INFORMACE OBCHODNÍ AKADEMIE PROSTĚJOV, PALACKÉHO 18
vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obsah

I. Základní údaje o škole. 2

II. Údaje o jmenování a odvolání ředitele školy. 3

III. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy. 3

IV. Osoby určené k poskytování informací 4

V. Vymezení základních pojmů. 6

VI. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace. 6

VII. Záznam o poskytování informace. 8

VIII. Odvolání proti odmítnutí žádosti o informaci 8

IX. Úhrada nákladů. 8

X. Sazebník úhrad za poskytování informací 9

XI. Postup při vyřizování stížností 9

XII. Přehled přípustných odvolání proti rozhodnutím ředitele školy. 11

XIII. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti 13

 


 

Název školy:               Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

Adresa:                       796 01 Prostějov, Palackého 18

Identifikační číslo:     47 922 117

Právní forma:              příspěvková organizace

Předmět činnosti:        Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu.

Ředitel školy:             Ing. Eva Lošťáková

Telefon/fax:                582 345 260

Web:                           www.oapv.cz

E-mail:                        podatelna@oapv.cz

Studijní obor:              63-41-M/02 Obchodní akademie (od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem)
Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Kapacita:                    270 žáků

Zřizovatel:                  Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zřizovací listina:         č. j. 1608/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 č. j. 5692/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatkem č. 2 č. j. č. j. 204/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatkem č. 3 č. j. KUOK/23176/05/OŠMT/572 ze dne 24. 6. 2005 a dodatkem č. 4 č. j. KUOK 93923/2009 ze dne 25. 9. 2009

Zápis do školského    

rejstříku:                      1. leden 2005

 

Školská rada byla zřízena s účinností od 1. ledna 2006. Zřizovací listinou č. j. KUOK/35442/05/903 po schválení Radou Olomouckého kraje dne 8. 12. 2005.

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při škole působí sdružení rodičů, je zaregistrováno u Ministerstva vnitra pod
č. j. VSI-1(35640)98-R s názvem Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie v Prostějově jako samostatná organizace (právní subjekt).

Ing. Eva Lošťáková (statutární orgán – ředitelka školy) byla jmenována ředitelkou školy dne 20. 12. 2011 Radou Olomouckého kraje jmenovacím dekretem pod značkou KUOK/139819/11OŠMT-OS/847 s účinností od 1. ledna 2012.

Jmenovaní a odvolání ředitele školy a další náležitosti s tím související je upraveno § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pravomoci a působnosti ředitele školy jsou upraveny § 131, § 164, § 165 a §166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy:

-        rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud školský zákon nestanoví jinak,

-        odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a vzdělávacím programem,

-        odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb

-        vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

-        vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,

-       zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, 

     byly včas informování o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,

-        zajišťuje spolupráci při realizaci programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstev,

-        odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole.

Ředitel školy dále:

-        stanoví organizaci a podmínky provozu školy,

-        odpovídá za použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu.

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

-        zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu

-        zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku,

-        přijetí ke vzdělávání ve střední škole,

-        zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku,

-        podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy,

-        zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání.


 

Ing. Eva Lošťáková – ředitelka školy (statutární orgán)

telefon: 582 345 260                         mobil: 773 058 500                   fax: 582 345 260
e-mail:
lostakova@oapv.cz

 

druh informace:

-        legislativa platná pro činnost školy,

-        koncepce školy,

-        základní informace o škole,

-        obor vzdělávání na škole,

-        organizace školy a školního roku,

-        další vzdělávání pedagogických pracovníků,

-        odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků,

-        odborná způsobilost nepedagogických pracovníků,

-        v oblasti výchovy poskytne informace na základě konzultace s třídním učitelem (učitelkou) a po poradě s výchovnou poradkyní,

-        v oblasti prevence patologických jevů – po konzultaci s třídním učitelem (učitelkou) a se školním metodikem prevence,

-        v oblasti projektů, které na škole probíhají, nebo ve kterých je škola partnerem,

-        Školská rada při Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18 – pouze obecné informace,

-        Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie v Prostějově – pouze obecné informace,

-        Výroční zprava o činnosti školy.

