OpeningTekst voor de pers over de officiële opening op 25 maart 2013

Expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie 

Nieuwbouw Mytylschool, Noteboomschool en Reade.

Mytylschool
De Mytylschool is een school voor leerlingen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap. Een meervoudige handicap betekent in dit geval dat er naast de lichamelijke handicap ook sprake is van een verstandelijke beperking. Onder één naam verenigt de Mytylschool zowel het Mytyl- als Tyltylonderwijs.

Noteboomschool
De Noteboomschool is een openbare school voor kinderen met een chronische ziekte. Onze leerlingen ondervinden in het reguliere basisonderwijs doorgaans belemmeringen in hun ontwikkeling door hun ziekte. Als gevolg hiervan ontstaat er dan een leer- en/of
ontwikkelingsachterstand. Leerlingen van de Noteboomschool hebben veelal behoefte aan (dagelijkse) medische of verpleegkundige zorg en begeleiding.

Aantal leerlingen op Drostenburg: 200
Aantal medewerkers op Drostenburg: 120 (80 fte)

De Mytylschool en de Noteboomschool zijn onderdeel van Stichting Orion.

Stichting Orion
Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam en biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften goed (voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. Door materiaal of zorg op maat aan te passen, bijvoorbeeld door extra professionele
handen, therapie of verzorging in de klas, ontstaat een veilig en respectvol klimaat waarin beperking of zorgbehoefte onderling geaccepteerd wordt.

Orion kijkt naar wat een leerling wel kan en geeft de leerling de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs wordt aangeboden door leerkrachten die geschoold zijn in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom bij ons op school. Voorwaarde is dat leerlingen met behulp van de door ons geboden mogelijkheden van
aanvullende geïntegreerde zorg, in staat zijn onderwijs te volgen.

De (V)SO scholen van Orion hebben een duidelijke en waardevolle positie voor het reguliere onderwijs. Niet alleen verzorgen zij het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar zij zijn ook een bron van expertise voor het regulier onderwijs.
Totaal aantal leerlingen: 1900
Totaal aantal medewerkers: 739 (113 tijdelijk) – 590 fte

Reade
Reade biedt gespecialiseerde revalidatie en reumatologie en een compleet aanbod aan behandelprogramma’s en behandelmethoden voor volwassenen, jongeren én kinderen. Revalidatie voor kinderen en jongeren biedt Reade bij voorkeur ambulant aan op school, geïntegreerd in het (speciaal) onderwijs. Daarnaast biedt Reade kinderrevalidatie
aan in diverse kinderdagcentra in Amsterdam. Voor kinderen met een meervoudige handicap vindt kinderrevalidatie in samenwerking met en onder verantwoording van een revalidatiearts plaats. Er wordt aandacht besteed aan de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele mogelijkheden van het kind. Daarbij worden de vaardigheden voor de zelfredzaamheid zoveel mogelijk bevorderd. Ook is er aandacht voor observatie en diagnostiek, zodat al in een vroeg stadium ingespeeld kan worden op bepaalde problematiek. Dit gebeurt in een sfeer en omgeving die bij kinderen past. Reade heeft ruim 800 medewerkers die werken in organisatiestructuur met zes divisies.

Samenwerking 
De Mytylschool en de Noteboomschool werken intensief samen met revalidatiecentrum Reade. Als gevolg van deze samenwerking kunnen revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling opgenomen worden waardoor onderwijs en zorg elkaar kunnen versterken. Binnenkort zal ook Ons Tweede Thuis een vestiging op Drostenburg krijgen.

