033 Філософія Компоненти

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантнурі Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальність 033 «Філософія»

№ п/п

Назва дисципліни

Кількість кредитів

1 семестр

Обов'язкові дисципліни

 

111

Філософські основи наукових досліджень

5

131

Іноземна мова (академічне писемне мовлення)

3

2 семестр

Обов'язкові дисципліни

 

112

Методологія галузевої науки

4

121

Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень

3

132

Іноземна мова (аудіювання і професійне мовлення)

3

3 семестр

Обов'язкові дисципліни

 

122

Управління науковими проектами

3

123

Сучасна педагогічна майстерність

3

133

Іноземна мова (аналіз наукового\професійного тексту)

3

Обов'язкові дисципліни спеціалізацій

 

211

Історія філософії

7

Практика

 

231

Педагогічна практика

1

4 семестр

Обов'язкові дисципліни спеціалізацій

 

212

Філософська антропологія

8

Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти

 

2211

Соціальна філософія

5

2212

Логіка професійної комунікації в філософії

5

Практика

 

232

Дослідницька практика

2

5 семестр

Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти

 

2221

Комунікативна етика

5

2222

Філософія релігії

5

6 семестр

Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти

 

2231

Компаративістське релігієзнавство

5

2232

Постнекласична філософія

5

7 семестр

8 семестр

Comments