Правила прийому до НУ "ОЮА"

Увага!
До Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2016 році, а також до окремих додатків вносилися зміни, тому рекомендуємо користуватися консолідованими версіям Правил прийому (розміщено нижче) та додатків 13, 1417, 19.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням вченої ради
Національного університету «Одеська юридична академія»
від 14 грудня 2015 року (протокол №3), введено в дію наказом № 5455-21 від 14 грудня 2015 року

Зі змінами, затвердженими рішеннями вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія»
від 8 квітня 2016 року (протокол №5), введено в дію наказом №1304а-21 від 11.04.2016 року,
від 2 липня 2016 року (протокол №7), введено в дію наказом № 2613-21 від 04.07.2016 року


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
У 2016 РОЦІ

(У тексті Правил прийому слова «кошти державного бюджету» замінено словами «державним замовленням»)

Вміст

 1. 1 І. Загальні положення
 2. 2 ІІ. Організація прийому до Університету
 3. 3 ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
 4. 4 IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 5. 5 V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету
 6. 6 VI. Організація і проведення конкурсу
 7. 7 VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти
 8. 8 VIII. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів
 9. 9 ІX. Зарахування за співбесідою
 10. 10 X. Зарахування в межах встановлених квот
 11. 11 XI. Право на першочергове зарахування
 12. 12 XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
 13. 13 XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування
 14. 14 XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 15. 15 XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 16. 16 XVІ. Наказ про зарахування
 17. 17 XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
 18. 18 XVIII. Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
 19. 19 XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Університету
 20. 20 ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

І. Загальні положення

1.1. Правила прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» у 2016 році (далі – Правила, Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (далі – Умов прийому), затверджені рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» 14 грудня 2015 року (протокол № 3) та діють протягом календарного року.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

Університет – Національний університет «Одеська юридична академія»;

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі університету або у структурному підрозділі (структурних підрозділах) університету, що знаходиться за межами м. Одеси;

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Правил прийому для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

(абзац восьмий доповнено реченням відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.)

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до університету;

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;

(абзац в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізації окремих спеціальностей) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до цих Правил прийому;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085;

(абзац в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.3. Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527889 від 03 лютого 2015 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2024 року; рішення акредитаційної комісії про видачу ліцензії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642-л) та сертифікатів про акредитацію (НД-І №1674330 від 15 квітня 2015 р., НД-І № 1674329 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1674328 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІ №1674327 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1674326 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІ №1674325 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1674324 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІ №1674323 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1674322 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІ №1674321 від 15 квітня 2015 р., НД-ІV №1674320 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІ №1674319 від 15 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1674336 від 07 квітня 2015 р., НД-ІІІ №1673239 від 03 лютого 2015 р., НД-ІV №1673238 від 03 лютого 2015 р., НД-ІV №1673237 від 03 лютого 2015 р., НД-ІV №1673236 від 03 лютого 2015 р., НД-ІІІ №1672866 від 15 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672865 від 15 грудня 2014 р., НД-ІІІ №1672864 від 15 грудня 2015 р., НД-ІІ №1672863 від 15 грудня 2014 р., НД-ІІІ №1672861 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІІ №1672860 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672859 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672858 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672857 від 08 грудня 2014 р., НД-ІV №1672862 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІІ №1672861 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІІ №1672860 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672859 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672858 від 08 грудня 2014 р., НД-ІІ №1672857 від 08 грудня 2014 р.).

1.4. Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу на факультеті правової політології та соціології, факультеті міжнародно-правових відносин, факультеті цивільної та господарської юстиції, судово-адміністративному факультеті, соціально-правовому факультеті, факультеті адвокатури, факультеті підготовки слідчих, факультеті журналістики, в Інституті кримінальної юстиції, Інституті підготовки професійних суддів, на факультеті заочного та вечірнього навчання, факультеті заочного навчання № 2, у магістратурі державної служби, до аспірантури, а також у навчально-наукових і навчальних підрозділах Університету, що знаходяться поза межами м. Одеса: Київському інституті НУ «ОЮА» (адреса: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45); Інституті інтелектуальної власності НУ «ОЮА» в м. Києві (адреса: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; місце надання освітніх послуг: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 210); Прикарпатському юридичному інституті НУ «ОЮА» (адреса: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13); Миколаївському інституті права НУ «ОЮА» (адреса: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18); Черкаському факультеті НУ «ОЮА» (адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17); Чернівецькому юридичному інституті НУ «ОЮА» (адреса : 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, 7); Криворізькому факультеті НУ «ОЮА» (адреса: 50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 22); Нікопольському факультеті НУ «ОЮА» (адреса: 53210, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 87А); Юридичному коледжі НУ «ОЮА» (адреса: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2); Київському коледжі НУ «ОЮА» (адреса: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45); Чернівецькому юридичному коледжі НУ «ОЮА» (адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди); Івано-Франківському юридичному коледжі НУ «ОЮА» (адреса: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13); Миколаївському юридичному коледжі НУ «ОЮА» (адреса: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18) (див. додаток 1).

