โรงเรียนสุจริต

ข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 

โครงสร้างหน่วยงาน

O2 

ข้อมูลผู้บริหาร

O3 

อำนาจหน้าที่

O4 

แผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 

ข้อมูลการติดต่อ

O6 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวกิจกรรม 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 

Q&A

O9 

SOCIAL NETWORK

แผนดำเนินงาน

O10

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

O12 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ*

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 

E–SERVICE 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Comments