Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR).


De Medezeggenschapsraad in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, ofwel inspraak voor ouders en personeel. De MR spreekt zich uit over het beleid op school. De MR is een raad waarin de diverse afdelingen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd.

Bij de totstandkoming en de uitvoering van het schoolbeleid heeft de MR de taak om de belangen van ouders en personeel te behartigen. Enerzijds doet de MR dit met behulp van haar formele bevoegdheden die bestaan uit advies- en instemmingsrecht bij bepaalde besluiten van de school, anderzijds behartigt de MR de belangen van ouders en personeel door regelmatig en goed overleg met de directie in een klimaat van openheid en openbaarheid. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht; zij kan zaken bespreken en voorstellen doen die het bevoegd gezag zonder argumentatie naast zich neer mag leggen. De MR wil ervoor zorgen dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn/haar belangen naar voren te brengen en standpunten toe te lichten.

 

De leden.

De medezeggenschapsraad van Drostenburg bestaat uit 2 geledingen:

de personeelsgeleding en de oudergeleding. Zij stellen zich voor een periode van 2 jaar beschikbaar en kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De structuur van de medezeggenschap is op twee niveaus ingericht, namelijk op bestuursniveau en op schoolniveau. De GMR van Orion is een overlegorgaan dat zich bezighoudt met allerlei onderwerpen die een gemeenschappelijk belang hebben binnen de stichting Orion. De GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur van Orion.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR.

De GMR is volgens het clustermodel samengesteld: 1 ouderlid en 1 personeelslid per cluster hebben zitting in de GMR


Comments