1.5. Ці Правила є обов’язковими для Університету.

Правила прийому до Юридичного коледжу НУ «ОЮА, Чернівецького юридичного коледжу НУ «ОЮА», Івано-Франківського юридичного коледжу НУ «ОЮА, Миколаївського юридичного коледжу НУ «ОЮА, Київського коледжу НУ «ОЮА», Криворізького юридичного коледжу НУ «ОЮА» є додатками до цих Правил (додатки 8, 9, 10, 11, 12, 20).

Правила прийому до аспірантури Університету у 2016 році є додатком до цих Правил (додаток 17).

Правила прийому до докторантури Університету у 2016 році є додатком до цих Правил (додаток 19).

Прийом до магістратури державної служби для навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 (далі – Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби), та цими Правилами регламентується в частині, що не суперечить вищевказаному Порядку.

Прийом до відокремлених підрозділів Університету здійснюється за окремими правилами прийому кожного з таких підрозділів (Відокремлений структурний підрозділ «Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, НУ «ОЮА» у м. Києві», Відокремлений структурний підрозділ «Училище №2 НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «Одеське вище професійне училище сфери послуг НУ «ОЮА», Відокремлений структурний підрозділ «ПТУ №4 Миколаївського комплексу НУ «ОЮА»).

Приймальна комісія на підставі цих Правил прийому до 25 грудня 2015 року формує інформаційні таблиці Єдиної бази, які, підлягають верифікації.

(пункт 1.5 викладено в новій редакції згідно зі змінами до Правил прийому від 08.04.2016) 

1.6. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

(пункт доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

1.7. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

● за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);

● за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

● за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

● за ваучерами відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

● за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

(абзац доповнено відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра в Університеті розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державним замовником, до сфери управління якого належить Університет, та Університетом, що в установленому порядку надав інформацію про вступ до нього осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за державним замовленням України.

1.8. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених законодавством.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

(пункт 1.8. доповнено новими абзацами відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

1.9. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

1.10. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.11. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

1.12. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.13. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.14. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.15. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні вступники на період проведення вступних випробувань, а також вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання та наявності місць у гуртожитках.

Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; вступники, які подали апеляцію, – протягом трьох діб з дня підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; вступники, які не зараховані до Університету за конкурсом, – протягом трьох діб після видання наказу про зарахування.

1.16. В Університеті частково забезпечено можливість для навчання осіб з особливими потребами.

ІІ. Організація прийому до Університету

2.1. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно положенню про приймальну комісію Університету, затвердженому Вченою радою Університету. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

Організацію прийому вступників структурних підрозділів Університету, вказаних у п. 1.1 цих Правил, що розташовані поза межами м. Одеси, під керівництвом приймальної комісії здійснюють відбіркові комісії при вказаних структурних підрозділах Університету. Склад відбіркових комісій затверджується наказом ректора Університету.

2.2. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету.

2.4. Університет для отримання місць на підготовку фахівців ступеня бакалавра за державним замовленням подає ці Правила прийому до 20 січня 2016 року до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та максимального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра за профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищує обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, в межах ліцензійного обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі, якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. МОН України до 1 червня затверджує перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування, за якими може здійснюватись набір за державним замовленням.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Університету обсягів державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.6. Порядок роботи приймальної комісії – тел.: (048)7198800, e-mail: vstup@onua.edu.ua:
 • з 15 грудня 2015 року по 03 липня 2016 року приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці з 10-00 до 17-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години, субота і неділя – вихідні дні;
 • з 4 липня по 15 серпня 2016 року приймальна комісія працює щодня без вихідних з 09-00 до 18-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години;
 • з 16 серпня по 31 грудня 2016 року приймальна комісія працює з понеділка до п’ятниці з 10-00 до 17-00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00 години, субота і неділя – вихідні дні.

