งานหลักฐานการศึกษา

การขอใบแทนประกาศนียบัตร

โพสต์13 ก.ย. 2560 03:26โดยทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 03:27 ]

การขอใบแทนประกาศนียบัตร  โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

วัตถุประสงค์

          คู่มือฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการขอใบแทนประกาศนียบัตร  เป็นไปด้วยความถูกต้อง    และรวดเร็ว ทันกำหนดเวลา  โดยใบแทนประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารทางการศึกษาที่ออกให้กับนักเรียน    ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนไปแล้ว  แต่เอกสารดังกล่าวชำรุด  หรือ  สูญหาย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/โรงเรียน  ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ  และดูแลเอกสารหลักฐานการศึกษา  สามารถออกใบแทนประกาศนียบัตรได้  โดยปฏิบัติดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑. แบบคำขอใบแทนประกาศนียบัตร  โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

๒. รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  แต่งกายสุภาพ

    ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๕. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ

๖. หนังสือแจ้งความ  กรณีสูญหาย  หรือ  หลักฐานการศึกษาฉบับจริง  กรณี  ชำรุด

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

. ผู้รับบริการยื่นคำขอใบแทนประกาศนียบัตร  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกรายละเอียด  พร้อมเอกสารประกอบการพิจาณา

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผู้ขอใบแทนประกาศนียบัตรจากทะเบียน

    ประกาศนียบัตร/แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  ที่หน่วยงานเก็บไว้

๔. เจ้าหน้าที่จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร  กรณีปรากฏชื่อ

    หรือแจ้งผู้ขอใบแทนประกาศนียบัตร   กรณีไม่ปรากฏชื่อ/ไม่ปรากฏหลักฐาน

๕. เสนอผู้มีอำนาจลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร

๖. แจ้งผู้ขอใบแทนประกาศนียบัตรรับใบแทนประกาศนียบัตร

๗. เจ้าหน้าที่เก็บสำเนาใบแทนประกาศนียบัตร


แผนภูมิ         การขอใบแทนประกาศนียบัตร โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา


การจัดทำหนังสือรับรองความรู้ โรงเรียนเลิกกิจการ

โพสต์13 ก.ย. 2560 03:05โดยทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 03:20 ]

การจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ

วัตถุประสงค์

                   คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือรับรองความรู้   ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาเลิกกิจการ   จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการให้บริการการออกหนังสือรับรองความรู้ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองความรู้เนื่องจากทำเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด /สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บและดูแลเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถออกหนังสือรับรองความรู้ได้ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒มาตรา ๑๑๖ วรรคสามกำหนดให้ “โรงเรียนในระบบเลิกกิจการและมีความจำเป็นต้องออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักเรียน ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกให้แทนโรงเรียนได้” โดยปฏิบัติดังนี้

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑.     แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้

๒.     รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๒ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๓.     ใบแจ้งความกรณีสูญหาย หรือ หลักฐานการศึกษาฉบับจริงที่ชำรุด

๔.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ๑ ฉบับ

๕.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา  (กรณีไม่ได้สมรส)   ๑ ฉบับ

๖.     สำเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ฉบับ

๗.     หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

๘.     อื่น ๆ  (ถ้ามี)   ระบุ ............................................................

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑.     ผู้รับบริการ ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองความรู้พร้อมเอกสารประกอบ

รับรองสำเนาทุกฉบับ

๒.     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกรายละเอียด และตรวจเอกสารประกอบการพิจาณา

๓.     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการจบการศึกษาจากฐานข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 

๔.     เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือรับรองความรู้ กรณีปรากฏชื่อในหลักฐานการจบหลักสูตร กรณีไม่ปรากฏชื่อ/ ไม่ปรากฏหลักฐานการจบหลักสูตรแจ้งผู้รับบริการ

๕.     เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตลงนามในหนังสือรับรองความรู้

๖.     แจ้งผู้รับบริการรับหนังสือรับรองความรู้/ เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

 

 คำอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลในหนังสือรับรองความรู้

๑.     ชื่อผู้เรียน ให้เขียนตัวเต็ม เด็กหญิง  เด็กชาย  นาย  นางสาว ตามหลักฐาน

ที่จบการศึกษาในปีนั้น ๆ

๒.     วัน เดือน ปีเกิด  ให้เขียนเป็นตัวอักษร เช่น เกิดวันที่ หนึ่ง  เดือน  พฤศจิกายน 

