033 Філософія Профіль

ОПИС (ПРОФІЛЬ) ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» доктора філософії в галузі знань 03 "Гуманітарні науки» за спеціальністю 033 «Філософія»

Преамбула

Розробники програми

Івакін Олексій Аркадійович, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії НУ «Одеська юридична академія»,

Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії НУ «Одеська юридична академія»,

Сумарокова Людмила Миколаївна, кандидат філософських наук,

доцент, доцент кафедри філософії НУ «Одеська юридична академія»,

Юлінецька Юлія Василівна, кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри іноземних мов НУ «Одеська юридична академія»

Затвердження програми Вченою радою Університету

Затверджено Вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 5 від «8» квітня 2016 р.)

Інформація про врахування пропозицій зацікавлених сторін

Освітньо-наукова програма обговорена на засіданні кафедри історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова  (протокол № _3_ від_14_ березня). Враховано пропозиції щодо фахових компетентностей доктора філософії в галузі гуманітарних наук, за спеціальністю «Філософія»

1 – Загальна характеристика програми

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Кафедра філософії Національного університета «Одеська юридична академія»

Рівень вищої освіти

Третій освітній (освітньо-науковий) рівень, перший науковий рівень

Ступінь, що присвоюється

Доктор філософії

Назва галузі знань

03 – Гуманітарні науки

Назва спеціальності

033 – Філософія

Офіційна назва програми

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 033 «Філософія»

The PhD in Philosophy degree Program (Doctor of Philosophy

 in Humanitarian sciences)

Орієнтація програми

Дослідницько-інноваційна

Тип диплома та обсяг програми

Тип – одиничний. Обсяг 60 кредитів ЄКТС, 4 роки навчання.

Опис предметної сфери

Об’єктами навчання та дослідження є:

філософія як теоретична основа світогляду, комунікації та практики людства;

сучасна філософська антропологія;

класичний та некласичний дискурс в історії філософії;

філософські підґрунтя наукових досліджень;

особливості розвитку філософії  в Україні у загальнофілософському контексті

Мета дослідження:

виявлення та концептуальне осмислення формування філософського категоріального апарату, розуміння взаємозв’язку соціо-історичного контексту та філософської рефлексії, оволодіння науковою методологією, а також формування наукового світогляду, творчого мислення й високої духовної культури, підготовка до різноманітних форм комунікативних практик, розкриття фундаментальних закономірностей і тенденцій розвитку філософії її вплив на практичні аспекти буття людини та суспільства

Теоретичний зміст предметної сфери: історія філософії, філософська антропологія та соціальна філософія як контекст розуміння особливостей формування філософського світогляду та підґрунтя  розуміння сучасного постнекласичнго типу філософування; логіка професійної комунікації в філософії та комунікативна етика як передумова наукового діалогу; філософія релігії та компаративістське релігієзнавство як філософські знання про феномен надприродного.

Методологія дослідження:  визначається  відповідно до предмету дослідження та відповідає структурі наукового знання: від філософських методологічних конструктів, систем та парадигм (етнометодологія, структуралізм, феноменологія, герменевтика, діалектика, індуктивізм, конвенціоналізм та ін.) до емпіричних методів наукових досліджень (спостереження, експеримент, аналіз і синтез, моделювання і т.д.)  Також застосовуються специфічні методи пошуку фактів та їх інтерпретації, зокрема  контент-аналіз, майєвтика, психо – та соціодрама та ін.

Основний фокус програми та спеціалізації

Філософська антропологія

Форми навчання

очна, заочна

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Доктор філософії;

галузь знань 03 – гуманітарні науки;

спеціальність 033 – філософія;

 

Кваліфікація в дипломі

Доктор філософії

Особливості та відмінності

Наявність визнаної у вітчизняному та пострадянському просторі науково - філософської школи з діалектичної філософії, соціальній філософії та філософській антропології; орієнтація на проблеми поєднання сталості та розвитку у філософській рефлексії; охоплення широкого кола фахівців у сфері філософського знання (зокрема за розділами: гносеологія, онтологія, соціальна філософія, філософська антропологія, логіка, релігієзнавство, філософія права, філософія політики, історія філософії).

 

Широкий перелік поглиблених (проблемних) лекційних курсів та тренінгів з філософії, логіки, компаративістики, релігієзнавства, антропології та етики; наявність лекційних та практичних курсів іноземними мовами для підвищення якості загальних та спеціальних (фахових) компетентностей; можливість проведення (під патронатом наукового керівника) практичних занять зі студентами Університету за програмами нульового, першого і другого рівнів вищої освіти з метою набуття педагогічних навичок та умінь професійного викладання навчального матеріалу; стажування за програмами з філософії (зокрема літні школі з філософської тематики, відвідування інших заходів, що мають на меті вдосконалення філософського знання); отримання додаткових наукових консультацій та/або керівництва щодо наукової діяльності та/або засвоєння навчальних дисциплін в рамках виконання освітньо-наукової програми аспіранта до інших вітчизняних та/або закордонних вищих навчальних закладів або наукових центрів (в межах програм Університету).

