebracht moeten worden en er zal dan bekeken worden wat er nodig is. 

Beperkte belastbaarheidEr kan tot op zekere hoogte rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen. Behoeftes zullen in de intake in kaart gebracht moeten worden en er zal dan bekeken worden wat er nodig is. 

SamenwerkingspartnersOp het OCA hebben we geen specifieke samenwerkingspartners op het gebied van medische problematiek. De schoolarts kan betrokken worden om te adviseren op dit gebied.

 

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan? 

Seksuele vorming


In alle leerjaren wordt jaarlijks een lessenserie gegeven over liefde en seksualiteit. Verder verzorgd Qpido een spreekuur op school waarin alle leerlingen terecht kunnen met hun vragen. Voor leerlingen met een intensievere vraag kan er begeleiding van Qpido ingezet worden. Voor meiden wordt jaarlijks een training over loverboys aangeboden.   

Voorkomen van delinquent gedrag

Jaarlijks bieden we in de onderbouw lessen aan gegeven door de politie. Verder hebben we een nauwe samenwerking met de jeugdagenten uit de buurt. Zij kunnen betrokken worden bij incidenten en zorgelijke signalen rondom leerlingen. Zij hebben niet alleen een handhavende rol, maar ook een ondersteunende en pedagogische rol. 

Pesten

In het eerste leerjaar worden jaarlijks anti-pest lessen gegeven. Daarnaast letten we op signalen van pesten en zullen dan ook gesprek aangaan met zowel pesters als gepesten om de situatie te herstellen.