พ.ศ. สองพันห้าร้อยห้าสิบ

๓.     ชื่อบิดา  มารดา  ให้กรอกตามหลักฐานการศึกษา ในกรณีไม่มีชื่อมารดา

 ให้ผู้รับบริการแนบสำเนาบัตรประชาชนของมารดาด้วย  (ถ้าเสียชีวิตแล้วใช้สำเนา

ใบมรณะบัตร)

๔.     ชื่อโรงเรียน ตามปีการศึกษาที่จบ

๕.     ที่อยู่ของโรงเรียนให้ใช้ ณ วันปัจจุบัน ที่เลิกกิจการ 

๖.     สอบไล่ได้ตามหลักสูตรที่จบการศึกษา

๗.     เมื่อวันที่ ให้กรอก วัน เดือน ปี  ที่อนุมัติให้จบการศึกษา โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ.เป็นตัวเลข  ชื่อเดือนเป็นตัวเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ

๘.     ผลการเรียน ประเมินตามหลักสูตรที่จบการศึกษา

๙.     สถานที่สอบ ตามหลักฐานการจบการศึกษา

๑๐.ใต้รูปภาพต้องใส่เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน

๑๑.เจ้าหน้าที่ทะเบียน  ลงลายมือชื่อที่รูปถ่าย

                 

                                --------------------------------------------------------------------------

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำหนังสือรับรองความรู้ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประเภทสามัญศึกษา  เลิกกิจการ

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:45โดยทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

 

วัตถุประสงค์

 

          คู่มือฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษา   ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   และรวดเร็วทันกำหนดเวลา  โดยการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  เป็นการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักเรียน    ว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จริงหรือไม่  เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาต่อ  หรือ  ในการสมัครงาน

ทั้งนี้เมื่อนักเรียน  ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว  โรงเรียนจะจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งหน่วยงานราชการสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑. หนังสือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

๒. สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น ใบสุทธิ , รบ.๑ , ปพ.๑  หรือประกาศนียบัตร  ของบุคคลที่ขอตรวจสอบ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับหนังสือจากหน่วยงานพร้อมเอกสารประกอบ  เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจำนวนเอกสารวุฒิการศึกษา  ให้ตรงกับจำนวนรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบวุฒิ

๒. ในกรณีที่มีการตรวจสอบวุฒิเป็นจำนวนมาก  ให้ใส่เลขลำดับที่ในเอกสารวุฒิการศึกษา ให้ตรงตามลำดับที่ในรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบวุฒิ

๓. คัดแยกเอกสารวุฒิการศึกษา ออกเป็นระดับชั้น

๔. ในแต่ละระดับชั้นให้คัดแยกโดยเรียงลำดับตามปีการศึกษาจากจำนวนน้อยไปหามาก

๕. เมื่อเรียงลำดับตามปีการศึกษาแล้ว  ให้คัดแยกสถานศึกษาออกตามสถานที่ตั้ง

๖. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารวุฒิการศึกษา กับข้อมูลในหลักฐานการจบการศึกษาที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งได้แก่ ต ๒ ก, ป. ๐๒/๖ ,  รบ.๒, ปพ.๓ ,  ทะเบียนประกาศนียบัตร  ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจข้อมูลที่สำคัญ เช่น   ชื่อ  ชื่อสกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด  ชื่อบิดา          ชื่อมารดา  ระดับชั้นที่จบ    ชื่อสถานศึกษาที่จบ  ปีที่จบ  ลายเซ็นนายทะเบียน  ลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ให้พิจารณาจากเอกสารการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ด้วย

. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาแต่ละฉบับ  ให้บันทึกข้อมูลสำคัญไว้  และลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ  อาจบันทึกด้วยวิธีจัดทำตรายางที่ระบุข้อความสำคัญที่ต้องการตรวจ  เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนด  ทั้งนี้  การบันทึกข้อมูลรายการตรวจสอบให้ยึดข้อมูลในหลักฐานการจบการศึกษาเป็นหลักในเบื้องต้น  และทำการสรุปไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงกันให้ผู้ขอตรวจสอบวุฒิทราบ  จากนั้นสรุปเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

. กรณีเมื่อตรวจสอบแล้ว  ไม่มีหลักฐานที่ทางโรงเรียนส่งเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อ  มีขั้นตอนดำเนินการเพิ่มเติม  คือ  ขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือโรงเรียน  ช่วยตรวจสอบและแจ้งผลกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ช่วยตรวจสอบ  และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบโดยตรง

