.                                                                                                                                                      

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/tqnwn
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/wdwt
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lwh-zlzwlym-1

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/lpwn-mwrym

https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/home/home/pwlh-hwggt-90
https://sites.google.com/a/om.tzafonet.org.il/manhig/

הודעות בית ספריות


הודעות בית ספריות:

שוק פורים  שוק פורים התקיים ברב שמחה והנאה, התלמידים המתוקים הגיעו מחופשים ונהנו משלל תחנות- תודה למורה סיגי ולמורה שרה על הפעלת היום.

יום "מעשים טובים"- יישר כח לכל התלמידים על הפעולות שעשו למען הקהילה ביום "המעשים הטובים"


מזל טוב- לכל ילידי חודש אדר, מנהל ביה"ס מזמין אליו ביום שישי את ילידי החודש לאיחולי מזל טוב ותשורה.