กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

http://fund_acc.opec.go.th/pub/login/

ประชาสัมพันธ์

รายงาน

- รายงาผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2560

- รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

- แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

- บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560

- รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

- บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2559

ปฎิทิน