Over de school

Voor welke leerlingen
Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. De school is er voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen. Wat betreft gedragskenmerken zien we veel externaliserende, maar ook internaliserende problemen. Daarnaast is er zowel sprake van primaire kind problematiek als van gezinsproblematiek. De meest voorkomende gedragskenmerken zijn aandachtstekortproblemen, oppositioneel-opstandig gedrag en emotieregulatieproblemen. Op het Orion College Amstel zitten leerlingen met uiteenlopende cognitieve vermogens, maar een groot deel van de leerlingen functioneert op licht verstandelijk beperkt tot benedengemiddeld niveau. De sociale vaardigheden zijn vaak onvoldoende ontwikkeld en het sociaal inzicht is vaak beperkt. Hierdoor ontstaan er veel problemen in de sociale omgang met medeleerlingen en medewerkers. Om les te volgen op het Orion College Amstel hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Inrichting van het onderwijs
Onze school is deel van Stichting Orion. Doordat we samen werken in de Stichting met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we jullie nog beter helpen en kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.

We hebben de volgende uitstroombestemmingen
Arbeid: Onder arbeid valt uitstroom naar de (begeleide) arbeidsmarkt of uitstroom richting een MBO niveau 1 opleiding.
Vervolgonderwijs: Onder vervolgonderwijs valt de uitstroom naar VMBO (basis beroepsgerichte-, kader beroepsgerichte- en theoretische leerweg) en MBO niveau 2.

Binnen het Orion College Zuid kunnen leerlingen diverse diploma’s en certificaten behalen:

Voor Nederlands, rekenen/wiskunde en voor Engels kunnen de leerlingen IVIO diploma’s halen op niveau KSE 1, KSE 2 en KSE 3 en KSE 4. Deze diploma’s sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt en worden door de overheid erkend.


Bij horeca valt het certificaat Keukenvaardigheden deel 1 en deel 2 te behalen.

Bij techniek kunnen leerlingen een certificaat halen voor tweewielertechniek en een diploma (NIL) voor lassen, het SWB-certificaat en het rijbewijs vorkheftruckchauffeur.

Bij gymnastiek is er de mogelijkheid om het certificaat voor jeugdsportbegeleider (JSB) te behalen.

In de vierde klas kunnen leerlingen het MBO niveau 1 diploma behalen voor detailhandel en logistiek. Dit is in samenwerking met het ROC van Amsterdam.

Bij ICT kunnen leerlingen het Typtopia diploma behalen. Ook bieden we een certificaat Drone.

Binnen school wordt de Deviant-methode gebruikt voor de theoretische vakken. Deze methode sluit direct aan bij de niveaus die zijn vereist om door te kunnen stromen naar een ROC. Voor de lessen sociale vaardigheden wordt gewerkt met Leefstijl. De praktijklessen worden gegeven door praktijkleerkrachten in daartoe uitgeruste praktijklokalen voor gymnastiek, horeca, techniek (techniek breed, lassen en tweewielertechniek) en ICT.

Stage
Leerlingen kunnen vanaf de derde klas twee of drie dagen stage per week lopen. Dit heeft te maken met de opleiding die zij volgen en/of om hen goed voor te bereiden op een arbeidsplaats. Met veel bedrijven hebben wij een jarenlange relatie. De mentor zoekt samen met de leerling naar een passende stageplek, begeleidt de leerling bij het solliciteren en onderhoudt nauw contact met het stagebedrijf. De stageperiode zorgt ervoor dat de leerlingen beter voorbereid de maatschappij in gaan. School biedt de mogelijkheid van een beroepskeuze-assessment om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen en mogelijkheden van de leerling op het gebied van stage en toekomstige opleiding of werk

Orion College Amstel volgt de ontwikkeling van de leerlingen goed en evalueert deze in ieder geval drie keer per jaar. Indien nodig en mogelijk ondersteunen we bij een doorverwijzing naar regulier onderwijs, een andere school voor speciaal onderwijs, een leerwerktraject, een vervolgopleiding of een behandelsetting.

Aanpak
De leerlingen krijgen les in een groep van 10 tot 12 leerlingen. Zij hebben een vaste groepsleerkracht die de algemene vakken verzorgt. De leerlingen blijven het grootste gedeelte van de schooldag in hun eigen lokaal. 
Alleen de vaklessen worden gevolgd in een andere ruimte en bij een andere leerkracht. 
Er is twee keer per dag een pauze van 15 minuten en er zijn geen tussenuren. De leerlingen mogen onder schooltijd niet van het schoolterrein af zonder toestemming van de leerkracht. 

De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur in de pedagogische aanpak en het klassenmanagement. In het klassenmanagement komt dit terug door duidelijk opgestelde en zichtbare klassen- en schoolregels. 
Voor de meeste leerlingen is een de-escalerende pedagogische aanpak van groot belang. 
De leerkracht onderhoudt veel contact met de ouder(s)/verzorger(s). Hij of zij komt bijvoorbeeld 2 keer per jaar op huisbezoek. 
Vanaf de derde klas lopen leerlingen stage en de leerkracht komt regelmatig op stagebezoek.

Uiteraard hebben wij een uitgebreide zorgstructuur. Klik hier en lees meer!