Прийом іноземців|ADMISSION OF THE FOREIGNERS

Admission of foreign students

 

10 REASONS TO STUDY AT THE NATIONAL UNIVERSITY «ODESA LAW ACADEMY»


· 170 year-old glorious traditions of legal education
· Competitive tuition fees on the European educational market
· Be taking classes in Ukrainian, Russian, English, German and French
· Experienced teaching staff
· Involvement in the educational process of experienced Ukrainian and foreign practitioners
· Advanced educational methodology and training tools fully adapted to the European Higher Education Area
· Favourable conditions for academic mobility
· Receive a demanded, promising and high-paying profession
· Perfect conditions for learning, leisure and everyday life
· Discover Odessa city with unique history and inimitable soul

National University “Odesa Law Academy” is a state university of higher learning under Ministry of Education and Science of Ukraine’s license, which has a right to provide the education for students from foreign countries.

National University “Odesa Law Academy” has the highest in Ukraine (IV) accreditation level.

National University “Odesa Law Academy” provides training of students according to the educational system of Ukraine that includes one-year course of linguistic and regional studies training to enter the University; education according to the program of educational and qualification levels of “bachelor”, “master”. There are post-graduate department and doctorate department in the University.

Bachelor's Level
Law
Political Sciences
Sociology
Psychology
Journalism

Masters Level
Law
International Law
Law-enforcement Activity
Political Sciences
Sociology
Public Administration and Management
Management (Specialisation «Innovation Management»)
System Analysis (Specialisation «Consolidated Information»)
Journalism (Specialisation «International Journalism») 

Education is executed in three languages: Ukrainian, Russian and English.

Foreign applicant enter National University “Odesa Law Academy” on condition of successful completion of the admission test in the form of interview

THEMATIC DESCRIPTION OF THE CONTENT OF INTERVIEW

Languages of the interview are Ukrainian or Russian. The interview is conducted upon groups’ completion

A preliminary examination of the documents of foreign applicants is conducted by International Relations Office of National University “Odesa Law Academy” from July, 1 till August, 25. According to decision of Rector the reception of documents may be extended.

To enter National University “Odesa Law Academy” for the first year of study applicant-foreigners should submit the following documents:
- application form;
- copy of national passport;
- copy of birth certificate;
- copy of document confirming the education that includes subjects and marks received;
- medical certificate about the state of health; certified by official health authority of the country of foreigner’s origin issued not earlier than two months before his arrival to Ukraine;
- insurance for providing of emergency medical care (except the foreigners from countries, that have the agreement with Ukraine about free providing of emergency medical care);
- 6 photos (size: 30x40 mm);
- return ticket with open date of coming back to the motherland less than in one year.

To enter the post-graduate department of doctorate department except all the above-mentioned documents, foreigners submit also other documents in accordance to established procedure.

Foreign students study in the University predominantly on a compensation basis.

Full-time students are placed in the dormitories next to the University in rooms for two or free persons equipped with modern furniture, separate shower and toilet, Internet. Cost of housing is not included in cost of education.

University has the facilities corresponding with European standards of education organization, research, living and leisure. Educational buildings are situated in the seaside area of the city close to city transport highways.

Staff of International Relations Office conducts the orientation once the groups of the students are formed.

YOU CAN GET ANY ADDITIONAL INFORMATION ABOUT UNIVERSITY FROM:

- Vice-rector for International Relations Professor Vyacheslav A. Tulyakov;

tel.+38048 719-87-69

- Head of International Relations Office Vadym R. Barskyy,

 tel. +38048 719-64-21; email: international@onua.edu.ua

ПРИЙОМ ІНОЗЕМЦІВ

10 ПРИЧИН НАВЧАТИСЬ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:

1. 170-річні славетні традиції юридичної освіти.
2. Конкурентоспроможні на європейському ринку освітніх послуг ціни навчання. 
3. Навчання українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами. 
4. Досвідчений професорсько-викладацький склад. 
5. Залучення до навчального процесу провідних українських та іноземних фахівців-практиків. 
6. Надсучасні освітня методологія та засоби навчання. 
7. Сприятливі умови для академічної мобільності. 
8. Отримання по завершенню навчання затребувану, перспективну, високооплачувану професію. 
9. Сучасні умови навчання, дозвілля та побуту. 
10. Можливість пізнати Одесу – місто з унікальною історією та неповторною душею.

Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує набор студентів-іноземців на 2017/2018 рік. Національний університет «Одеська юридична академія» є державним вищим навчальним закладом, що підпорядковується Міністерству освіти і науки, який наділений у відповідності до державної ліцензії правом здійснювати навчання студентів із числа іноземних громадян. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий в Україні (ІV) рівень акредитації.

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Право», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Системний аналіз».

В Національному університеті «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка студентів у відповідності з системою освіти України, яка включає: курс річної мовної та країнознавчої підготовки для вступу до Університету (підготовче відділення); навчання за програмою освітніх рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр». Також в Університеті функціонує аспірантура та докторантура.

Академія має унікальну матеріально-технічну базу, яка відповідає європейським стандартам організації навчання, дослідницької роботи, проживання та дозвілля. Навчальні корпуси та гуртожитки розташовані в Приморському районі, поблизу міських транспортних магістралей.

ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ІНОЗЕМНИЙ ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПОДАЄ ДО ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В ПАПЕРОВОЇ ФОРМІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
8) 10 фотокартки розміром 30 х 40 мм (матові, без зрізу);
9) копію посвідчення закордонного українця;
10) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у пунктах 2 - 6, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
1) тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присвоєння відповідного попереднього наукового ступеня;

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Зарахування іноземців для отримання ступеня бакалавра та магістра відбувається два рази на рік, до та після початку академічних семестрів (не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно), та протягом року в аспірантуру та докторантуру.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МАГІСТР

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Студенти-іноземці денної форми навчання розміщуються компактне в гуртожитках поруч з навчальними корпусами Університету, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:
- проректор з міжнародних зв'язків, професор Туляков В'ячеслав Олексійович, тел. +(380-48) 719-88-09;
- начальник відділу міжнародних зв'язків Барський Вадим Рудольфович тел. + (380-48) 719-64-21,

e-mail:  international@onua.edu.ua

Comments