http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมด้านต่างๆ

 • โครงการอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต โครงการอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดย นายนพปฏด ปู่ตอง บ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศบาลตำบลยางเปียงมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมอรมจำนวน 11 หมู่บ้านต้นแบบนำร่อง ร่วมกับครูประจำ ศศช.และครูนิเทศน์ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และสนใจนำไปพัฒนาหมู่บ้านตนเองต่อไป
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 20:57 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย
 • การประชุมครูอาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  2 / 2560 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2560   เวลา 08.30. น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต เป็นประธานในครั้งนี้
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 21:01 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย
 • การประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ การประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ฯ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 2 ก.พ. 2560 20:51 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ในถิ่นทุรกันดาร โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 20:31 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย
 • นิเทศน์ติดตามงานหมู่บ้านนำร่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ นิเทศน์ติดตามงานหมู่บ้านนำร่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ศศช. บ้านแม่แฮหลวง วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 20:30 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร/ไฟล์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ร่างยุทธศาสตาร์จุดเน้น กศน.ปี60.pdf   248กิโลไบต์ - 2 ก.พ. 2560 23:24 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย (เวอร์ชัน 1)
  ‎(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐‎
 • ฟอร์มแผนปฏิบัติงานปี 60.xlsx   38กิโลไบต์ - 1 ก.พ. 2560 20:33 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย (เวอร์ชัน 1)
  ‎ครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน ปี 2560‎
 • เอกสารส่งมอบงานของครู กพด..docx   35กิโลไบต์ - 1 ก.พ. 2560 20:32 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย (เวอร์ชัน 1)
  ‎ครูกพด. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ส่งมอบงานได้ที่นี่‎
 • grow_forest.pdf   879กิโลไบต์ - 30 ม.ค. 2560 20:36 โดย Admin กศน.อำเภออมก๋อย (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือสร้างป่า สร้างรายได้‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เอกสารต่างๆ/ไฟล์ต่างๆ
http://202.29.172.133/DMIS/index.php
omkoi@omkoi-nfe.go.th    https://www.facebook.com/nfeomkoi/

http://www.niets.or.th/th/http://www.tkpark.or.th/tha/digital_content
http://203.172.142.230/mis-dashboard/
http://www.kroobannok.com/
http://www.nfe.go.th/
http://ebook.nfe.go.th/exam/
http://www.moe.go.th/king10/index.php