Metodik prevence

Mgr. Pavel Ondráček 

Kontakt: ondracek@oapv.cz  

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče

ü   pondělí 10:00 – 10:45, pátek 10:00 - 10:45 (dále po dohodě v kterémkoliv termínu) 

Aktuální kontakty na pomoc v krizových situacích a diskrétní odbornou pomoc v Prostějově zde:

ü  http://icmprostejov.cz/content/primarni-prevence 

Právo na dětství - tento web si klade za cíl vytvořit systém zajišťující ochranu všech práv každého dítěte, naplňování jeho potřeb a zvyšování kvality jeho života za účasti dítěte v rozhodovacích procesech, které se ho týkají. 

ü  http://www.pravonadetstvi.cz/


Vážení studenti, rodiče a pedagogové, 

působím na naší škole jako metodik prevence a cílem mé práce je zajištění poradenských služeb s možností poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní metodik prevence pracuji se žáky, pedagogy i rodiči, vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech nebo v otázkách školní problematiky.  Při vykonávání své práce se řídím zákonnými normami. Práce metodika prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018 a z aktuálních metodických pokynů k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Dále jsem vázán profesním etickým kodexem. 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018 zde:

ü  http://www.msmt.cz/file/28077

 Aktuální metodické pokyny k primární prevenci zde:

ü  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

 Školní program primární prevence je zaměřen na předcházení následujícím negativním sociálním jevům:

ü  Záškoláctví

ü  Návykové látky - alkoholismus, kouření, drogová závislost
ü  Školní šikanování, kyberšikana  
ü  Syndrom CAN, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
ü  Krizové situace spojené s násilím
ü  Rasismus, xenofobie, homofobie, intolerance, antisemitismus, extremismus, vandalismus
ü  Netolismus, Gambling (patologické hráčství), virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)
ü  Sebepoškozování
ü  Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
ü  Rizika sekt, nových náboženských hnutí a dalších subkulturních hnutí
ü  Kriminalita, delikvence
ü  HIV/AIDS a další infekční nemoci související s rizikovým chováním a užíváním návykových látek
ü  Rizikové chování v dopravě
ü  Krádeže

 

V rámci MPP nabízíme tyto aktivity:


 v  aktivity se žáky
ü  Konzultační hodiny metodika prevence
ü  Komunikace se žáky osobně i ostatními formami
ü  Výchova a vzdělávání k zdravému životnímu stylu a k odolnosti vůči negativním společenským jevům
ü  Adaptační kurz, výlety, kurzy, exkurze
ü  Zapojení žáků do vědomostních soutěží a olympiád
ü  Zapojení žáků do sportovních soutěží a olympiád
ü  Řešení problémové situace na škole
ü  Besedy, přednášky a semináře pro žáky
ü  Spolupráce s Policií ČR – besedy se žáky
ü  Kulturní představení – návštěvy divadla, kina, muzea 
 v  aktivity s rodiči
ü  Konzultační hodiny a poradenské činnosti školního metodika prevence
ü  Nabídka kontaktu na poskytovatele služeb v oblasti primární prevence
ü  Seznámení s primárně preventivním programem školy 
ü  Seznámení se školním řádem 
v  aktivity pedagogů
ü  Vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuálních pokynů MŠMT k této problematice
ü  Spolupráce s rodiči – konzultace, třídní schůzky, besedy s odborníky, řešení složitých výchovných situací (výchovné komise)
ü  Práce výchovné komise – při řešení závažných problémů (spolu s rodiči)
ü  Držení dozorů o přestávkách na chodbách
ü  Spolupráce s dětským psychologem a PPP
ü  Spolupráce s dětským kurátorem, sociálními pracovnicemi
ü  Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií