Základní informace

ŠKOLNÍ PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

OA Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 38

Úvod

Vítejte na stránkách výchovného poradenství. Jmenuji se Naďa Fuková a mým úkolem je pomáhat žákům a žákyním zvládnout studijní cestu, na kterou se vydali právě na naší střední škole. Najdete tu informativní texty, odkazy na dokumenty, dotazníky, články k různým aktivitám a také fotografie, jejichž role je pouze estetická.

Ve složce KONTAKTY jsou dole k nahlédnutí dotazníky týkající se:

1) posudku pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP)

2) vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, např. pro zařazení žáka/žákyně mezi žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)

Při výchovném poradenství a řešení všech problémů dětí se vychází z Úmluvy o právech dítěte a z vyhlášky č. 72 a 73/2005

Služby výchovného poradce na střední škole

1. Poradenské činnosti:

 • Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, sleduje s nimi klima tříd, event. konkrétní žáky při školní práci

 • Žákům opakujícím některý ročník SŠ nebo těm, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, poskytuje rady v rámci pravidelných konzultací VP (po dohodě i jindy)

 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC)

 • Na základě podkladů z PPP eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), pomáhám jim při řešení školních problémů

 • Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků ve snaze odstranit poruchy učení či chování, případně zprostředkovává konzultace s odbornými pracovníky PPP

 • V případě potřeby spolupracuje se sociálním odborem, oddělením péče o dítě a s Policií ČR

 • Organizuje nebo pomáhá organizovat besedy, např. na téma školní úspěšnost, hodnocení a sebehodnocení, sebeprezentace, týmová spolupráce, sociální fóbie aj.

 • Zajišťuje akce zaměřené k volbě další vzdělávací dráhy žáka (např. PPP nabízí pomoc při výběru vhodné VŠ formou profi-testů, přednášky o strategii a stylech učení, orientace na trhu práce aj.), dodává žákům 4. ročníků materiály informující o možnostech další vzdělávací dráhy žáka

2. Metodické a informační činnosti:

 • Metodicky spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (IVP)

 • Poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům (ZZ) informace o činnosti poradenských pracovníků školy i o dalších poradenských zařízeních

 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 • Zprostředkovává kolegům ze sboru informace o nových metodách pedagogické diagnostiky a intervence

 • Vyvěšuje v prostorách školy materiály o VŠ, VOŠ či o kurzech, jež se věnují volnočasovým aktivitám

3. Další činnosti:

 • Poskytuje konzultační hodiny žákům, rodičům i učitelům

 • Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů při předcházení výchovným problémům

 • Zadává a zpracovává ankety a dotazníky pro potřeby školy (např. motivace ke studiu na naší škole, studijní předpoklady, úspěšnost absolventů aj.)

 • Pomáhá vytvářet podnětné prostředí jak pro vzdělávání žáků s mimořádným nadáním, tak pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, zapojuje se do péče o žáky z různých etnik a minorit žijících na území ČR

 • Přispívá k estetickému vzhledu školy, podporuje a propaguje školní aktivity na webových stránkách

 • Podílí se na organizování veřejných charitativních akcí (např. dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem na akci Světluška)

Závěr

Škola zajišťuje

 • podmínky pro poskytování poradenských služeb, aby nedocházelo ke kolizi se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů

 • prostory vyhovující obecně platným hygienickým a požárním normám a vybavené tak, aby vytvářely prostředí důstojné pro jednání poradenského pracovníka s žáky a jejich zákonnými zástupci

 • poskytování informací o poradenských službách (přehled je veřejně přístupný na webu školy)

 • ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy podle Zákona

č. 110/2019 Sb.