ฐานข้อมูล สช.

โพสต์11 มิ.ย. 2557 00:03โดยวราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2559 07:37 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
                                 
                        ฐานข้อมูล สช. ปี 2558

1. ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาตร์ 
   (ฐานข้อมูล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน)
   
ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
    > ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
    > หลักเกณฑ์การพิจารณาการอุดหนุน
    > แนวปฏิบัติเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
    > ข้อมูลผลการดำเนินงาน
     ข้อมูลผลการดำเนินงาน
    > รายงานผลจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
2.
ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนกระบวนการ    ( ฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน)
     ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน     
      >  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
      > การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
      > แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน
      > แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


2.ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาตร์
3. ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนกระบวนการ

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม


ฐานข้อมูล สช. ปี 2556


2.ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนยุทธศาตร์
3. ฐานข้อมูลใหม่สนับสนุนกระบวนการ
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
Ċ
EDAS1.pdf
(1489k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
25 พ.ค. 2558 19:53
ĉ
วราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ,
11 มิ.ย. 2557 02:10
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
25 พ.ค. 2558 20:12
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
26 พ.ค. 2558 00:25
ĉ
วราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ,
11 มิ.ย. 2557 02:10
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
25 พ.ค. 2558 19:56
Ĉ
วราภรณ์ โพธิบำเพ็ญ,
12 มิ.ย. 2557 01:39
Comments