.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1


https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/hashavua_haleumi_leglisha_betuha.aspx

הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

תרגיל למידה בחירום- כל התלמידים משתתפים בתאריך 14/2 אחה"צ בתרגיל למידה בחירום, יש להכנס לאתר הכתה ולבצע את המשימה.
שבוע גלישה בטוחה- יתקיים יום שיא בתאריך 9/2 התלמידים ישמעו הרצאת שוטר וישתתפו בסדנאות.
חוג "אופנים"- גם שנה מפעיל ביה"ס את "האוטובוס הצהוב" ומעביר נושאים מעניינים לתלמידים והשנה בנושא: הדפסה בתלת מימד. 
צהרונים- בבית החינוך מתקיים צהרון במהלך השבוע לשכבה הצעירה, הורים המעונינים לרשום את ילדיהם יש לעשות זאת במזכירות ביה"ס.
תשלומי שכר לימוד- נבקשכם לסיים את תשלום שכה"ל בהקדם במזכירות בית הספר.
פייסבוק לביה"ס- הנכם מוזמנים להכנס לפייסבוק בית ספר "אוהל מאיר" ולהתעדכן בנעשה.
מבצע "למלא את הקופסא"- פרוייקט למלא את הקופסא החל לפעול בכל הכיתות- עודדו את ילדיכם להנהגה טובה ודרך ארץ.מצעד הספרים תשע"ו

מצגת ספריה אוהל מאיר סיכום שנה - תשעוhttps://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/manhig/