 

Наявність широкого кола університетських фахових видань; проведення щорічних конференцій, присвячених філософській проблематиці; функціонування щомісячного методологічного семінару з можливістю презентації проміжкових результатів дослідження; підготовка та публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке включене до міжнародної бази, визначеної для окремої спеціальності Науково-методичною радою центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на підставі подання відповідної науково-методичної комісії.

Акредитація

Акредитація освітньої програми проводиться Національним агентство з забезпечення якості вищої освіти в порядку, передбаченому законом України «Про вищу освіту».

Цикл/рівень

НРК України – 3 рівень, FQ-ЕНЕА – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень.

Передумови

Повна вища освіта (диплом магістра або спеціаліста)

Мова(и) викладання

Українська, російська

Мета освітньої програми

Засвоєння здобувачем наукового ступеня  теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання   комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження в предметній сфері філософії, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Працевлаштування та академічні права

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування у вищих навчальних закладах та наукових установах на адміністративних посадах, на посадах науково-педагогічних та наукових працівників.

Подальше навчання (академічні права)

Подальша підготовка на науковому рівні для набуття другого наукового ступеня – доктора наук; навчання впродовж життя для вдосконалення в сферах науково-дослідницької, дослідницько-інноваційної діяльності.

Навчальне середовище

Викладання та навчання

Форми та методи:

наукове керівництво, підтримка та консультування – робота з науковим керівником щодо визначення напрямів, методів та очікуваних результатів дослідження;

лекційні курси та семінари – пов’язані з засвоєнням основних компетентностей доктора філософії;

воркшопи – форми колективних занять, присвячені презентації здобувачем вузької проблеми із подальшим комплексним обговоренням;

самопідготовка, проектна робота та індивідуальні консультації –вивчення наукової методології на основі інтерактивних курсів, що пропонуються аспірантурою;

сертифікатні програми, що пропонуються університетом на платній основі;

участь у методологічних семінарах та відкритих лекціях;

вебінари та Інтернет-тренінги.

Підходи:

самонавчання;

проблемно-орієнтоване навчання;

активне навчання, що базується на індивідуальному масштабному дослідницькому проекті, який ретельно контролюється, надаючи самостійність досліднику у виборі методів, предмету та організації часу.

Оцінювання

Письмові та усні іспити, письмові та усні презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації в спеціалізованій вченій раді.

Атестація здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється спеціалізованою вченою радою Національного університету «Одеська   юридична академія», на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Вимоги до заключної і кваліфікаційної роботи (за наявності)

До захисту допускається дисертація, виконана здобувачем наукового ступеня самостійно, яка містить результати і висновки, що у сукупності вирішують актуальну наукову задачу.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

КІ

Розуміння та уміння розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики

Загальні компетентності

КЗ01

Знання: найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі предметних галузей

КЗ02

Уміння: критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей

КЗ03

Уміння: розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем

КЗ04

Комунікація: спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та професійної діяльності

КЗ05

Автономність і відповідальність: ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації

КЗ06

Автономність і відповідальність: соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;

КЗ07

Автономність і відповідальність: відповідальність за навчання інших, саморозвиток і самовдосконалення протягом життя

Спеціальні (фахові) компетентності

Знання в предметній сфері

КФЗ01

концептуальні і системні знання категоріального апарату української та зарубіжної філософії та розуміння основних проблем сучасної філософії;

КФЗ02

вільне оперування сучасними філософськими концепціями, глибоке розуміння відмінностей між різними традиціями філософської думки;

Когнітивні уміння в предметній сфері:

КФК01

концептуалізація філософських, загальнотеоретичних, історичних і компаративістських знань та емпіричних даних з метою вирішення науково-дослідницьких задач;

КФК02

розроблення нових підходів, пов’язаних з визначенням та дослідженням логічних, етичних, антропологічних та інших аспектів філософського дискурсу;

КФК03

розроблення актуальних міждисциплінарних науково-дослідницьких програм у сфері осмислення філософії гуманітаристики;

КФК04

оволодіння стилем філософського мислення, що відповідає уявленням про наступність та новаційність філософської рефлексії;

 

Практичні навички в предметній сфері:

 

КФП01

формування філософських, компаративістських та історико-теоретичних концептів, конструктів і теорій середнього рівня і їх пропонування для вдосконалення соціальної теорії та практики;

 

КФП02

здатність до адаптації наукових результатів до потреб освітнього процесу, що формує професійні компетентності у сфері філософії, логіки, етики, релігієзнавства, філософії права, релігії та політики

Програмні результати навчання

Когнітивна сфера

ПРНК01

застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації наукової інформації

ПРНК02

інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси

ПРНК03

розробити та застосувати наукову методологію дослідження

ПРНК04

продемонструвати володіння фаховою лексикою іноземною мовою для розв’язання фахових комунікативних задач

ПРНК05

виділити особливості сучасного філософського та загальнотеоретичного дискурсу та розрізняти основні традиції філософування

ПРНК06

продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку філософії, логіки, етики, релігієзнавства, філософії права, релігії та політики як фундаментальних сфер осмислення буття людини та суспільства