Nieuwbouw
Vooral het gebouw van de Mytylschool was sterk verouderd. Het relatief nieuwe gebouw van de naastgelegen Noteboomschool heeft in het nieuwe ontwerp een duidelijke verbinding gekregen. De beide scholen zijn niet meer strikt gescheiden. De klassen zijn ruimer, voorzien van moderne onderwijsmiddelen en vooral lichter. Het ontwerp is van architect Ernest Pieters van Rienks Architecten in Breda. Opvallende aanvullingen: zwembad met beweegbare bodem voor hydrotherapie, looplaboratorium waar leerlingen kunnen oefenen met (weer) lopen, snoezelkamer, mediatheek, een Computer Advies Team om ICT-middelen bij leerlingen ‘aan te meten’ bijvoorbeeld om leerlingen die niet kunnen praten toch te kunnen laten communiceren, twee veilige binnenspeelplaatsen, een medische afdeling, waardoor ook kinderen met complexe medische hulpvragen de school kunnen bezoeken.

De eerste steen is op 8 maart 2012 gelegd door toenmalig wethouder Onderwijs en loco burgemeester Lodewijk Asscher samen met Dennis Faasse (leerling Mytylschool) en Kimberley Bosman (leerling Noteboomschool).

Gastheer op 25 maart
Directeur: dhr. Jack Deen
De heer Deen werkt sinds 2007 op de Mytylschool (sinds 2011 ook als directeur van de Noteboomschool) en heeft eerder in het onderwijs voor chronisch zieke kinderen en het blinden-/slechtziendenonderwijs gewerkt.

Manager Kinderrevalidatie: Arjan Baan (Manager Revalidatie Kinderen & Jongeren en van de aanvullende diensten van Reade). De heer Baan is verantwoordelijk voor de revalidatie voor kinderen en jongeren op de twee hoofdlocaties van Reade,  scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra in Amsterdam en Haarlem. Aanvullend biedt Reade voor de fysiek beperkte en chronische zieke kinderen verschillende sportstimuleringsprogramma's binnen het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA Reade) en de uitvoer van de WMO in een samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam binnen
Adviesbureau Reade.

Film over cluster 3 onderwijs gefilmd op de Mytylschool en de Noteboomschool in 2012: http://youtu.be/9CPa-bd8VUA

Leerlingen die de prinses boeketje aanbieden bij aankomst:
● Gizem Demerci (Mytylschool)
● Rody Bauer (Noteboomschool)

Leerlingen die de prinses assisteren bij de openingshandeling:
● Mika Herzberg
● Fagonda Razai
● Maurice Nirhoe
● Sana el Meriami

De prinses heeft na de openingshandeling met een aantal ouders een gesprek over Handicapbeleving.

Wat is handicapbeleving?
Kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben soms een extra steuntje nodig om goed met hun ‘beperking’ te leren omgaan. Onze leerlijn is een unieke, laagdrempelige methode die kinderen actief ondersteunt bij de acceptatie van hun handicap. Het succes van de methode heeft inmiddels de interesse gewekt van veel
andere scholen.

In de leerlijn staan drie pijlers centraal: Kennis, Besef en Beleving. Met behulp van speciaal ontwikkelde IK-boeken wisselen kinderen hun persoonlijke ervaringen uit. Voor leerkrachten bestaan handboeken met onder andere lessuggesties, lesmateriaal en een informatiemap voor klassenleiding, begeleidingsteam en therapeuten. De leerlijn is uniek
in Nederland. De leerlijn is ontwikkeld door medewerkers van de Mytylschool en Reade; er wordt gewerkt aan een vervolg in de vorm van een oudermodule die bij de leerlijn Handicapbeleving past.

Film over leerlijn Handicapbeleving: http://youtu.be/ULPLwpLmSnY


Voor meer informatie:
Daniëlla Krijger, communicatieadviseur Stichting Orion.
Tel: 06 41496627 | email: d.krijger@orion.nl

Melanie Bemer, marketing & communicatieadviseur Reade
Tel: 06 42203455 | email: m.bemer@reade.nlSpeciaal Onderwijs Orion cluster 3

Leerlijn Handicapbeleving

ĉ
d.krijger@orion.nl,
24 mrt. 2013 04:18