Schoolbeleid

Het schoolverslag, het jaarplan, de schoolgids en het schoolplan zijn belangrijke beleidsstukken met een nauwe onderlinge relatie.

 

In het schoolverslag legt Drostenburg verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. In het jaarplan van het daaropvolgende jaar wordt er een specifieke uitwerking gegeven van de beleidsdoelen die in meer algemene zin in het schoolplan zijn geformuleerd.

 

Jaarlijks wordt de schoolgids door de directie in overleg met het managementteam vastgesteld en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR). In deze gids geven wij een beeld van de school en beschrijven wij onze missie en visie, doelstellingen en uitgangspunten die leiden tot kwalitatief goed onderwijs, zorg en revalidatie. Middels dit document leggen wij aan de ouders, het bestuur en de inspectie verantwoording af over de wijze waarop dit op Drostenburg wordt vormgegeven.

Bij het opstellen van deze gids wordt uitgegaan van de de Orion richtlijnen en de Wet op de Expertisecentra.

 

Voor de ouders geeft deze gids informatie over belangrijke zaken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken op school zoals de schooltijden, vakanties en vrije dagen, de ouderavonden, verlof buiten de
Onderaan deze pagina kunt u de beleidsstukken van de Drostenburg downloaden.
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 jul. 2019 05:07
Ċ
Jack Deen,
19 jul. 2019 10:52
Ċ
Jack Deen,
19 jul. 2019 10:54
Comments