.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lpwn-mwrym

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90


הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

מחצית א'- בשעה טובה הסתיימה לה מחצית א' של השנה, התלמידים קיבלו תעודות ביום שישי י"ח בשבט, נא החזירו חתום למחנכת הכיתה.

יום גוש קטיף- ביום שני ושלישי יצייו בביה"ס את יום "גוש קטיף" בתערוכה שנוצרה לשם כך..

תרגיל למידה בחירום- יתקיים השבוע ביום חמישי 4/2/16 אחה"צ. התלמידים יבצעו משימה מתוך אתר הכיתה.

מזל טוב- לכל ילידי חודש שבט, מנהל ביה"ס מזמין אליו ביום שישי את ילידי החודש לאיחולי מזל טוב ותשורה.

קייטנת קיץ תשע"ה "באוהל מאיר" 

עפולה חוגגת 90- דגמים ביה"ס אוהל מאיר

 

מנופלי עפולה