Naar ander onderwijs

Schoolverlaten
Leerlingen kunnen de school verlaten als leerling van groep 8. Ook tussentijds is het mogelijk dat leerlingen uitstromen. Dit kan op verzoek van de ouders gebeuren, omdat zij verbetering van de mogelijkheden constateren of omdat de medische/revalidatie omstandigheden verbeteren. Tussentijdse uitstroom kan ook plaatsvinden op initiatief van de school.
In beide gevallen geeft de Commissie van Begeleiding van de school een advies over de verwijzing naar een andere school.

Groep 8: schooladvies
Aan het begin van het laatste schooljaar wordt voor de ouders van de schoolverlaters (groep 8) een informatieavond georganiseerd, waarop zij geïnformeerd worden over de procedure die wij op school hanteren met betrekking tot doorstroomadvies.
In oktober wordt door onze psycholoog een capaciteitenonderzoek gedaan. Dit onderzoek geeft een beeld van de leermogelijkheden van de leerling. Vervolgens worden alle resultaten op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en andersoortige studievaardigheden in kaart gebracht.
Verder is het van belang om een beeld te hebben van de luisterhouding, hoe de leerling omgaat met het huiswerk en/of de leerling redelijk in staat is zelfstandig te werken. Al deze aspecten worden betrokken bij het formuleren van het uiteindelijke schooladvies dat door de Commissie van Begeleiding wordt vastgesteld.
Dit advies wordt door de leerkracht van de eindgroep met de ouders besproken. De school doet (met een deel van haar leerlingen) mee met de CITO-eindtoets. De resultaten van het CITO-eindonderzoek, kunnen aanvullend zijn op het schooladvies.

Voor afdeling Geel (LG/LZK) varieert de uitstroom van leerlingen van Praktijkonderwijs t/m Havo-VWO, voor afdeling Blauw (MG) varieert dat van een doorstroom naar de eigen VSO-MG afdeling t/m Praktijkonderwijs. Ook horen andere VSO scholen tot de mogelijkheid. Samen met ouders wordt gekeken naar de beste vervolgmogelijkheden voor de leerling.
Comments