Medezeggenschap en ouderraad

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) Orion College Amstel heeft inspraak over beleid van de school.

De school en het bestuur van Orion vragen bij de ontwikkeling van beleid de mening van de ouders en van de personeelsleden. Voorgenomen beleid wordt voor advies of voor instemming aan deze raden voorgelegd. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal vijf keer per jaar, het liefst één maal in de vijf weken en deze vergaderingen zijn openbaar. De medezeggenschapsraad overlegt met de schooldirectie en het bestuur over belangrijke onderwerpen als:

- De begroting
- Het formatieplan
- Het schoolplan en de schoolgids
- Het taakbeleid


Samenstelling huidige MR

Personeelsgeleding
A. Walthaus
S. Esajas
J.Smith

Oudergeleding

De ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit kan zijn aan activiteiten in en buiten school op het gebied van kunst, cultuur, sport en feestdagen. Ook een mogelijke schoolreis kan van de ouderbijdrage bekostigd worden. Op de ouderavond van 3 december heeft een aantal ouders zich aangemeld voor de ouderraad. Er is nog steeds ruimte om u aan te melden en aan te sluiten bij de ouderraad. Vanuit school is dhr. G. Kruydenhof de contactpersoon voor de ouderraad.  

We horen graag van u wanneer u interesse heeft in de medezeggenschapsraad of de ouderraad!