๙. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบทราบ  กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องตรงกัน  ให้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบกลับคืนหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิโดยตรง  พร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่นำมาตรวจสอบ  ผู้ขอตรวจสอบวุฒิหรือบุคคลอื่นไม่สามารถรับหนังสือแจ้งผล        การตรวจสอบวุฒิด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีมีหนังสือแจ้งเป็นหลักฐานให้ทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่นำสาร  (ระบุชื่อ-ชื่อสกุล  ตำแหน่ง)  มารับผลการตรวจสอบด้วยตนเอง   ให้มอบผลการตรวจสอบแก่ผู้นำสาร  โดยเซ็นชื่อรับให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  สำหรับการตอบยืนยันผลการตรวจสอบ  ต้องตอบยืนยันตามชื่อ-สกุล  และข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานการจบการศึกษาตามสถานภาพของผู้เรียนขณะที่จบการศึกษา

๑๐. เก็บสำเนาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิให้หน่วยงานทราบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 

แผนภูมิ         การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

กรณีที่  ๑  ผลการตรวจสอบแล้วพบชื่อ  มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

กรณีที่  ๒  เมื่อตรวจสอบแล้ว  ไม่มีหลักฐานที่ทางโรงเรียนส่งเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการ

             ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อ  มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

             ๑. ขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยตรวจสอบ

                 และส่งผลการตรวจสอบกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

             ๒. ส่งโรงเรียนช่วยตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบโดยตรง

             ๓. ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ช่วยตรวจสอบ  และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบโดยตรง

 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้


การตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนเลิกกิจการ

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:25โดยทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ

การตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา เลิกกิจการ

วัตถุประสงค์

          คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  เลิกกิจการ

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยการตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา โรงเรียนเลิกกิจการ เจ้าหน้าที่ต้องสามารถให้คำแนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้

          ขั้นตอนดำเนินการเมื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ขอเลิกกิจการ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษาทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เมื่อนักเรียนมาขอหนังสือรับรองความรู้ ใบแทนประกาศนียบัตร หรือสำเนาวุฒิการศึกษา ที่นักเรียนได้ทำสูญหาย กรณีโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ
ต้องเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต้องเป็นผู้ออกแทนโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๑๖
วรรคสาม เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแล้วและมีความจำเป็นต้องออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักเรียน ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกให้แทนโรงเรียนในระบบได้
และเมื่อหน่วยงานอื่นขอตรวจสอบวุฒิการศึกษามายังสำนักงานฯ สามารถสืบค้น และรับรองการจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

          แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๗๕, ๒๔๗๙, ๒๔๙๔, ๒๕๐๓ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๔๗๕ – ๒๕๑๙

          หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๓

          หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๓

          หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๑๘

          ๑. ต.๒ ก  คือ แบบรายงานผลการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖

          ๒. ใบสุทธิ  คือ เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติของบุคคลเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

          หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๒๔, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๒๔ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๒๐ – ๒๕๔๗

          ๑. ป.๐๒/๑ – ๕  คือ  แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี ระดับประถมศึกษา (จบ ป.๑ – ป.๕)

          ๒. ป.๐๒/๖  คือ  แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี ระดับประถมศึกษา (จบ ป.๖)

          ๓. ป.๐๔  คือ  หลักฐานแสดงผลการเรียน ไม่จบหลักสูตรประถมศึกษา

          ๔. ป.๐๕  คือ  หลักฐานแสดงผลการเรียน จบหลักสูตรประถมศึกษา

          ๕. รบ.๑ ต  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ๖. รบ ๑ ป  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ๗. รบ.๒ ต  คือ  แบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑

          ๘. รบ. ๒ ป  คือ  แบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔

          ๙. ทะเบียนประกาศนียบัตรประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓

          ๑. ปพ.๓:๑  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

          ๒. ปพ.๓:๒  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          ๓. ปพ.๓:๓  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

          ๔. ปพ.๓:๔  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๕. ปพ.๑:  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

          ๖. ปพ.๑:  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

          ๗. ปพ.๑:๓  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

          ๘. ปพ.๑:๔  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

          ๙. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

 

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

          ๑. ปพ.๑:ป  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

          ๒. ปพ.๑:  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ๓. ปพ.๑:  คือ  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ๔. ปพ.๓:ป  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

          ๕. ปพ.๓:บ  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ๖. ปพ.๓:พ  คือ  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ๗. ปพ.๒  คือ  แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