День проведення вступних випробувань, оголошення рекомендації до зарахування вважається робочим днем з графіком прийому громадян з 09-00 до 18-00 години.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. Вимоги до рівня освіти для здобуття ОКР молодший спеціаліст

3.1.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

3.1.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на вакантні місця) на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

3.1.3. Університет за результатами вступних випробувань приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, на визначену приймальною комісією кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям) (додаток 2), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у Правилах прийому до Університету.

3.1.4. Університет приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (на другий курс з нормативним терміном навчання), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

3.1.5. Університет приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (на другий курс з нормативним терміном навчання), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


3.2. Вимоги до рівня освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра

3.2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або з урахуванням результатів творчого конкурсу при вступі на спеціальності (напрями підготовки), передбачені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, крім випадків, передбачених у розділах VII, IX, XVII цих правил.

(пункт 3.2.1. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

3.2.2. Університет приймає на другий (на третій – для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за навчальним планом, перелік дисциплін якого відповідають додатку 16 до цих Правил, та отримали відповідний диплом молодшого спеціаліста) курс денної форми навчання, третій (на четвертий – для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за навчальним планом, перелік дисциплін якого відповідають додатку 16 до цих Правил, та отримали відповідний диплом молодшого спеціаліста) – заочної форми навчання (з нормативним терміном навчання на вакантні місця у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3), який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

(пункт 3.2.2. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016) 
(пункт 3.2.2. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

3.2.3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (усного іспиту за спеціалізацією факультету) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Таким особам встановлюється індивідуальний додатковий навчальний план, який має виконати студент впродовж першого року навчання. Фінансування навчання таких осіб за державні кошти не здійснюється.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

(пункт 3.2.3. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

3.2.4. Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.2.5. Університет здійснює прийом на третій (на четвертий – за навчальним планом інтенсивної підготовки) курс заочної форми навчання (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на факультет заочного навчання № 2 осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, а також освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра за неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки), з урахуванням середнього балу диплома про попередню освіту на визначену кількість місць для здобуття освітнього ступеня бакалавра за напрямом 6.030401 (спеціальністю 081 «Право»).

(пункт 3.2.5. викладено у новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)


3.3. Вимоги до рівня освіти для здобуття ОКР спеціаліста та освітнього ступеня магістра

3.3.1. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

3.3.2. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за спеціальністю (напрямом підготовки) «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність», за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома бакалавра. Крім того, таким особам встановлюється індивідуальний додатковий навчальний план, який має виконати студент впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 052 «Політологія» або 054 «Соціологія» на основі ступеня бакалавра з іншої спеціальності, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, фахового вступного випробування, з урахуванням середнього балу диплома бакалавра. Крім того, таким особам встановлюється індивідуальний додатковий навчальний план, який має виконати студент впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», або 124 «Системний аналіз» додаткові вступні випробування не складаються.

Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пункту 14.1 Розділу XІV цих Правил. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

(пункт 3.3.2. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

3.3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за напрямами підготовки 6.030401 «Правознавство» або 6.060101 «Правознавство».

3.3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за будь-яким напрямом або спеціальністю підготовки.

3.3.5. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень) за напрямом 6.060101 «Правознавство» (або напрямами підготовки 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство») або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 7.060101, 7.03040101 «Правознавство» чи здобули повну вищу юридичну освіту до запровадження ступеневої освіти.

3.3.6. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 054 «Соціологія» приймаються особи, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за напрямом 6.030101 «Соціологія» або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 7.03010101 «Соціологія».

3.3.7. На навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 052 «Політологія» приймаються особи, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за напрямом 6.030104 «Політологія» або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03010401 «Політологія».

3.3.8. На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 124 «Системний аналіз», 073 «Менеджмент» приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за будь-яким напрямом або спеціальністю підготовки.

