บุคคลสำคัญใน KM


บุคคลสำคัญใน KM

โพสต์23 ม.ค. 2560 18:29โดยธเนตร สภานนท์   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 19:45 ]

บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้   

บุคคลที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการความรู้ให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ในวงการจัดการความรู้ เรียกบุคคลดังกล่าวว่า “คุณเอื้อ””คุณอำนวย””คุณประสาน””คุณกิจ”และ”คุณกิจ” เป็นต้น (การจัดการความรู้. 2548 , แสงสุรีย์ ทัศนพูนชัย. 2550 ) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทหน้าที่และต้องมีทักษะต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการความรู้ดังนี้คือ

  1. ผู้บริหารสูง  สุด (Chief Executive Officer : CEO) สำหรับการจัดการความรู้ ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการเขต
  2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO)

คุณเอื้อ หรือ “คุณเอื้อระบบ” เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดการระบบของการจัดการความรู้ของ

  1. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator , KF)

เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ความสำคัญของ “คุณอำนวย” อยู่ที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร (“คุณเอื้อ”)  เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายในองค์กร กับภายนอกองค์กร

  1. คุณกิจ (Knowledge Practitioner : KP)

“คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นความรู้ใหม่ จดบันทึกไว้ใช้งาน หมุนเวียนเรื่อยไปเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการนำเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ “คุณกิจ” และนำเสนอ “ ขุมความรู้ ” (Knowledge Assets) และ ” แก่นความรู้” (Core Competence) แก่ “คุณอำนวย”และ “คุณเอื้อ”รวมทั้งแก่”คุณกิจ” กลุ่มอื่น ๆ หรือในหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการตีความยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีก

  1. คุณลิขิต (Note Taker)

“คุณลิขิต” คือผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดยอาจจะทำหน้าที่เฉพาะกิจหรืออาจทำหน้าที่ในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนท้องถิ่น สิ่งที่ “คุณลิขิต” จะต้องจดบันทึก ได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) และ “แก่นความรู้” (Core Competence) เพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานแต่ละชิ้นหรือแต่ละกิจกรรม บันทึกการประชุม หรือบันทึกอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง การจดบันทึกอาจเป็นการจดในกระดาษ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกลงในเว็บบล็อก ก็ได้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับ“คุณลิขิต”

  1. คุณประสาน (Network Manager)

”คุณประสาน” เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้

  1. คุณวิศาสตร์

“คุณวิศาสตร์” ( IT Wizard) คือ “พ่อมด/แม่มดด้านไอที ”ที่สามารถออกแบบและจัดดำเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์กร หรือของเครือข่าย “คุณวิศาสตร์” อาจทำงานเป็นทีม หรือทำงานเดี่ยวคนเดียวก็ได้  หากงานนั้นซับซ้อน

ที่มา : https://kawisara2537.wordpress.com

1-1 of 1