Medezeggenschap en ouderraad

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) Orion College Amstel heeft inspraak over beleid van de school.

De school en het bestuur van Orion vragen bij de ontwikkeling van beleid de mening van de ouders en van de personeelsleden. Voorgenomen beleid wordt voor advies of voor instemming aan deze raden voorgelegd. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal vijf keer per jaar, het liefst één maal in de vijf weken en deze vergaderingen zijn openbaar. De medezeggenschapsraad overlegt met de schooldirectie en het bestuur over belangrijke onderwerpen als:

- De begroting
- Het formatieplan
- Het schoolplan en de schoolgids
- Het taakbeleid


Samenstelling huidige MR

Personeelsgeleding
J.Smith (voorzitter)
S. Esajas

Oudergeleding
mw. M. Potuyt

We horen graag van u wanneer u interesse heeft in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.