3.3.9. Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» осіб, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби. Університет приймає на навчання за умови подання направлення до Університету від органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, що оформлюється у встановленому порядку.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли45 років на момент подання документів. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на за кошти фізичних або юридичних осіб.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

(пункт 3.3.9. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

3.4. Вимоги до рівня освіти для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії

3.4.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

3.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються цими Правилами з дотриманням вимог Умов прийому в 2016 році.

4.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти та на денну форму навчання (заочну, вечірню) на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня, крім випадків, передбачених у розділі XVII цих Правил.

4.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну (заочну, вечірню) форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених п. 4.4 і 4.5 цього розділу та розділу XVII цих Правил.

4.4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах, зокрема відповідно до розділу VII цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу IX цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а вступні іспити − з 21 до 27 липня.
(пункт 4.4. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

4.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси в Університеті відповідно до розділу VI цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 18 липня до 27 липня.

4.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

4.7. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

(пункт 4.7. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

4.8. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:
 • на місця за державним замовленням відповідно до п. 14.1 розділу XІV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.
4.9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
 • за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня.
4.10. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за скороченими програмами за денною формою навчання відповідно до п. 3.4., п. 3.6. розділу ІІІ цих Правил проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 21-27 липня 2016 року 21-27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2016 рокуне пізніше 12 серпня 2016 року

4.11. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 21-27 липня 2016 року 21-27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2016 рокуне пізніше 12 серпня 2016 року


4.12. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією) проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 11 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 14 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 25 серпня 2016 року


(таблиця пункту 4.12. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

4.13. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Університеті за іншою формою навчання, проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань  21-27 липня 2016 року 21-27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2016 рокуне пізніше 12 серпня 2016 року


4.14. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 4 липня 2016 року4 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 21-27 липня 2016 року 21-27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2016 рокуне пізніше 12 серпня 2016 року


Для вступників факультету адвокатури при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (які складають вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 121-р «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання» та Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 р. № 500, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2016 р. за № 760/28890):

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання 
Початок прийому заяв та документів 4 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 18 липня 2016 року 
Строки проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО23 липня 2016 року 
Дата оприлюднення результатів вступних випробувань в порядку експерименту, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
 28 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2016 року

(пункт 4.14. доповнено новим абзацом щодо вступу в порядку експерименту відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

Для магістратури державної служби:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 15 червня 2016 року15 червня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 15 липня 2016 року о 18.00 годині 15 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 18-26 липня 2016 року 18-26 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників 01-05 серпня 2016 року01-05 серпня 2016 року


(пункт 4.14. доповнено абзацом щодо вступу в магістратуру державної служби відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

4.15. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеню магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття доктора філософії проводиться в такі строки:

 Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 1 серпня 2016 року1 серпня  2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 30 серпня 2016 року о 18.00 годині 30 серпня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 1-12 вересня 2016 року 1-12 вересня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години 14 вересня 2016 рокуне пізніше 12.00 години 14 вересня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2016 рокуне пізніше 15 вересня 2016 року


(таблиця пункту 4.15 в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

5.1. Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ IХ цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

(пункт 5.1. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Університету.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки)та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеню бакалавра (вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У зв’язку з тим, що Університет здійснює підготовку за спеціальністю 081 «Право» на різних факультетах (в різних інститутах), вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним напрямом відповідно до факультету (інституту), при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. У випадку, коли в Університеті підготовка за напрямом здійснюється за спрямуваннями (спеціалізацією тощо), вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідним спрямуванням.

Пріоритетність – показник, виражений числами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії. Пріоритетність визначається під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Університету за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.
(пункт 5.4. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно до розділу VIII цих Правил, допускаються до участі в творчих конкурсах, які проводять вищі навчальні заклади, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
(пункт 5.5. доповнено відповідно до Змін до Правил прийому від 02.7.2016)

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

5.9. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Університету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
(пункт 5.10. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Університету.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування за квотами (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийомі на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання документа вступника з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання такого вступника.