          ๑.  เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาแก่ทางโรงเรียน

          ๒.  โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานการศึกษา ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปีการศึกษาที่โรงเรียน

ขอเลิกกิจการส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนเอกสารหลักฐานที่สูญหายให้โรงเรียน
ดำเนินการแจ้งความสูญหาย ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

          ๒.  เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและคัดแยกเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังนี้

                   ๒.๑  ต.๒ ก ,ใบสุทธิ, ป.๐๒/๑-๕, ป.๐๒/๖, รบ.๒ ต, รบ. ๒ ป, ปพ.๓-๑ ,ปพ.๓-๒, ปพ.๓-๓,

ปพ.๓-๔, ปพ.๓:ป, ปพ.๓:บ, ปพ.๓:พ, ทะเบียนประกาศนียบัตร ป.๖, ทะเบียนประกาศนียบัตร ม.๓, ทะเบียนประกาศนียบัตร ม.๖, แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ม.๓, แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ม.๖  แยกตามปีการศึกษา และเรียงระดับชั้น โดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

 

                   ๒.๒  ป.๐๔, ป.๐๕, รบ.๑ ต, รบ.๑ ป, ปพ.๑:๑, ปพ.๑-๒, ปพ.๑-๓, ปพ.๑-๔, ปพ.๑:ป, ปพ.๑:บ, ปพ.๑:พ  แยกตามปีการศึกษา และเรียงระดับชั้น โดยแยกจบการศึกษา และไม่จบการศึกษาของปีการศึกษานั้นๆโดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

          ๓.  คัดแยกเอกสารหลักฐานตามปีการศึกษา และประเภทเอกสาร

          ๔.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาไว้ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์

                  

แผนภูมิ  การตรวจรับเอกสารหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนในระบบประเภทสามัญ เลิกกิจการ

                                                                                    

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

             พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๑๖ กำหนดว่า ก่อนได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ ส่งมอบเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา ๓๙(๔) และ(๕)

การรับและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

โพสต์12 ก.ย. 2560 23:57โดยทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 02:10 ]

การรับและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ( ปพ.๓)

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

 

วัตถุประสงค์

          คู่มือฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการรับและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ( ปพ.๓)  และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ครบถ้วน  และตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ  ซึ่งดูแลโรงเรียนในระบบ  ประเภทสามัญศึกษา  ต้องดำเนินการกำกับ  ทักท้วง  ติดตาม  แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา  ( ปพ.๓)  และ  แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  ของโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่ยังดำเนินกิจการ  ทุกปีการศึกษา  เพื่อการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  โดยให้โรงเรียนจัดทำภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากอนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑. หนังสือนำส่งของโรงเรียน

๒. หลักฐานการศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑. ปพ.๓ : ป     แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา

๒. ปพ.๓ : บ     แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓. ปพ.๓ : พ     แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๕. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการพิจารณา  ให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

 


ขั้นตอนการดำเนินการ

          ๑. โรงเรียนยื่นแบบรายงาน ฯ ดังนี้    

ระดับชั้น

ส่งสช.

ส่ง

ศธจ.

ส่งสพฐ.

ในกระทรวง

รร. เก็บ

จำนวนที่จัดทำ

ประถมศึกษา

ปพ.๓:

ปพ.๓:

-

ปพ.๓:

ปพ.๓:=๓ ชุด

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปพ.๓:บ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:บ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:

ปพ.๓:บ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:=๔ ชุด

แบบรายงานฯ=๓ ชุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปพ.๓:พ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:พ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:

ปพ.๓:พ/แบบ

รายงานฯ

ปพ.๓:=๔ ชุด

แบบรายงานฯ=๓ ชุด


          ๒. เจ้าหน้าที่รับแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 

          ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด  คืนเรื่องให้โรงเรียนนำไปแก้ไข

          ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

แผนภูมิ         การรับและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ( ปพ.๓)

และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  สำหรับโรงเรียนในระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

          เมื่อมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น โรงเรียนจะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาดังนี้

          ๑. มอบให้นักเรียนแต่ละคน  ได้แก่

          ๑.๑ ปพ.๑  (สำหรับระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย)

          ๑.๒ ปพ.๒  (สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย)

          ข้อสังเกต

๑. การจัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๑)  และแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  โรงเรียนสามารถทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ  และยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  (สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  (สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

๒. โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำเนาเก็บที่โรงเรียน  (สำหรับป.๖  ม.๓  ม.๖)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำหรับม.๓  ม.๖)  ก่อน  จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงอนุญาตให้โรงเรียนซื้อแบบพิมพ์ฯ

