ОНП 082 Міжнародне право


Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки
Showing 9 items
Назва дисципліниОписМета
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Назва дисципліниОписМета
212 Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права Міжнародні судові та квазісудові органи здійснюють вплив на розвиток міжнародного права через інтерпретаційну діяльність. Рішення міжнародних судів сприяють формальному закріпленню правових норм та визнанню міжнародних звичаїв як джерела права. Різне бачення окремими міжнародними судовими інституціями певних правил та норм міжнародного права породжує відмінність тлумачення таких норм в умовах різних міжнародно-правових режимів  Надати уявлення про сучасні тенденції розвитку міжнародного права через діяльність міжнародних судових органів. 
213 Cистема цінностей права Європейського Союзу Цінності права складають основні засади формування, становлення, а також функціонування права Європейського Союзу і Європейського Союзу в цілому, дозволяють розкрити зміст та особливості її предметної компетенції, формують єдину систему, що складається з власне цінності, цілей і принципів права ЄС. Ухвалення і втілення в життя цінностей права ЄС є головною умовою вступу в ЄС. Розгляд цінностей права Європейського Союзу відкриває можливості осягнення його характеристики нової європейської моделі суспільства, яка повинна характеризуватися плюралізмом, недискримінації, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків Дати цілісне уявлення про систему цінностей права ЄС 
214 Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами Правова система Європейського Союзу має наднаціональний характер, що є досить новим та унікальним явищем правової реальності. Всебічне осмислення даної правової системи є можливим за рахунок вивчення її взаємозв’язків та взаємовпливу з іншими правовими системами різних рівнів, оскільки правова система ЄС залучає специфічні механізми правового регулювання, які були вироблені різними національними та міжнародими правовими системами Надати уявлення про характер та специфіку взаємодії правової системи ЄС з міжнародною та національними правовими системами 
215 Методологія міжнародного приватного права   
2211 Філософія міжнародного права Філософія міжнародного права являє собою процес мислення, скерований на пошук сутності міжнародного права і його місця у соціальній реальності. Філософія міжнародного права надає спеціальний інструментарій пізнання, а окрім цього дозволяє поглянути на існуюче міжнародне право з точки зору його відповідності належному та окреслити межі його дії. Курс філософії міжнародного права містить методологічні засади проведення наукових досліджень в галузі МП, сприяє кристалізації наукового світогляду в цілях більш глибокого розуміння системи міжнародного права Надати уявлення відмінності наявного і належного міжнародного права на підставі гносеологічних навичок аналізу функціонування міжнародно-правової реальності 
2221 Проблеми теорії та практики міжнародно-правовоївідповідальності Розумінняміжнародно-правової відповідальності як політико-правової цінності має вагоме значення при визначенні позиції держави в процесі реалізації своєї волі та виборі правомірного чи протиправного варіанту поведінки.Існування різноманітних концепцій щодо розуміння основоположних категорій у сфері міжнародно-правової відповідальності (зокрема, вини, ставлення у вину, примусових заходів), відсутність єдиних загальнообов’язкових правил, що визначають умови для настання міжнародної відповідальності, різна інтерпретація правил про відповідальність в прецедентному праві, оскаржуваність застосовних правил, є перепоною для ефективної реалізації міжнародної відповідальності суб’єктів міжнародного права та обумовлює необхідність їх сучасного вирішення Формування комплексних уявлень про особливості притягнення до міжнародно-правової відповідальності суб’єктів міжнародного права в умовах сучасного розвитку міжнародних відносин 
211 Сучасні концепції міжнародного права (082) Сучасні концепції міжнародного права, в т.ч. як одне із допоміжних його джерел, детермінують підходи до його тлумачення та розуміння. Різне бачення природи, причин обов’язкової сили, майбутнього розвитку міжнародного права визначає різні погляди на його та прогресивний розвиток. Розгляд міжнародного права з перспективи сучасних концепцій відкриває можливості міждисциплінарного осягнення його регулюючої міжнародні відносини ролі та розуміння шляхів та напрямків подальшої проліферації. Надати уявлення про сучасні концепції міжнародного права через аналіз підходів до його розуміння провідними спеціалістами з міжнародного права. 
2231 Еволюція європейського права прав людини Розгляд еволюція європейського права прав людинивідкриває можливості засвоення теоретичних та практичних проблем фрагментації правових режимів у сфері захисту прав людини, генезису, сучасного станута перспективрозвитку європейської архітектури захисту прав людини Освоєння історичних витоків, актуальних проблем, змісту та джерел європейського права прав людини 
2251 Міжнародне право розвитку Міжнародне право розвитку є концепцією, яка відображає загальновизнану необхідність орієнтації міжнародного права на сприяння створенню глобальних умов для зростання добробуту держав, їх економічного та соціального прогресу та розвитку, а також подолання бідності і нерівності у всьому світі. Міжнародне право розвитку має міжгалузевий характер та надає міжнародному праву цілеспрямованість на вирішення сучасних цивілізаційних проблем. Вивчення міжнародного права розвитку сприятиме аксіологічному розумінню міжнародно-правових явищ, системи і принципів комплексного правового регулювання і застосування інструментарію міжнародного права у вирішенні проблеми нерівності Надати уявлення про концепцію міжнародного права розвитку з урахуванням реалій функціонування сучасного міжнародного порядку 
Showing 9 items