บุคลากร


ชื่อ-สกุลตำแหน่งกลุ่มสาระรูปภาพ
1นายราเมศน์ โสมแสนผู้อำนวยการ-
2นายอทิตย์  พรมมณีครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3นายอติชาต  ชนะสงครามครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
4นางปัทมา  ชนะสงครามครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5นางสาวละมุล  สว่างเพาะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
6นางสาวปัทมา   ชาติมาลากรครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7นางอังคณา  ศรีระวงค์ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8นางณัฏฐพิชา   โคตรดกครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9นางพยอม   สุดตาชาติครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10นางสาวจารุณี   เริกชัยครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11นายรณกฤต   สิทธิศาสตร์ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ
12นายเสนอชาติ   พวงประโคนครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13นายสุกิจ    หุยวันครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
14นายกฤษณะ    ทรงวิชาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 
15นางสาวฐิติมา   ยิ่งยงครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
16นางดวงใจ   เขื่อนคำครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ 
17นายพิจิตร  สุขวิเศษครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
18ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุขครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 19นางณัชศรัญย์ฉัฐ สุขวิเศษ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
20นายทวีศักดิ์   ไกรสุขครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 
21นายณัฐธยาน์   สังวรณ์กิจครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
22นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23นางสาวสาวณี      ชีพันธ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24นางสาวรวีวรรณ   พาชัยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ
25นางสาวพรพิมล   โคตรโนนกอกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
26นางสาวฐิติชญา  รชตานนท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ 
27นางสาวดวงสมร  ช่วงชัยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
28นางสาวกตัญชลี  เอกวุธครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 
29นางสาวปณิดา    แก้วประสงค์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30นายอนุวัฒน์       อ่อนน้ำคำครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31นางสาววรณัน  พึ่งสมบัติครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
32นางสาวณัฐรดา ตวนบุตรครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
33นางสาวพวรรณตรี  ชินวรรณครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ
34นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยงครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ
35นายนันทวัฒน์ เนียมหัตถีครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36นางสาวสุชาดา ชำนาญสืบครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 37 นางสาวประภาวัลย์ แอบกลาง ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 38 นางสาวฐิตินันท์ เตชะนันท์  ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 39 นางสาวนิติกาญน์ ดมหอม ครูผู้ช่วย งานแนะแนว 
40 นางสาวสุมาลิสา รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 41 นายอดิสร  สายวัน ครูผูช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
 42 นางสาวคาโรลา ไดส์แบร์ก ครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
41นายมนตรี  ชาติเพชรพนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 
42นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสงพนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ 
43นายประมาณ  สุดตาชาติพนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ 
44นางสาวกาญจนา  โล่ห์สุวรรณเจ้าหน้าที่ธุรการ
45นายเทิม  แก้วรัตน์คุรุภัณฑ์ ชั้น3 
46นายวีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์คุรุภัณฑ์ ชั้น3 
 

 

Comments