๓. เมื่อโรงเรียนนำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ  ไปซื้อที่ศึกษาภัณฑ์แล้ว  ให้โรงเรียนส่งหนังสือรายงานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุมการซื้อแบบพิมพ์ฯ  โดยระบุข้อมูล  เลขที่หนังสือขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ  ลงวันที่  ประเภทแบบพิมพ์ฯ  จำนวน  ชุดที่  เลขที่  เพื่อควบคุมการซื้อแบบพิมพ์ฯ  และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๔. หากโรงเรียนพิมพ์แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๑)  และแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  ผิดพลาด  ให้บันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวัน  โดยระบุประเภทแบบพิมพ์ฯ  จำนวน  ชุดที่  เลขที่  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๒. จัดเก็บที่โรงเรียนและมอบให้หน่วยงาน  ได้แก่

          ๒.๑ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) (สำหรับระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย)  โดยระดับประถมศึกษา  จัดทำ  ๓  ชุด  ส่ง สช.  ศธจ. และโรงเรียนเก็บ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดทำ  ๔  ชุด  ส่ง สช.  ศธจ.  สพฐ. ในกระทรวงฯ  และโรงเรียนเก็บ  โดยจัดทำและจัดส่งภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากวันอนุมัติผลการศึกษา

          ๒.๒ แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  (สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย)  จัดทำ  ๓  ชุด  ส่ง สช.  ศธจ.  และโรงเรียนเก็บ  โดยจัดทำและจัดส่งภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากวันอนุมัติผลการศึกษา

ข้อสังเกต

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)

๑. การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ด้านหน้า  กรอกข้อมูลนักเรียน  ๑๐  คน  ด้านหลังกรอกข้อมูลนักเรียน  ๑๔  คน

๒. กระดาษในการพิมพ์ปพ.๓  สามารถซื้อได้ที่ศึกษาภัณฑ์  (ไม่ต้องทำหนังสือขอซื้อ)

๓. การจัดทำปพ.๓  ให้เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน

๔. คำนำหน้านาม  ชื่อเดือน  และตัวย่ออื่น ๆ  ให้พิมพ์เต็มทุกบรรทัด  เช่น  เด็กชาย  เด็กหญิง  นางสาว  มีนาคม  ตุลาคม

๕. คำนำหน้านาม  โดยเฉพาะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้คำนวณวัน  เดือน  ปี  ที่เกิด  กับวัน  เดือน  ปี  ที่อนุมัติผลการศึกษา  หากนักเรียนอายุครบ  ๑๕  ปี  ให้พิมพ์นาย  นางสาว

๖. ชื่อ-ชื่อสกุลบิดาและมารดา  ให้พิมพ์ชื่อ-ชื่อสกุลบิดาและมารดา  ที่ให้กำเนิด  โดยเฉพาะชื่อ-

ชื่อสกุลบิดา  ให้พิมพ์ตามสูติบัตร  เช่น  นาย.... ,  -  ,  ไม่ปรากฏ

๗. หากนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  ให้ว่างไว้  และพิมพ์ในช่องหมายเหตุว่า  “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมาย  ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์”

๘. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  ให้นับจำนวนชาย  หญิง  รวม  ทั้งหมดของวันอนุมัติ  (ไม่นับแยกแต่ละแผ่น)  และพิมพ์ยอดเดียวกันนี้ในทุกหน้าที่มีครุฑของ ปพ.๓

๙. ผู้เขียน/ผู้พิมพ์  ผู้ทาน  ผู้ตรวจ  นายทะเบียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ควรใช้ลายเซ็น  ไม่เขียน  ตัวบรรจง  และเซ็นด้วยปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน

๑๐. นายทะเบียน  จะต้องมีหนังสือรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก่อน จึงจะลงนามในหลักฐานการศึกษาได้

๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน  จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้บริหาร  และผู้อำนวยการลงนามในหลักฐานการศึกษาได้ตำแหน่งเดียว  ส่วนรองผู้อำนวยการ  หรือรักษาการแทนลงนามไม่ได้  ผู้อำนวยการกับ          นายทะเบียนต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

๑๒. ตัวเลขที่พิมพ์ในปพ.๓  ควรใช้เลขอารบิก

๑๓. ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

๑๔. หากพิมพ์ผิด  ต้องการแก้ไข  ให้ขีดเส้นทับด้วยปากกาหมึกสีแดง  เขียนแก้ไขใหม่ตัวบรรจงด้วยปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นกำกับ