 

V době nepřítomnosti ředitelky školy:

 

Mgr. Vlasta Novotná – zástupkyně ředitelky školy (zástupkyně statutárního orgánu)

telefon/fax: 582 345 260

e-mail: novotna@oapv.cz

 

druh informace:

-        legislativa platná pro činnost školy,

-        koncepce školy,

-        základní informace o škole,

-        obor vzdělávání na škole,

-        organizace školy a školního roku,

-        další vzdělávání pedagogických pracovníků,

-        odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků,

-        v oblasti výchovy poskytne informace na základě konzultace s třídním učitelem (učitelkou) a po poradě s výchovnou poradkyní,

-        v oblasti prevence patologických jevů – po konzultaci s třídním učitelem (učitelkou) a se školním metodikem prevence,

-        rozvrh výuky,

-        změny v rozvrhu (suplování, akce školy),

-        personální obsazení výuky

-        Výroční zprava o činnosti školy.

 

Ing. Eva Lošťáková – výchovná poradkyně

telefon/fax: 582 345 260

e-mail: lostakova@oapv.cz

druh informace:

-        spolupráce školy s rodiči žáků,

-        spolupráce školy s PPP a SPC,

-        inkluze a vzdělávání žáků podle §16,Školský zákon

-        problematika výchovného poradenství na OA Prostějov

-        adaptační kurz pro žáky prvních ročníků

-        problematika kariérového poradenství žáků čtvrtých ročníků

-        veřejné sbírky a spolupráce s nadacemi

 

Mgr. Pavel Ondráček – školní metodik prevence patologických jevů

telefon/fax: 582 345 260

e-mail: ondracek@oapv.cz

druh informace:

-        problematika prevence na OA Prostějov

-        preventivní programy školy

-        spolupráce školy s rodiči žáků

-        spolupráce se středisky výchovné péče

 

Dagmar Kadlčíková – ekonomka školy

telefon/fax: 582 345 260

e-mail: kadlcikova@oapv.cz

druh informace:

-        materiálně technické vybavení školy

-        rozpočet školy

-        personální a mzdová oblast školy

-        majetek školy

-        Výroční zpráva – hospodaření školy, mzdová problematika

-        o budově školy a pojištění

-        smlouvy a jiné listiny.

 

Žadatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá informaci.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být znovu vždy vyhledána a získána:

-        je vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat, který umožňuje její zápis, prohlížení a uchování,

-        je vystavena na úřední dece,

-        je umístěna v knihovně poskytující veřejné knihovnicemi a informační služby,

-        je veřejně přístupná prostřednictvím internetu nebo je k ní možný jiný dálkový přístup.

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, jakož i dalších důležitých rysech).

Datum podání žádosti je den doručení žádosti Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18.


1.      Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Při podání písemné žádosti lze využít formulář, který je       přílohou tohoto dokumentu.

2.      Ředitel školy poskytne pouze takové informace, které se vztahují k jeho působnosti a které nepřekračují rozsah jeho pravomocí. Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí         rozhodnutí, vytváření nových informací, jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady. Nelze podat informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti             uložená zvláštními zákony.

3.      Ústní žádost lze v jednoduchých záležitostech vyřídit ústně jen se souhlasem žadatele. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústní                 informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

4.      Písemnou žádost o poskytnutí informace přijme administrativní pracovnice školy pověřená evidencí pošty, zaznamená ji do evidence písemných žádostí o poskytnutí informace a neprodleně       ji předá k vyřízení řediteli školy, při jeho nepřítomnosti zástupci ředitele školy. Údaje v evidenci žádostí budou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně       některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.      Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

        a)      že je určena Obchodní akademii Prostějov, Palackého 18, zastoupené ředitelkou školy, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

                přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

        b)      fyzická osoba (dále jen FO) uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro

              doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba (dále jen PO) uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od 

              adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,

        c)      jakou informaci žadatel žádá


        Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

6.      Ředitel školy posoudí obsah žádosti a učiní následující opatření:

        a)      brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 

              dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

        b)      v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost 

              upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

        c)      pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel školy nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující 

             vyhledání a získání zveřejněné informace; pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, ředitel školy mu ji poskytne.

        d)     pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Obchodní akademie Prostějov, Palackého 18, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení 

            žádosti žadateli,

        e)      poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne podání žádosti nebo jejího doplnění.

        f)       lhůtu pro poskytnutí informace podle předchozího odstavce může ředitel školy prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní; závažnými důvody jsou:

-        vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,

-        vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

-        konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.


Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

       g)      pokud ředitel školy žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se 

            žádost odloží.

7.      Omezení práva na informace

Ředitel školy může rozhodnout o omezení práva na informace v souladu s paragrafy 7, 8a, 8b, 9, 10, 11 a 12 zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů.1.      O poskytování ústně podané informace se záznam nepořizuje.

2.      O poskytnutí každé písemné informace se pořizuje záznam, který obsahuje:

-        datum doručení žádosti, číslo jednací,

-        jméno a příjemní, adresa žadatele nebo adresa elektronické pošty,

-        obsah požadované informace,

-        způsob vyřízení žádosti,

-        kdo žádost vyřizoval,

-        datum vyřízení žádosti (nebo odepření nebo odložení).1.      Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemně odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitele Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18.

2.      Ředitel školy předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3.      Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.1.      Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

2.      Tuto skutečnost písemně oznámí spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

3.      Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Žádost bude odložena, pokud žadatel úhradu nezaplatí do 60 dnů ode dne oznámení její výše.


Každá započatá hodina vyhledání a zpracování                   Kč       150,-

Kopírování nebo tisk formátu A4 jednostranný                   Kč           3,-

Kapírování nebo tisk formátu A4 dvoustranný                    Kč         15,-

CD (nenahraná)                                                                    Kč         10,-

E-mail

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného sazebníku

Při osobním vyzvednutí informace žadatelem uhradí žadatel poplatek v sekretariátu školy, a to proti příjmovému dokladu. Při písemném styku (před zasláním informace) poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Dne 1. ledna 2006 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 370/2005 Sb., kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. L., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Ustanovením § 175 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je nově upravena oblast vyřizování stížností, a to následujícím způsobem:

§ 175

Stížnosti

1.      Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný 

      prostředek ochrany.

2.      Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

3.      Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam

4.      Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, 

      osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

5.      Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou 

      lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

6.      Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě 

      se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

7.      Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může pořádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Z pohledu § 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ředitel školy „fyzickou osobou vykonávající působnost v oblasti veřejné správy“. To znamená, že pouze stížnosti směřující proti postupu ředitele školy při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní stížnosti

Jiné případy, ve kterých ředitel školy rozhoduje (tedy případy neuvedené v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nejsou správním rozhodováním ani jiným postupem v oblasti veřejné správy a nevztahuje se na ně správní řád.

Přijímání stížnosti
Stížnost podaná písemně nebo osobně se přijímá každý pracovní den v době od 7:00 do 14:30 hod. v sekretariátu Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18, 796 01.
Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají a neevidují. Administrativní pracovnice sekretariátu školy, která telefonický hovor přijímá, je povinna poučit stěžovatele, že stížnost je třeba podat písemně, příp. se dostavit osobně k sepsání zápisu.

Anonymní stížnost je šetřena (je-li šetřitelná) – dle usnesení vlády č.258/88.

O podání ústní stížnosti se za účasti stěžovatele sepíše zápis, který musí obsahovat datum a místo podání, jméno, příjmení, a adresu stěžovatele, předmět stížnosti a všechny ostatní skutečnosti, které by mohly mít význam při prošetřování stížnosti, podpis zaměstnance, který zápis vyhotovil, a podpis stěžovatele. Kopie zápisu se předá stěžovateli.

Evidence stížností
O přijatých stížnostech se vede evidence, která obsahuje:

-        Datum podání,

-        Jméno, příjmení, adresa stěžovatele,

-        Proti komu je stížnost namířená,

-        Předmět stížnosti,

-        Kdo bude stížnost šetřit,

-        Výsledek stížnosti, tzn., že tvrzení uvedené ve stížnosti je důvodné, nedůvodné, neprokazatelné (nepodařilo se prokázat, kdo má pravdu),

-        Přijatá opatření,

-        Datum a podání zprávy o výsledku stěžovateli,

-        Výsledek kontroly o splnění přijatých opatření.