5.14. Приймальна комісія Університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

5.15. Особи, які вступають до Інституту кримінальної юстиції, на факультет цивільної та господарської юстиції, факультет міжнародно-правових відносин, судово-адміністративний факультет, факультет підготовки слідчих, соціально-правовий факультет, факультет міжнародно-правових відносин (відповідно до укладених договорів між Університетом та державними органами), можуть проходити профорієнтацію та професійний відбір відповідно в Генеральній прокуратурі України та в органах обласного рівня, в управліннях Служби безпеки областей, в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України в областях, головних управліннях Міністерства юстиції областей, Міністерстві закордонних справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій (її територіальних підрозділах в областях), в головних управліннях Державної міграційної служби, в територіальних підрозділах Міністерства доходів і зборів України, головних управліннях Пенсійного фонду України в областях, Вищій раді юстиції, Вищому адміністративному суді України, Апеляційному суді м. Києва, Державній судовій адміністрації Україні, Одеській обласній державній адміністрації, Головному управлінні праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації з урахуванням специфіки майбутньої роботи, вимог чинного законодавства та потреб вказаних органів у підготовці юридичних кадрів та отримують відповідні рекомендації, які подаються приймальній комісії разом з заявою про вступ (п. 5.1 цих Правил).

Проходження профорієнтації та професійного відбору, оформлення рекомендацій таких вступників здійснюється у порядку, погодженому Університетом з центральними апаратами вказаних державних органів.
(пункт 5.15. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

5.16. Особи, які вступають до Інституту підготовки професійних суддів з числа осіб, які мають стаж роботи в галузі права не менш як півтора роки та рекомендацію Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України або Вищого адміністративного суду України вступають на денну форму навчання за державним замовленням.

Особи, які вступають на денну форму навчання за державним замовленням до Інституту підготовки професійних суддів завчасно подають заяви та документи через Вищу раду юстиції, Державну судову адміністрацію України, Вищий адміністративний суд України у порядку, погодженому Університетом з цими державними органами.

5.17. Рішенням приймальної комісії положення п.п. 5.15, 5.16 може бути поширене й на інші навчальні підрозділи Університету.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):
 • з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра – не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий – історія України (при вступі за спеціальностями 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 081 – «Право»). Третій предмет визначається на вибір вступника з переліку, запропонованого Університетом: математика, іноземна мова або географія.
Другий предмет при вступі за спеціальністю 061 «Журналістика» визначається на вибір вступника з переліку, запропонованого Університетом: історія України, іноземна мова або географія.
Третій предмет замінюється творчим конкурсом при вступі на навчання за спеціальністю 061 «Журналістика»;
 • з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 100 балів з конкурсних предметів. Перший конкурсний предмет – українська мова та література, другий – історія України.
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
(Пункт 6.1 в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016 р.)

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи помножених на вагові коефіцієнти. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 14 до цих Правил. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.
(пункт 6.2. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIІ, ІX, XVII цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних іспитів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.
(пункт 6.5. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного випробування з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до Університету, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра публічного управління та адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань та співбесіди, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

(пункт 6.7. доповнено новим абзацом відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста), освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра застосовуються такі умови:

6.8.1. Для конкурсного відбору осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненими професіями, які для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають на другий курс, зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу вступного випробування з права та середнього балу документа про освіту за однією з професій з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з іншої спеціальності, зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу вступного випробування та середнього балу документа про неповну вищу освіту з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу.

Після зарахування до навчання вступники складають академічну різницю в порядку, визначеному навчально-методичним відділом Університету.

                                                                                                                    (пункт в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

6.8.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за напрямом 6.030401 «Правознавство» (спеціальність 081 «Право») на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство», зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з права та середнього балу документа про неповну вищу освіту з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з іншої спеціальності, проводиться додаткове вступне випробування та зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування та середнього балу документа про неповну вищу освіту з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу.

Після зарахування на нормативний курс навчання вступники складають академічну різницю в порядку, визначеному навчально-методичним відділом Університету.

                                                                                                                           (пункт в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

6.8.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Право» або «Правознавство», зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з права, вступного випробування з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Університетом (середнього балу документа про базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» або «Правознавство» з урахуванням коефіцієнту, округленого до десятих частин балу).