๑๕. โรงเรียนสามัญศึกษาสามารถอนุมัติผลการศึกษาได้ตลอดปีตามที่นักเรียนจบจริง  แต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะจบการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม  เช่น  จบ  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งพิมพ์ในปพ.๓  ว่า     ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

๑๖. ให้ประทับตราโรงเรียนหน้าแรกที่ลายมือชื่อผู้อำนวยการ หน้าที่สองตรงบริเวณมุมล่างขวา ประทับตราทุกหน้า  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำปพ.๓  ที่โรงเรียนส่งมา  Scan  เข้าระบบ  หากแผ่นใดหลุดจะได้ทราบว่าเป็นของโรงเรียนใด

๑๗. ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัด  ถัดต่อจากผู้สำเร็จการศึกษาคนสุดท้ายลงมา  เพื่อมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพิ่มเติม  และผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นชื่อกำกับใต้เส้นแดง  ด้านขวาสุด


ข้อสังเกต

การจัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

๑. การจัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรหน้าแรกมีครุฑ  หน้าต่อ  ๆ  ไป  ไม่มีครุฑ

๒. กระดาษในการพิมพ์แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรคือ  กระดาษ  A

๓. ลำดับที่  ตรงกับเลขที่ประกาศนียบัตร  โดยเรียง  ๑  ๒  ๓  ...  และตรงกับลำดับที่ในปพ.๓      ไม่ต้องใช้เลขปีพ.ศ.  ตาม  และไม่ใช่เลขที่ด้านหลังประกาศนียบัตร  เนื่องจากด้านหลังเป็นรหัสสินค้าของศึกษาภัณฑ์

๔. คำนำหน้านาม  ชื่อเดือน  และตัวย่ออื่น ๆ  ให้พิมพ์เต็มทุกบรรทัด  เช่น  เด็กชาย  เด็กหญิง  นางสาว  มีนาคม  ตุลาคม

๕. คำนำหน้านาม  โดยเฉพาะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้คำนวณวัน  เดือน  ปี  ที่เกิด  กับวัน  เดือน  ปี  ที่อนุมัติผลการศึกษา  หากนักเรียนอายุครบ  ๑๕  ปี  ให้พิมพ์นาย  นางสาว

สรุปจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา  ให้นับจำนวนชาย  หญิง  รวม  ทั้งหมดของวันอนุมัติ  และพิมพ์ด้านหน้าสุดหน้าเดียว  นับจำนวนแผ่นและพิมพ์

๗. ผู้กรอก  ผู้ทาน  ผู้ตรวจ  นายทะเบียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ควรใช้ลายเซ็น  ไม่เขียนตัวบรรจง  และเซ็นด้วยปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน

๘. นายทะเบียน  จะต้องมีหนังสือรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก่อน  จึงจะเซ็นในหลักฐานการศึกษาได้

๙. ผู้อำนวยการโรงเรียน  จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้บริหาร  และผู้อำนวยการเซ็นในหลักฐานการศึกษาได้ตำแหน่งเดียว  ส่วนรองผู้อำนวยการ  หรือรักษาการแทน  เซ็นไม่ได้  ผู้อำนวยการกับ          นายทะเบียนต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

๑๐. ตัวเลขที่พิมพ์ในแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร  ควรใช้เลขอารบิก

๑๑. หากพิมพ์ผิด  ต้องการแก้ไข  ให้ขีดเส้นทับด้วยปากกาหมึกสีแดง  เขียนแก้ไขใหม่ตัวบรรจงด้วยปากกาหมึกสีดำหรือน้ำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นกำกับ

๑๒. ให้ประทับตราโรงเรียนตรงบริเวณที่ว่างทุกหน้าที่มีรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรที่โรงเรียนส่งมา  Scan ในระบบ หากแผ่นใดหลุดจะได้ทราบว่าเป็นของโรงเรียนใด

๑๓. ให้ขีดเส้นด้วยหมึกแดงยาวตลอดแนวนอนใต้ผู้สำเร็จการศึกษาคนสุดท้าย  และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นชื่อกำกับใต้เส้นแดง  ด้านขวาสุด


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ.  ๖๑๖/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒  เรื่อง      การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๓)

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ.  ๖๑๗/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒  เรื่อง      การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๓)

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ.  ๖๑๘/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๒  เรื่อง      การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๓)

 

 

 

1-5 of 5