Evalueringsområder

1.    Præsentation af forskellige feedback- og evalueringsformer (faglige vurderinger)
2.    Præsentation af studiemæssige kompetencer. (vurderinger af læringsstrategier)
3.    Selvevaluering
4.    Lynevaluering
5.    At kunne følge egen udvikling gennem logbøger (portefolie)
6.    Indgå i en konstruktiv dialog med faglærer, mentor samt studievejleder


1. Præsentation af forskellige feedback og evalueringsformer (faglige vurdering)
●    Se karaktergivning.

2. Præsentation af studiemæssige kompetencer. (vurdering af læringsstrategi)

●    Faglærerne præsenterer forskellige former for feedback og evalueringsformer, hvor der er fokus på forskellige studiemæssige kompetencer, fx fagligt sprog, fremstilling, opgave- og emnebehandling, samt selvstændighed og originalitet
●    Se videre under Læringstile

3. Selvelvaluering
●    Undevisningsforløbet/studieperiodens mål, indhold, stof, tilrettelæggelse, planlægning og arbejdsmåder/undervisningsformer
●    Progressionen dvs. undervisningsforløbet/studieperioden set i relation til tidligere undervisning
●    Det studieforberedende hhv. almendannende i undervisningens/studieperiodens indhold og arbejdsmåder
●    Den enkelte elevs indsats, udbytte og oplevelse af udvikling og progression
●    Lærerens/lærernes indsats som underviser og vejleder i forhold til den enkelte elev, gruppe og klassen/holdet som helhed
●    Opfølgning – dvs. der udarbejdes udviklingsmål for faget, undervisningen og for deltagerne
●    Udviklingsmålene lægges på intranettet både af hensyn til eleverne og vidensdelingen
●    Test og selvtest.
●    Se under selvevalueringsværktøjer

4. Lynevaluering
●    Eleven øves i at vurdere sin egen læringsparathed i en konkret læringssituation. Herunder f.eks.; forberedelse til timen, tidsforbrug til forberedelse, aktivitet i timen er der taget noter? Videre hvordan var stemningen i klassen, forstyrede jeg andre?
●    Se under lynevalueringsværktøjer

5. Logbogskrivning
●    Logbogens indhold aktiviteter/arbejdsfordeling i gruppen
●    Status hvad er nået i modulet/dagen/ugen
●    Hjemmeopgaver, arbejdsfordeling i gruppen
●    Faglige problemer
●    Spørgsmål til læreren
●    Procesbeskrivelse, hvad er nået/ikke nået
●    Materiale vurdering
●    Tidsplaner
●    Proces-/arbejdslogbogen (portfolien)
●    Præstations-/vurderingslogbogen (portfolien)
●    Kompetencelogbogen (potfolien)

Andre forhold der kan indskrives i portfolien:

○    Valgte fag og kurser
○    Projektrapporter
○    Oversigter over arbejdsgange fra første idé til endelig produkt
○    Gennemførelse af test og øvelser
○    Individuelle og gruppebaserede logbøger
○    Beskrivelser af studieture og ekskurioner
○    Eksamensopgaver
○    Udtalelser fra faglærer og mentor
○    Karakterne
●    Se under logbogsevalueringsværktøjer
●    Se under virtuelle kompetencer

6. Indgå i en konstruktiv dialog med faglærer og mentor samt studievejleder.
●    Eleven skal øves i at indgå i en konstruktiv dialog om sin læring og faglige vurdering. Herunder forstå vigtigheden af samtaler med faglæreren og mentoren, mhp at styrke studiekompetence og læringsproces. Videre at indgå læringskontrakter og indskrive disse i logbog og studiebogen.
●    Se mentorsamtaler og årshjul

7. Links til evaluering

EMU og evalueringComments