Inschrijven

Inschrijving basisonderwijs

Ø  een inschrijving is rechtsgeldig als ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en reglement van de school.

Ø  bij wijziging worden ouders geïnformeerd en opnieuw om een schriftelijk akkoord gevraagd. Als ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan eindigt de inschrijving op  augustus.

Ø  onze school heeft een maximumcapaciteit van 475 kinderen, 175 kleuters en 300 leerlingen lagere school.

Ø  een inschrijving geldt voor de duur van de schoolloopbaan op de school en dient niet elk jaar te worden hernieuwd.

Ø  het decreet betreffende het inschrijvingsrecht bepaalt dat er ingeschreven wordt binnen bepaalde periodes voor duidelijk aangegeven voorrangsgroepen, nl.

 

broers en zussen                  vanaf de eerste schooldag na de

kinderen personeel              kerstvakantie tot 1 maart

 

          

alle leerlingen                   vanaf de eerste schooldag van maart 

( zowel indicator als

niet-indicatorlln. )

 

Voor ouders die hun kinderen in onze school wensen in te schrijven voor het schooljaar 2013-2014 betekent dat concreet :

 

broers en zussen                    van 7 januari 2013 tot 1 maart 2013

kinderen personeel

 

 

alle leerlingen                       vanaf 1 maart 2013

* wat zijn GOK-indicatoren ?

o   het gezin ontving een schooltoelage of heeft een beperkt inkomen

o   het kind leeft tijdelijk of permanent buiten gezinsverband

o   het kind behoort tot de trekkende bevolking

o   de moeder heeft een laag opleidingsniveau

 

 

 

 

 

Comments