Over de school

Voor welke leerlingen
Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. De school is er voor jongeren met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en werkhouding, waarbij externaliserend gedrag voorop staat. Onderliggend is er vaak sprake van angsten, een laag zelfbeeld, traumatische ervaringen of somberheid. Naast de primaire kind problematiek is er ook regelmatig sprake van problemen thuis en in de vrije tijd. De leerlingen kunnen vanwege het gedrag (nog) geen regulier onderwijs volgen. Op het Orion College Amstel zitten leerlingen met uiteenlopende cognitieve vermogens, maar een groot deel van de leerlingen functioneert op licht verstandelijk beperkt tot benedengemiddeld niveau. De sociale vaardigheden zijn vaak onvoldoende ontwikkeld en het sociaal inzicht is vaak beperkt. Hierdoor ontstaan er veel problemen in de sociale omgang met medeleerlingen en medewerkers. Om les te volgen op het Orion College Amstel hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Inrichting van het onderwijs
De school is deel van Stichting Orion. Doordat we binnen de stichting samenwerken met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we de leerlingen nog beter helpen en kunnen we gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.

We hebben de volgende uitstroombestemmingen
Arbeid: Onder arbeid valt uitstroom naar de (begeleide) arbeidsmarkt of uitstroom richting een MBO niveau 1 opleiding.
Vervolgonderwijs: Onder vervolgonderwijs valt de uitstroom naar VMBO (basis beroepsgerichte-, kader beroepsgerichte- en theoretische leerweg) en MBO niveau 2.

Wij hebben leerlingen binnen school met niveau praktijkonderwijs, vmbo basis en vmbo kader. Er kan geen vmbo diploma behaald worden, maar wel een MBO entreediploma (niveau 1) en een praktijkdiploma.

Binnen het Orion College Amstel kunnen leerlingen diverse diploma’s en certificaten behalen:
  • Voor Nederlands, rekenen/wiskunde en voor Engels kunnen de leerlingen IVIO diploma’s halen op niveau KSE 1, KSE 2 en KSE 3 en KSE 4. Deze diploma’s sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt en worden door de overheid erkend.
  • Bij horeca valt het certificaat Keukenvaardigheden deel 1 en deel 2 te behalen. 
  • Bij techniek kunnen leerlingen een certificaat halen voor tweewielertechniek
  • Bij gymnastiek is er de mogelijkheid om het certificaat voor jeugdsportbegeleider (JSB) te behalen.
  • Bij ICT kunnen leerlingen het certificaat halen voor besturen van een Drone en voor lasersnijden. 
  • In de vierde klas kunnen leerlingen het MBO niveau 1 diploma behalen voor de richtingen Handel & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Dit is in samenwerking met het ROC van Amsterdam. 

Binnen school wordt de Deviant-methode gebruikt voor de theoretische vakken. Deze methode sluit direct aan bij de niveaus die zijn vereist om door te kunnen stromen naar een ROC. Er wordt ook door veel leerlingen gewerkt met Strux. Voor de lessen sociale vaardigheden wordt gewerkt met 'TOPs!'. De praktijklessen worden gegeven door praktijkleerkrachten in daartoe uitgeruste praktijklokalen voor gymnastiek, horeca, techniek en ICT.

Stage
Leerlingen lopen vanaf de derde klas twee of drie dagen per week stage. Dit heeft te maken met de opleiding die zij volgen en/of om hen goed voor te bereiden op een arbeidsplaats. Met veel bedrijven hebben wij een jarenlange relatie. De mentor zoekt samen met de leerling naar een passende stageplek, begeleidt de leerling bij het solliciteren en onderhoudt nauw contact met het stagebedrijf. De stageperiode zorgt ervoor dat de leerlingen beter voorbereid de maatschappij in gaan. School biedt de mogelijkheid van een beroepskeuze-assessment om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen en mogelijkheden van de leerling op het gebied van stage en toekomstige opleiding of werk

Orion College Amstel volgt de ontwikkeling van de leerlingen goed en evalueert deze in ieder geval twee keer per jaar. Indien nodig en mogelijk ondersteunen we bij een doorverwijzing naar regulier onderwijs, een andere school voor speciaal onderwijs, een leerwerktraject, een vervolgopleiding of een behandelsetting.

Aanpak
Het basisaanbod in school bestaat uit een vaste klas met een vaste groepsleerkracht. De groepsgrootte is maximaal 12. Het grootste deel van de lessen wordt gevolgd in het eigen lokaal. Er wordt gewerkt met een vast rooster met iedere dag dezelfde les- en pauzetijden. In de pauzes is er toezicht en ook op de route van school naar de metro. In school en in de klassen hangen zichtbare school- en klassenregels. Er wordt les gegeven in sociale vaardigheden en omgaan met boosheid. Er is veel aandacht voor het terugbrengen van stress bij leerlingen door middel van time-out mogelijkheden in en buiten de klas, beschikbaarheid van anti-stress materiaal en lessen over het brein. Voor de meeste leerlingen is een de-escalerende pedagogische aanpak van groot belang. Omdat leerlingen een vaste groepsleerkracht hebben, kan deze de ontwikkeling goed volgen en ook nauw contact onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang op school. De mentor komt ook jaarlijks op huisbezoek. De school heeft een uitgebreid aanbod van extra begeleiding, behandeling en onderzoek in samenwerking met een aantal vaste partners in school (Cordaan, Care Express en Levvel), verder werken wij nauw samen met leerplicht en de schoolarts.

Uiteraard hebben wij een uitgebreide zorgstructuur. Klik hier en lees meer!

Ċ
m.starreveld@orion.nl,
19 dec. 2019 07:16