(пункт в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

6.8.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», або на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з права, балу вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) з урахуванням коефіцієнту та округленого до десятих частин бала середнього балу відповідно документа про базову вищу юридичну освіту або документа про повну вищу юридичну освіту за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» чи документа про повну вищу юридичну освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 054 «Соціологія», або спеціальністю 052 «Політологія» на основі раніше здобутого ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.030101 «Соціологія», 6.030104 «Політологія», або на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03010401 «Політологія (за сферами політичної діяльності)», 7.03010101 «Соціологія за видами діяльності», зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балу фахового вступного випробування з теорії та історії соціології або фахового вступного випробування з теорії та історії політичної науки, балу вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) з урахуванням коефіцієнту та округленого до десятих частин бала середнього балу відповідно документа про базову вищу освіту або документа про повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія (за сферами політичної діяльності)», «Соціологія за видами діяльності» чи документа про повну вищу освіту, отриману до запровадження ступеневої освіти.

6.8.5. Під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2016 році в Університеті на факультеті адвокатури проводяться як експеримент вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 121-р «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в Університеті як учаснику експерименту за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі мають право:

1) особи, у яких є захворювання, зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не змогли взяти участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту;

2) особи, які не вивчали англійську мову під час здобуття ступеня бакалавра;

3) особи, які брали участь у вступних випробуваннях в порядку експерименту, але:
 • стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань в порядку експерименту, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результатів вступних випробувань в порядку експерименту, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
 • не змогли виконати тест у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті проведення вступних випробувань в порядку експерименту (далі - пункт тестування).
Брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» як учаснику експерименту за результатами вступних випробувань в порядку експерименту або вступних випробувань в Університеті мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, а також особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
(пункт 6.8.5 викладено в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016) 

6.8.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 124 «Системний аналіз» зараховується конкурсний бал, що обчислюється як сума балів нижчезазначених вступних випробувань та середнього балу додатку до документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ з урахуванням коефіцієнту.

Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі ступеня бакалавра складають вступне випробування у формі іспиту з основ філософських знань, вступне випробування у формі усного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника).

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент», 124 «Системний аналіз» на основі освітнього ступеня бакалавра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста складають вступне випробування у формі усного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника) та фахове вступне випробування у формі тесту з основ наукових досліджень.

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього ступеня бакалавра складають вступні випробування у формі письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника при вступі на основі освітнього ступеня бакалавра), у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління. Вступники, що вступають на навчання відповідно до Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра складають вступні випробування у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління.
(пункт 6.8.6.в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 08.04.2016)

6.8.7. З метою конкурсного відбору вступників у випадках, передбачених п. 6.8 цих Правил, вступники складають вступні випробування за 50-бальною системою оцінювання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного випробування складає не менше 25 балів (мінімальний рівень) або іншу встановлену рішенням приймальної комісії кількість балів.

6.8.8. Прийом на навчання на третій (на четвертий – для осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра за погодженими з Університетом навчальними планами) курс заочної форми навчання з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра за неспорідненими спеціальностями, на визначену кількість місць для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється за умов відповідності змісту освіти за дисциплінами соціально-гуманітарного циклу освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра з права та освітньо-професійної програми бакалавра відповідного напряму та з урахуванням середнього балу додатка до диплома про вищу освіту з урахуванням коефіцієнту.

6.8.9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) в Університеті.

                                                                        (розділ VI доповнено пунктом 6.8.9  відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року,діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
(пункт 7.2. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

7.3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.
(розділ VII. доповнено новим пунктом 7.3. відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

VIII. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів

8.1. Відповідно до п.3.3 розділу III, п. 6.6, 6.7 розділу VI, розділу VIІ цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) в Університеті.

8.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією балу (з урахуванням вимог розділу V цих Правил), не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

8.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету та в приймальній комісії.

8.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо оцінки зі вступного випробування з конкурсних предметів подається у письмовій формі не пізніше 12-00 години дня наступного робочого дня після оголошення оцінки з відповідного письмового вступного випробування, а з усного іспиту – не пізніше 17-00 години дня його проведення, у порядку, визначеному Положенням про апеляційну комісію (див. додаток 13).

8.8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

ІX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди до Університету зараховуються:
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Університету.