ПРНК07

пояснювати та класифікувати різні прояви філософських ідей на рівні національних філософських систем та у філософському дискурсі взагалі

ПРНК08

інтерпретувати специфічні риси сучасної філософії як форми світогляду

ПРНК09

розрізнити сучасні філософські течії та узагальнювати їх антропологічний вимір

ПРНК10

орієнтуватися у різних типах світоглядів, розрізнювати наслідки і перспективи світоглядних пропозицій у ситуації світоглядного плюралізму;

Афективна сфера

ПРНА01

демонструвати методи та прийоми сучасної педагогічної майстерності

ПРНА02

захищати власні наукові результати

ПРНА03

розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології та антропології

ПРНА04

практикувати принципи наукової етики та засуджувати неправомірне використання інтелектуальної власності

ПРНА05

відповідати вимогам рівня C1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

ПРНА06

пояснювати фундаментальні аспекти філософування крізь призму ідей про плюралізм культур та цивілізацій

ПРНА07

розкривати та поширювати в філософсько-науковому середовищі ідеї міждисциплінарності

ПРНА08

концептуалізувати історичні відомості про вітчизняну філософську традицію та поширювати ідеї наступності та оновлення в українській філософській думці

ПРНА09

співвіднести європейську філософську традицію з особливостями сучасної української філософії

ПРНА10

ідентифікувати та поширювати надбання української філософської думки у контексті розгортання європейської філософської традиції

ПРНА11

узагальнювати закономірності розвитку філософії в Україні та прогнозувати її подальші зміни

ПРНА12

формувати відповідні концепції щодо особливостей буття філософії за доби глобалізації

Психомоторна сфера

ПРНП01

керувати науковим проектом

ПРНП02

розробити та продемонструвати презентації результатів наукового дослідження

ПРНП03

демонструвати усну і писемну комунікацію іноземною мовою з високим рівнем техніки, логічності та грамотності фахового мовлення

ПРНП04

інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, загальнотеоретичними, історичними та компаративістськими аспектами дослідження соціогуманітарної сфери

ПРНП05

вдосконалити існуючі філософські, теоретичні, історичні та компаративістські концепти, конструкти та теорії

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Характеристика кадрового забезпечення

Проведення понад 80% лекцій з навчальних дисциплін здійснюється науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності, які працюють за основним місцем роботи та мають науковий ступінь та/або вчене звання.

Проведення понад 50% лекцій з навчальних дисциплін здійснюється науково-педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання.

Понад 50% лекційних годин з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, здійснюється науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом дослідницької або управлінської роботи за фахом.

Характеристика матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) не менше 2,4 кв.м

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) – більше 30 %. Соціально-побутова інфраструктура:

- бібліотека, у тому числі читальний зал;

- три пункти харчування;

- актовий зал;

- спортивний зал;

- стадіон та спортивні майданчики;

- медичний пункт.

Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) – 70 %. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів.

Характеристика навчально-методичного забезпечення

Навчальний план та пояснювальна записка.

Робочі програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану.

Комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану.

Робочі програми практик.

Аспіранти забезпечені навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану.

Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.

Характеристика інформаційного забезпечення

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді – _14_ найменувань.

Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю.

Наявність офіційного веб-сайту Університету (http://оnua.edu.uа), на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація).

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання – 30 %.

Використання віртуального навчального середовища Національного університету «Одеська юридична академія» та авторських розробок професорсько-викладацького складу університету.

Основні компоненти освітньої програми

Перелік освітніх компонентів (дисциплін, практик, курсових і кваліфікаційних робіт)

Перелік освітніх компонентів програми, матриця відповідності програмних компетентностей програмним результатам навчання освітньої програми, матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньої програми, матриця відповідності програмних результатів освітньої програми компонентам освітньої програми наведено в Додатках 1-4.

Академічна мобільність

(регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року)

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Одеська юридична академія» та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Одеська юридична академія» та навчальними закладами країн-партнерів

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Принципи та процедури забезпечення якості освіти

Визначені у Положенні про якість освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Національного університету «Одеська юридична академія»

Моніторинг та періодичний перегляд освітньо-наукової програми

Визначені у Положенні про освітні програми Національного університету «Одеська юридична академія», Положенні про якість освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Національного університету «Одеська юридична академія»

Моніторинг освітньої програми здійснюється постійно під час її реалізації. Періодичний перегляд освітньо-наукової програми має місце кожного разу під час завершення повного циклу підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою.

Публічність інформації про освітню програму

Розміщення на офіційному сайті університету у відкритому доступі: onua.edu.ua

Запобігання та виявлення академічного плагіату

Усі письмові роботи, публікації, що виконуються аспірантом під час навчання в аспірантурі, дисертації, що подаються на розгляд випускової кафедри та спеціалізованої вченої ради, проходять інституційну перевірку на плагіат у порядку, встановленому університетським положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату. Виявлення в письмових роботах та публікаціях аспіранта плагіату є підставою для його відрахування. Виявлення в поданій до захисту дисертації академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідно до наукового ступеня

Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)

Повна назва Професійного стандарту

Професійний стандарт – відсутній.

Comments