Документи вступника

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Правилами випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. (див. примітку № 1).


        У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Правилами випадках);

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому до НУ "ОЮА" терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

      У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.


Примітка № 1: 

    Вступники до Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» додатково подають до Приймальної комісії Університету справку з місця роботи в якій вказано категорію та ранг державного службовця.
    Прийом до Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів для навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 16.06.2017). Правилами прийому до НУ "ОЮА" регламентується в частині, що не суперечить вищевказаному Порядку.

Додатково про вступ до Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів.


Примітка № 2:

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особливості подання документів:

документи подаються особисто в письмовій формі;

документ, що посвідчує особу;

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не подається (не подаються).
Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – історія України;
 • третій конкурсний предмет – математика або іноземна мова.
Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 052 «Політологія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – історія України;
 • третій конкурсний предмет – математика або іноземна мова.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 053 «Психологія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – біологія;
 • третій конкурсний предмет – математика або іноземна мова.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 054 «Соціологія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – математика;
 • третій конкурсний предмет – історія України або іноземна мова.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 061 «Журналістика» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – історія України;
 • третій конкурсний предмет – математика або іноземна мова.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів:
 • перший конкурсний предмет – українська мова та література;
 • другий конкурсний предмет – математика;
 • третій конкурсний предмет – іноземна мова або географія.

Подання документів до приймальної комісії університетуComments