.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1


https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90
הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

טיולי סליחות- במהלך השבועיים הקרובים יצאו כל שכבות הגיל לטיולי סליחות, לכל שכבה נקבע תאריך שונה- אנא עיקבו אחר ההודעות.
יום הורים- בתאריך ה- 25/9/16 יתקיים יום הורים לכיתות ב'- ו'.
שכבה צעירה ב'-ג' בין השעות 17:00- 17:45
שכבה בוגרת ד'-ו' בין השעות 18:00- 18:45
תשלומי שכר לימוד- נבקשכם לסיים את תשלום שכה"ל בהקדם במזכירות בית הספר.https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/manhig/
מצעד הספרים תשע"ו

מצגת ספריה אוהל מאיר סיכום שנה - תשעו