9.3. Університет оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 14.1. розділу XIV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1. цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
(пункт 9.3. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

9.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія Університету приймає рішення про можливість зарахування до Університету понад обсяг зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування в межах встановлених квот

10.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 7.1.-7.3. розділу VII цих Правил.

10.2. Ці квоти встановлюються Університетом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 2.4. розділу ІІ цих Правил.

10.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

10.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1. цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
(розділ X. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • випускники підготовчого відділення Університету, які успішно пройшли навчання у рік вступу;
 • випускники Університету, які здобули ступінь бакалавра у 2016 році та отримали диплом з відзнакою і бажають продовжувати навчання для здобуття ступеня магістра за тією ж самою спеціальністю;
 • вступники на навчання для здобуття ступеня магістра, які мають вищий бал з фахового випробування;
 • вступники на навчання для здобуття ступеня магістра, які мають вищий середній бал додатку до диплома бакалавра або спеціаліста;
 • вступники на навчання для здобуття ступенів магістра, доктора філософії, які мають науковий доробок у вигляді опублікованих наукових статей чи тез доповідей;
 • вступники, які отримали у 2016 році сертифікат, виданий підготовчим відділенням Університету за результатами проходження курсу підготовки до складання міжнародного іспиту;
 • вступники, які пройшли профорієнтацію та професійний відбір і мають відповідну рекомендацію на навчання.
11.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1. цих Правил.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
 • вступники, рекомендовані до зарахування за квотами;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.
(абзац другий пункту 12.1 у  новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.)

12.2. У межах кожної зазначеної в п. 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:
 • осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому-сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

(пункту 12.2 доповнено абзацом восьмим відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.)

12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • зарахування за квотами або співбесідою;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.
(абзац четвертий пункту 12.3 у  новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.)

12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до п. 13.1 розділу XІІІ цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, що фінансуються за державним замовленням, приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

(У пункті 13.1. в абзаці першому слова і цифри «визначений п.4.9. розділу IV цих Правил» замінити словами «визначений цими Правилами» відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016 р.)

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені розділі ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Університету).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до п. 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених п. 19.5 розділу XІX цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) Університету за умови збігу конкурсних предметів.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог п. 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Університетом квоти.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність

17.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

Університет здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються в цих Правилах.

17.4. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Університету не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.5. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

17.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

17.8. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

17.9. Для вступу до Університету іноземці та особи без громадянства особисто подають до відділу міжнародних зв'язків Університету (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, каб. 207, тел.: 0482-689323, e-mail: international@onua.edu.ua) заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:
 • копію паспорта з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (з дозволу Приймальної комісії – російською мовою);
 • анкету встановленого зразка;
 • оригінал та нотаріально засвідчену копію з перекладом українською мовою документа про освіту з одержаними оцінками (балами) з навчальних дисциплін, засвідчену відповідно до законодавства країни їх видачі та України;
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
 • копію документа про народження з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • 10 фотокарток розміром 30x40 мм;
 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року (для громадян з країн далекого зарубіжжя).
17.10. Іноземці вступають до Університету за результатами вступного випробування.

17.11. Прийом документів іноземців починається з 21 червня і закінчується 31 жовтня 2016 року.

Університет здійснює зарахування іноземців, які закінчили підготовчий факультет/відділення або отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня і планують продовжувати навчання на наступних рівнях вищої освіти, у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах Державної міграційної служби (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

Зарахування такої категорії вступників відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо термінів зарахування іноземців на наступні рівні навчання» від 15 червня 2015 року 1/9-288 здійснюється Приймальною комісією за внутрішніми наказами ректора Університету з необхідністю їх подальшої верифікації в Єдиній базі.

Рішення про встановлення строків прийому документів, проведення вступних випробувань, зарахування, про рекомендацію до зарахування та зарахування за внутрішніми наказами ректора Університету приймається Приймальною комісією щодо кожного вказаного іноземця.
(розділ XVII. в новій редакції відповідно до Змін до Правил прийому від 02.07.2016)

XVIII. Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог п. 16.2, 16.3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Університету

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами на офіційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, кількість місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX-XІ цих Правил.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра Університет зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць, що фінансуються за державним замовленням, на освітні програми (спеціальності, напрями підготовки), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають за квотами.

20. Невід’ємною частиною цих Правил є їх додатки.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