Aanmelden


Wanneer u geïnteresseerd bent in aanmelding bij het Orion College Amstel maken we graag een vrijblijvende afspraak met u. We geven dan uitleg over de school en een rondleiding. Als u besloten heeft aan te melden bij Orion College Amstel voeren we direct een intakegesprek.

Wilt u meer informatie over aanmelding of over de TLV of wilt u een intakeafspraak maken? Neem contact op met Monique Starreveld. Dat kan telefonisch via het algemene nummer 020 644 22 32 of direct via 0623554779 of per mail m.starreveld@orion.nl.


U wilt een leerling aanmelden die al een toelaatbaarheidsverklaring voor ons onderwijs heeft
Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor ons onderwijs heeft, is deze toelaatbaar op het Orion College Amstel. Voor meer informatie over de aanvraag van een TLV, zie hieronder. Ouders kunnen de leerling dan formeel aanmelden bij deze locatie van het Orion College. Ouders maken een afspraak met de zorgcoördinator voor een intake. De intaker vult gezamenlijk met de ouders het aanmeldingsformulier in en informeert hen over de verdere procedure. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de school beslissen om een leerling op grond van ontoereikende ondersteuning niet te plaatsen. De intaker maakt met ouders afspraken over de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de eerste schooldag. Ook kunnen ouders geholpen worden bij een eventuele vervoersaanvraag. Het streven is om een leerling na de eerstvolgende schoolvakantie te plaatsen. In de eerste zes weken wordt een eerste Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Na zes weken op school wordt het ontwikkelingsperspectief na bespreking met de ouders definitief vastgesteld.

De leerling heeft nog geen toelaatbaarheidsverklaring voor ons onderwijs: aanvragen van een TLV
Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig om onderwijs te volgen op het Orion College Amstel. In de meeste gevallen moet de TLV aangevraagd worden door de school waar de leerling op het moment ingeschreven staat. Dit kan een reguliere VO-school zijn of een andere VSO school. De regels verschillen per samenwerkingsverband en de school van herkomst kan u hierbij adviseren. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten of uit een behandelsetting zonder onderwijs komen, kunnen leerlingen met een proefperiode starten. In die periode wordt onderzocht of het Orion College Amstel een passende school is en wordt indien nodig een TLV aangevraagd.

Trajectbegeleiding bij de aanvraag van een TLV
Het Orion College kan de school voor primair of voortgezet onderwijs en ouders in het voortraject adviseren over de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. School of ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de zorgcoördinator. In Amsterdam wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Onderwijs Schakelloket (OSL), onderdeel van het samenwerkingsverband VO Amsterdam en Diemen. Ook zij kunnen advies geven over en ondersteuning bieden bij de aanvraag.

Verlengen van de TLV
Op de toelaatbaarheidsverklaring staat de geldigheidsduur vermeld. Tegen de tijd dat deze verloopt wordt bekeken of de leerling nog gebaat is bij een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring of dat terugplaatsing naar het reguliere VO of overplaatsing naar een andere vorm van onderwijs of ondersteuning geboden is.
Het Orion College heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de verlengingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De school zorgt voor de benodigde rapportage. De school bespreekt het met ouders en vraagt hun akkoord voor de aanvraag. De school stuurt het complete dossier naar het Onderwijsschakelloket ter beoordeling.

Contactgegevens Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Correspondentieadres
Postbus 37600
1030 BA Amsterdam

Comments