 

Lhůta pro vyřízení stížnosti:

Stěžovatel musí být vyrozuměn o vyřízení stížnosti zpravidla do 30 dnů ode dne doručení. Vyžaduje-li prošetření stížnosti získání právního výkladu od MŠMT, zřizovatele příp. konzultaci s jiným orgánem, nezapočítává se doba potřebná k jeho získání do lhůty 30 kalendářních dnů.  V takovém případě je nutné o postupu uvědomit stěžovatele. V případě probíhajících prázdnin (hlavní, vánoční, jarní) je vhodné písemně oznámit stěžovateli, že stížnost bude prošetřena po prázdninách. Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.

 

Prošetřování stížnosti

Nikdo nešetří stížnost směřující proti němu.

Stížnost může šetřit nejblíže vyšší nadřízený příslušného zaměstnance.

Při prošetřování stížnosti se vychází z jejího obsahu.

O ústních jednáních v rámci šetření je nutné ihned pořídit zápis, který musí obsahovat jména a příjmení všech zúčastněných osob, datum a místo jednání, stručné vylíčení průběhu a výsledků jednání, doložku o souhlasu účastníků s obsahem zápisu a jejich podpisy. Pokud některý z nich odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se tato skutečnost do zápisu s uvedením důvodu.

Pokud bude při prošetření stížnosti zjištěno, že se záležitostí zabývají orgány činné v trestním řízení, že ve věci probíhá občanskoprávní řízení, správní, případně jiné řízení, šetření stížnosti se zastaví a stěžovateli bude tato skutečnost písemně sdělena.

Všechna zjištění, učiněná v průběhu prošetření, musí být řádně doložena dokumentací (podepsané zápisy z jednání, průkazné kopie dokumentů atd.).

Podle zjištěných skutečností uvedených v zápisech z jednání a v související dokumentaci vypracuje pracovník pověřený šetření stížnosti výsledek šetření stížnosti. Výsledek šetření musí obsahovat zjištění, že stížnost nebyla správně prošetřena, zajistí její doplnění, opravu. Potom je výsledek šetření zaslán prostřednictvím sekretariátu školy stěžovateli.

V případě, že stížnost nebo její část byla označena jako důvodná, přijímá ředitel školy opatření k nápravě.

Ochrana údajů o stížnosti – dle zákona č. 101/ 2000 Sb.

-        proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci

o   odvolání k místně příslušnému KÚ prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

-        proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení

o   odvolání k místně příslušnému KÚ prostřednictvím ředitele školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

-        proti dalším rozhodnutím ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona

odvolání k místně příslušnému KÚ prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od doručení rozhodnutí

 

Ředitel školy v těchto případech vystupuje jako správní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů). XIII. Přehled předpisů,kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti  

Žádost o poskytnutí informace

(níže v podobě stažitelného dokumentu)

Podle zákona č. 106/1009 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žadatel:           …………………………………………………………………………………..

     u FO jméno a příjmení, datum narození, u PO název a identifikační číslo

 

Adresa:            …………………………………………………………………………………..

u FO adresa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování,
u PO adresa sídla nebo adresa pro doručování

 

Telefon:         …………………………………..

 

E-mail:           …………………………………..

 

Charakteristika žádosti:

 

 

 

 

 

Způsob předání informace:

ð       Zaslat poštou

ð       Zaslat e-mailem

ð       Bude vyzvednuto osobně

 

                                                                                                                                                                                                                               ……………………………………………

     podpis

 

 

 

 

 

Dne: …………………………………

 

Převzal: …………………………………………

 

 

Vážení žadatelé,

v zájmu řádného a urychleného vyřízení Vaší žádosti si Vás dovolujeme požádat, abyste svoji žádost formulovali stručně, srozumitelně a výstižně. Z Vaší žádosti musí být zřejmé, jaká informace je požadována.

Děkujeme za pochopení

ĉ
Vlasta Novotná,
25. 11. 2013 9:21