จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล.

โพสต์23 ม.ค. 2563 22:59โดยทวีศักดิ์ ไกรสุขประกาศคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. (โรงยิมพลศึกษา)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล.
ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.ส.ล. (โรงยิมพลศึกษา) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงยิม ชนิด ค.สล. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,114,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
            2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            3. ไม่เป็นผู้ด้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            4. ไม่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แกโรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นกาขัดขวางการ  แข่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ ตือนกุมภาพันธ์ผศ. 2563 ตั้งแต่เวล 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเกอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวล 0:.0 น ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องการเงินพัสดุ โรงเรียโนนสุวรรณพิทยาคมอำเคอโพนสุรรณ จัหวัดบุรีรัย์ และกำหนดเปิดชองใบเสนอราคาในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นตันไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนโนนสุวรณพิทยาคม อำเกอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเกอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เวีบไซต์  http://www.nwp.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-607150 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

1-1 of 1